• Har du gjenopprettingsplanen klar?
Blogg:

Har du gjenopprettingsplanen klar?

05. april 2019

Kristine Øvrebø, Partner, Consulting | Leder bank og finans |

1. januar 2019 trådte kravet til å ha en gjenopprettingsplan i kraft for banker og kredittforetak med over 5 milliarder kroner i forvaltningskapital. Og fra neste år skal øvrige banker og kredittforetak ha planen klar. 

Noen har allerede utarbeidet planen, men mange er i startgropa og lurer på hvordan de skal gripe dette an. Hvis du er blant disse, så kan denne introduksjonen til temaet hjelpe deg til å komme i gang. 
 

Krav til beredskap

Kravet til gjenopprettingsplan kommer fra det europeiske krisehåndteringsdirektivet, Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD). Reglene er kanskje mest kjent for at de stadfester hvem som skal ta regningen dersom det oppstår en ny, alvorlig finanskrise. Her skal blant annet myndighetene utarbeide en krisehåndteringsplan for å vurdere hvilke foretak som skal avvikles og hvilke som skal eksistere videre. 

I tillegg til at myndighetene skal lage en krisehåndteringsplan, omhandler regelverket krav om gjenopprettingsplan. Denne planen skal finansforetakene utvikle selv, og den skal vise hvordan finansforetaket vil gjenopprette sin finansielle stilling etter en svekkelse.

 

Gjenopprettingsplanen kan deles inn i tre hoveddeler 

Som finansforetaksloven sier, skal planen angi «hvilke tiltak foretaket kan sette i verk for å gjenopprette sin finansielle stilling når denne har blitt betydelig svekket». Planen skal omhandle tiltak for gjenoppretting i ulike situasjoner, herunder minst tre ulike krisescenarier. Minst ett av scenariene skal innebære en selskapsspesifikk krise, ett skal være systemkrise og det siste må være en kombinasjon av selskapsspesifikk og systemkrise. Planen skal omfatte en analyse av aktuelle tiltak i de ulike krisescenariene, og den skal analysere muligheter for bruk av sentralbankfasiliteter, men uten å legge til grunn statlig støtte. Den skal oppdateres minst årlig, godkjennes av styret og sendes inn til Finanstilsynet for vurdering på forespørsel. 

I forskrift angis nærmere krav til hva planen skal inneholde. De kan oppsummeres til tre hoveddeler: 

  • Styring. Denne delen skal blant annet beskrive hvordan planen er utviklet, når og hvordan den skal iverksettes og hvem som skal godkjenne planen. I tillegg så skal den inneholde hvilke indikatorer foretaket skal benytte til å overvåke sin finansielle stilling. 
  • Strategisk analyse. Her skal det presenteres analyser og beskrivelser om foretakets kjernevirksomhet, avhengigheter, valgte scenarioer og gjenopprettingstiltak.
  • Kommunikasjonsplan som skal omhandle intern og ekstern kommunikasjon, samt plan for offentliggjøring.

Merk deg spesielt begrepene indikatorer, scenarioer og tiltak som viktige områder i utarbeidelse av planen. 

 

Må vi starte helt fra «scratch»?

Gjenopprettingsplanen skal integreres i foretakets risikostyringssystem og henge sammen med foretakets vurderinger i ICAAP og ILAAP som allerede er veletablerte prosesser. Det er ikke unaturlig om dere kommer frem til at gjenopprettingsplanen kan erstatte en del av de styringsdokumentene dere har i dag. Mye av det foretaket har fra før, kan gjenbrukes – det må bare få en ny drakt. Det kan derfor være fornuftig å se på øvelsen som en mulighet til å koble eksisterende risikostyringssystemer sammen med de planlagte beredskapstiltakene, og å rydde opp i relevante styringsdokumenter. For de som jobber med risiko- og balansestyring tør vi å påstå at dette er en skikkelig spennende oppgave å gripe fatt i. 

 

Finanstilsynet planlegger en veiledning

I tillegg til eksisterende lov- og forskriftstekst, samt den opprinnelige direktivteksten, har EBA utarbeidet en rekke veiledninger som er gjeldende også for norske foretak. Disse beskriver blant annet krav til valg av scenarioer og indikatorer. Finanstilsynet vil også publisere en veiledning vedrørende gjenopprettingsplaner. Den vil gi nærmere beskrivelse av hvordan de vil vurdere foretakenes planer. Det er spesielt interessant hvordan de tilnærmer seg kravet for mindre foretak og verdipapirforetak, ettersom planene skal vurderes ut ifra proporsjonalitetsprinsippet.

Veien videre

Som en oppstart anbefaler vi å sette seg inn i de nye kravene, og å utarbeide en god oversikt over eksisterende styringsdokumenter i eget foretak, dersom dette ikke allerede eksisterer. Når dette er på plass, er det fordelaktig å utvikle planen rundt vurderinger av de tre hovedområdene indikatorer, scenarioer og tiltak. 

Arbeidet kan være komplekst og kravene omfattende. Det kan være vanskelig å komme i gang. Ønsker du bistand, har vi i BDO erfaring med utarbeidelse av gjenopprettingsplaner. Vi kan bistå din virksomhet i utarbeidelse eller oppdatering av planen.