1:
Blogg:

Forslag om endringer i kravet til funksjonelt skille for nettforetak

06. april 2020

Ole Kristian Grime, Associate, BDO Advokat |
Boye Wangensten Berge, Director BDO Advokater |

 

Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag om at nettforetak med 10 000 kunder eller færre skal være unntatt fra kravet om funksjonelt skille i energiloven.  

Energiloven stiller i dag krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettforetak som har mer enn 100 000 kunder. Størrelsesgrensen på 100 000 kunder er opphevet ved lovendring i 2016, og trer i kraft 1. januar 2021. Fra da av vil kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille i utgangspunktet gjelde for alle nettforetak uavhengig av antallet kunder.  

Kravet til funksjonelt skille innebærer at for eksempel personer i ledelsen i nettforetaket ikke kan delta i ledelsen i foretak som driver annen kraftvirksomhet innenfor samme konsern/selskapssfære.  

I forslaget fra departementet foreslås det imidlertid at kravet til funksjonelt skille for nettforetak med 10 000 eller færre kunder ikke skal gjelde, slik at disse nettselskapene kan ha samme personer i ledelsen som i andre selskaper i konsernet/selskapssfæren. Formålet er kostnadsbesparelse for de minste nettselskapene.    

I tillegg er forskriftshjemmelen i energiloven § 4-1 annet ledd nr. 10 foreslått opphevet. Bestemmelsen gir hjemmel for å stille ytterligere vilkår om selskapsmessig og funksjonelt skille i omsetningskonsesjonen. Olje- og energidepartementet mener denne vil være overflødig da kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille vil være uttømmende regulert gjennom bestemmelsene i energiloven med tilhørende forskrifter.  
 
Høringsfristen er 1. juli 2020.  

Høringsnotatet kan leses her.