Blogg:

Friskoler har fremdeles krav på merverdiavgiftskompensasjon

29. april 2020

Marit Bonnevie Wollebæk , Director, Advokat |

19. desember 2019 avsa Høyesterett dom i UWC-saken. Spørsmålet var om den private videregående skolen UWC hadde krav på merverdiavgiftskompensasjon. UWC tapte saken og fikk ikke innvilget kompensasjon. I etterkant av dommen har det blitt reist spørsmål også ved friskolenes rett til merverdiavgiftskompensasjon. Det er det ikke grunn til.

 

Kort om Høyesteretts avgjørelse i UWC-saken

Spørsmålet i saken var om UWC produserte videregående undervisning som fylkeskommunen var «pålagt å utføre ved lov». Det er kun lovpålagt undervisning som gir rett på kompensasjon.

UWC tilbyr videregående undervisning på 2. og 3. trinn etter IB Diploma programmet (internasjonal linje). Fullført utdanning gir på nærmere vilkår grunnlag for generell studiekompetanse. Skolen var ikke godkjent etter friskoleloven, men mottok driftstøtte direkte over statsbudsjettet. Elevene ved UWC brukte ikke opp sin lovfestede rett til videregående opplæring etter opplæringsloven. Elevene hadde med andre ord fremdeles rett til å ta videregående en gang til ved en offentlig skole, dersom de skulle ønske det.

Høyesterett la til grunn at det ikke er et vilkår for å få rett til merverdiavgiftskompensasjon at elevene har «brukt opp» sin rett til videregående opplæring. Høyesterett påpekte videre at IB Diploma programmet ikke er en del av den offentlige tilbudsstrukturen etter forskriften til opplæringslova, men at fylkeskommunen kunne tilby IB på frivillig basis. På bakgrunn av dette kom Høyesterett til at UWC ikke produserer en undervisningstjeneste som fylkeskommunen er «pålagt å utføre ved lov», og skolen hadde dermed ikke krav på merverdiavgiftskompensasjon.

 

Dommens konsekvenser for friskolene

UWC var ikke en godkjent friskole etter friskolelova. Til tross for dette knyttet Høyesterett en kommentar til friskolenes kompensasjonsrett i dommens avsnitt 38:

«Det er rett nok slik at godkjende friskular som tilbyr undervisning mellom anna etter IB-modellen, får kompensasjon etter lova. Dette kjem etter det eg forstår, av at forvaltinga har praktisert lova slik at det avgjerande kriteriet har vore at eleven då har «brukt opp» retten sin til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1, jf. friskulelova § 3-2 andre ledd. Eg byggjer her uansett på det eg meiner er rett tolking av lova. Praksisen for friskular kan etter mitt syn då ikkje føre til eit anna resultat.»

Denne uttalelsen har ført til at det er reist spørsmål om Høyesterett i UWC-saken satte til side skattemyndighetenes uttalte praksis om at godkjente friskoler har rett til merverdiavgiftskompensasjon.

I etterkant av dommen har Skattedirektoratet kommet med en kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Merverdiavgifthåndboken 16. utgave 2020 som synes å legge til grunn en videreføring av gjeldende praksis for friskoler:

«Friskolers IB-tilbud iht. friskolelova § 2-1 andre ledd, jf § 2-3 bokstav c og forskrift til friskolelova § 2A-4, anser vi fortsatt for å falle innenfor kompensasjonsordningen. Lovgiver har i friskolelova § 3-2 andre ledd konkret definert dette som opplæring som oppfyller elevers rett og derav fylkeskommunens plikt til å yte videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1».

Rekkevidden av Høyesteretts uttalelse om friskoler, i en sak som ikke omhandlet en friskole, er uklar og har skapt bekymring for kompensasjonsadgangen hos friskolene. Etter BDO Advokaters vurdering har Skattedirektoratet med sin uttalelse i Merverdiavgiftshåndboken bekreftet at godkjente friskoler etter skattemyndighetenes syn fremdeles har krav på merverdiavgiftskompensasjon.

Slik BDO Advokater forstår Høyesteretts avgjørelse kan også andre private skoler enn de som er omfattet av friskoleloven være kompensasjonsberettiget. Det forutsetter at de etter en konkret vurdering produserer en tjenestene som kommunen eller fylkeskommunen er «pålagt å utføre ved lov».

Er du godkjent friskole eller annen privat skole som utfører lovpålagte oppgaver, anbefaler vi at det legges ved en forklaring til kompensasjonsmeldingen. Ta gjerne kontakt med oss i BDO Advokater for nærmere bistand i den forbindelse.

 

Du finner ditt lokale BDO-kontor her.