1:
  • Forslag til nye regler for SkatteFUNN
Blogg:

Forslag til nye regler for SkatteFUNN

10. mai 2019

Torsdag 9.mai publiserte finansdepartementet forslag til nye regler for skatteFUNN-ordningen.

Siden evalueringen av skatteFUNN-ordningen ble lagt frem i fjor sommer har vi ventet på en oppdatering av regelverket. Forslagets vesentligste innhold er at næringslivet vil bli avkrevet strengere krav til dokumentasjon av kostnadene som inngår i SkatteFUNN-prosjektet. Forslaget omtaler i liten grad forholdet til statsstøtteregelverket, og det har ikke kommet noen avklaringer knyttet til fortolkningen og håndteringen av kriserammede virksomheter.

 

Hva er skatteFUNN?

SkatteFUNN er en insentivordning som skal stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Selskap som kvalifiserer for SkatteFUNN-ordningen får rett til et skattefradrag for en prosentvis andel av kostnadene knyttet til et FoU-prosjekt. Vilkårene er at prosjektet er godkjent av Forskningsrådet, at kostnadene er knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet, og at revisor attesterer på prosjektregnskapet. Ordningen er gunstig ved at selskaper som ikke har skattepliktig inntekt, eller har SkatteFUNN-fradrag som overstiger fastsatt skatt, får utbetalt (det overskytende) SkatteFUNN-fradraget som en skattefri refusjon.

 

Nærmere om forslaget

Oppsummert strammes kravene til prosjektregnskap og dokumentasjon inn. Disse endringene er foreslått:

  • Maksimalt fradragsgrunnlag reduseres til MNOK 25

Tidligere har maksimalt fradragsgrunnlag for selskap som har samarbeidet med en godkjent FoU-institusjon utgjort MNOK 50. Det foreslås nå at det innføres en felles maksimal grense for alle prosjekt uavhengig av om det er et samarbeidsprosjekt eller ikke. Ny grense for fradragsrammen er MNOK 25.

  • Fradragsprosenten settes til 19 % for alle selskap

Skillet mellom små/mellomstore og store selskap er foreslått opphørt. Dette innebærer en forenkling for både selskap og revisor ved at man slipper å ta stilling til om kriteriene til SMB er oppfylt.

  • Maksimal timesats for egne ansatte økes til NOK 650

Den maksimale timesatsen for egne ansatte foreslås økt fra NOK 600 til NOK 650. Det foreslås ikke at det innføres en årlig prisjustering av timesatsen.

  • Maksimal timesats for tjenester anskaffet fra nærstående

Tjenester anskaffet fra selskap i samme konsern har ikke tidligere vært underlagt noen spesiell prisbegrensning. Slike tjenester har frem til nå vært priset etter armlengdeprinsippet, dvs markedspris. Som følge av de funn og erfaringer som er gjort gjennom skatteetatens kontroller, foreslås det nå en øvre grense for tjenester anskaffet fra nærstående. Vurderingen av om partene er nærstående er tilsvarende vurderingen i skatteloven § 6-41. Timesatsen er lik satsen for egne ansatte som i forslaget utgjør NOK 650.

  • Presisering av at oppdragsforskning ikke gir rett til skatteFUNN-fradrag

For å ha krav på skatteFUNN-fradrag er det en forutsetning at selskapet har et godkjent prosjekt. Finansdepartementet anser dette som en presisering av gjeldende rett.

  • Timelister skal signeres

Dagens regelverk stiller krav om innhold til timelister fra egne ansatte. I skatte-ABC har det fremgått at timelistene skal signeres uten at dette har vært hjemlet i forskriften. Departementet foreslår at det innføres krav om signering av timelister da dette vil høyne kvaliteten på rapporteringen og forenkle revisors kontroll.

  • Fradragsretten begrenses til kostnader innen EØS

Som følge av EU/EØS-rettslige prinsipper kan ikke kostnader pådratt utenfor Norge avgrenses. Departementet foreslår derfor at det kun kan kreves fradrag for kostnader i forbindelse med skattefunn ved kjøp fra foretak innen EØS. Begrensingen i fradragsretten gjelder kun for skattefunn. Den alminnelige fradragsretten er ikke begrenset.

  • Krav om prosjektregnskap fra underleverandør

Kravet skal redusere risikoen for misbruk av ordningen og gi revisor og skattemyndighetene bedre kontrollmuligheter. Det foreslås at underleverandører skal utarbeide prosjektregnskap for at kostnaden skal kunne inngå i skattefunn-fradraget. Dette forutsetter at leverandøren fra starten av er kjent med at leveransen skal gå til et skattefunnprosjekt. Kravet om prosjektregnskap fra underleverandører gjelder anskaffelser over NOK 100 000.

 

Vår vurdering så langt

Felles for forslagene er at det stilles større krav til dokumentasjon av prosjektet. Med tanke på de funn og erfaringer som skattemyndighetene har hatt den senere tiden, er ikke dette særlig overraskende. Det er heller ikke urimelig at selskap som påberoper seg et ekstra skattefradrag må kunne dokumentere berettigelsen til dette fradraget. De nye kravene til dokumentasjon vil kunne gjøre revisors rolle enklere.

Den mest aktuelle problemstillingen knyttet til skattefunn den siste tiden har vært betydningen av statsstøttereglene og praktiseringen av vilkårene knyttet til kriserammede virksomheter. Her savner vi fortsatt en klargjøring av regelverket.

Forslaget er foreslått å tre i kraft fra 2020. Høringsfrist er 2.august 2019.