1:
Blogg:

Forslag om ny, generell kompensasjonsordning for næringslivet

17. november 2020

Først mulig å søke i 2021 – Er dette tidsnok?

I en pressekonferanse 10. november la regjeringen frem forslag om en ny korona-kompensasjonsordning. Som følge av regjeringens forhandlinger med FrP har rammen for «krisepakken» økt fra 17,7 til 22,1 milliarder kroner. Det er ikke foreslått krav om utbyttebegrensninger eller begrenset adgang til permitteringer/oppsigelser for å motta støtte. 

Denne skal, i motsetning til regjeringens linje den siste tiden, være bred og generell, ikke spisset kun mot enkeltbransjer. Dermed håper man å kunne hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter. Blant annet foreslås kompensasjonsgraden for virksomheter med stort omsetningsfall økt ytterligere med inntil 70 % dekning for september og oktober og inntil 85 % dekning for november og desember. 

I tillegg forlenges reglene om omsorgspenger, sykepenger og den midlertidig forhøyede dagpengesatsen til utgangen av mars 2021.

 

Likviditetstiltak: Innbetaling av utsatt skatt utsettes, lav MVA-sats forlenges

Det foreslås også at innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt utsettes til 1. april (tidligere satt til 1. februar). Den lave MVA-satsen på 6 prosent videreføres også frem til 1. juli 2021. En ønsker med dette å bidra til bedriftenes likviditet i de utfordrende periodene som venter. Det er også varslet at regjeringen skal vurdere om ordningen med utsatt innbetaling av skatt skal forlenges ytterligere.

 

Ny og forhøyet kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall: 

 

September 2020 til februar 2021

Våren 2020 ble det vedtatt en generell korona-kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall. Denne gjaldt for perioden mars til august og har nå utløpt. Siste frist for søknader var 31. oktober. Nå foreslår regjeringen at det for perioden september 2020 til februar 2021 også skal kunne søkes om støtte.

 

Kompensasjonsordningen gjelder virksomheter med stort omsetningsfall som følge av koronasituasjonen

Den nye ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen og med krav om mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.

Siden omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen, øker støtten dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.

Alle detaljer for den nye ordningen er ennå ikke avklart, men kompensasjonsgraden skal økes sammenlignet med august måned hvor kompensasjonsgraden var inntil 50 prosent. For september og oktober økes støttenivået til inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader. For november og desember skal støttenivået være inntil 85 prosent som følge av de seneste innstrammingene i smitteverntiltakene, blant annet for å dekkepermitteringskostnader. I januar og februar skal støttenivået være inntil 80 prosent. Dette innebærer at et foretak med f.eks. 50 % omsetningsfall i november som følge av smittevernstiltak vil få 42,5 % av sine faste, uunngåelige kostnader dekket.

Muligheten til å søke kompensasjon som samlet konsern foreslås videreført, med en forhøyet maksgrense à 80 millioner kroner i månedlig støtte per konsern.

Nærmere regler om hvordan opplysninger skal gis, nærmere vilkår for leveringsmåte og format, hvilke opplysninger søknaden skal inneholde, frister og opplysningsplikt for den som har mottatt tilskudd vil bli fastsatt i forskrift. Etter forslaget vil departementet kunne sette krav til at opplysninger i søknadene dokumenteres av søker og bekreftes av revisor eller regnskapsfører.

 

Søknader kan sendes fra 2021

Støtten beregnes for to måneder om gangen. Over nyttår kan man søke om støtte fra perioden september/oktober og november/desember. For januar og februar 2021 vil det kunne søkes om støtte i mars 2021. Dette kan være lang tid å vente for virksomheter med stort omsetningsfall i høst. Flere næringslivsorganisasjoner har varslet at de vil jobbe for at rammede virksomheter skal få raskere tilgang til tilskudd.

 

Bytter forvaltningsmyndighet

Det er foreslått at Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen gjennom en egen søknadsportal. Skiftet av forvaltningsmyndighet skyldes at forvaltningsloven og ikke skatteforvaltningsloven skal ligge til grunn for saksbehandlingen. Dette får blant annet innvirkning på klagefristen som er 3 uker etter forvaltningsloven, mot 6 uker etter skatteforvaltningsloven.

Rent umiddelbart er det overraskende at forvaltningsansvaret flyttes fra et miljø som har opparbeidet seg mye kompetanse på foregående kompensasjonsordning som den nye ordningen i stor grad bygger på.

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss. Du finner oss også på 74 kontorer i Norge.

 

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.