1:
Blogg:

Hvordan beholde retten til å tapsføre mva?

28. april 2020

Mange kunder strever nå med å betale forfalte krav. Derfor er det mer aktuelt enn noen gang å få tilbake mva på tapte fordringer. Denne artikkelen gir deg som leverandør innspill til hvilke grep som du kan ta for å øke sjansen til å tapsføre mva.

 

Relativt strenge krav

Tapsføring av fordringer med virkning for mva innebærer at mva-tapet veltes over på staten. Det gjelder derfor strenge krav til at de næringsdrivende innretter seg på en måte som gjør at staten er minst mulig eksponert for tapsrisikoen. Vilkåret som nå er særlig aktuelt er at fordringen ikke må ha skiftet karakter - til for eksempel ytelse av kreditt, driftstilskudd, aksjer eller gjeldsettergivelse mv. Om fordringen har skiftet karakter er i prinsippet en bevisvurdering hvor leverandøren har bevisbyrden. Finansdepartementet har nylig uttalt at det per nå ikke foreligger noen utvidet adgang til tapsføring som følge av koronasituasjonen.

 

Disse vilkårene må være oppfylt

Det skal mindre til før fordringen anses å ha skiftet karakter dersom transaksjonen har skjedd mellom nærstående. Leverandøren kan i slike tilfeller ha en interesse i å styrke kundens likviditet som er begrunnet i forhold utover det å få dekket den konkrete fordringen. I forholdet mellom uavhengige parter bør retten til tapsføring etter vårt syn være i behold, såfremt leverandøren har tatt slike grep som beskrevet nedenfor samtidig som de øvrige vilkår er oppfylt:

Tapet må:

  • anses endelig konstatert
  • skyldes kjøpers manglende betalingsevne
  • gjelde en utestående kundefordring
  • gjelde en faktura der det er beregnet utgående merverdiavgift
  • gjelde et krav som er forfalt

En fordring anses som endelig konstatert tapt dersom et av følgende forhold foreligger;

  • det er foretatt tvangsinndriving eller inkasso og denne har vært forgjeves
  • fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier
  • offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning
  • fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

 

Koronapandemien påvirker tolkningen

Utgangspunktet er at leverandøren må sende minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og ellers utøve slik inndrivingsaktivitet som forholdene tilsier. Underkoronakrisen er det mange leverandører som ønsker å vise overbærenhet med sine forretningsforbindelser som en del av den felles dugnaden, noe som det også er klart oppfordret til fra politisk hold. Vilkåret «slik» inndrivingsaktivitet som «forholdene tilsier» må etter vårt syn antas å ha et annet innhold nå enn ellers.

 

Hva kan du som leverandør gjøre?

Det er viktig at leverandøren ikke forholder seg passiv. Vi anbefaler at leverandører raskt etter forfall går i dialog med sine kunder og viser forståelse for betalingsproblemene, men uten å gi betalingsutsettelse, ettergivelse mv. Et mulig grep er å få kunden til å bekrefte at fordringen er forfalt og at kunden jobber med å få betalt kravet. Etter vårt syn bør en avtale om nedbetaling av kravet innenfor ett år ikke medføre at fordringen har endret karakter til kredittytelse i den situasjonen vi står i nå.

Dokumenter dialogen skriftlig, eksempelvis ved bruk av epost, slik at du kan legge frem bevis til skattemyndighetene dersom det skulle oppstå spørsmål om tapsføringen i ettertid.

  

Grep for å bedre leverandørs likviditet

Leverandør må innberette og betale utgående mva på omsetning til kunden på oppgavefristen for den termin faktura er utstedt. Kunder som har fradragsrett for mva kan føre den inngående merverdiavgiften til fradrag i samme termin. For å bedre likviditeten bør leverandør i dialogen med kunden forsøke å avtale at kunden betaler mva-beløpet, selv om kunden strever med å betale selve vederlaget. På denne måten slipper leverandør å sitte med mva-utlegget til staten. Det nevnes imidlertid at det som følge av koronakrisen er gitt utsatt frist for innberetning og betaling av mva for 1. termin 2020 til 10. juni 2020, for å avhjelpe de likviditetsutfordringer leverandørene står ovenfor nå. 

 

Pass på foreldelse av krav

Pengekrav foreldes tre år etter den dag da fordringshaver tidligst har rett til å kreve oppfyllelse. Dersom det nærmer seg foreldelsesfristens utløp anbefaler vi at leverandør ber kunden utstede et gjeldsbrev, slik at foreldelsesfristen er 10 år. At det tar lang tid før kravet blir betalt, vil imidlertid kunne medføre at fordringen anses konvertert med den virkning at retten til tapsføring av mva bortfaller.

 

Prisreduksjon som alternativ

I en nylig avsagt uttalelse knyttet til mva i koronakrisen synes Finansdepartementet å akseptere at en prisreduksjon kan få virkning for mva i form av redusert beregningsgrunnlag. Utgangspunktet er at beregningsgrunnlaget for mva er det avtalte vederlaget, som under normale omstendigheter og mellom uavhengige parter, antas å gjenspeile alminnelig omsetningsverdi. Departementet viser til at reduserte priser i disse koronatider kan være motivert både i å delta i dugnaden, men også i kommersielle hensyn. Vi oppfatter Finansdepartementet dithen at avgiftsmyndighetene oppfordres til å vise tilbakeholdenhet med overprøving av virksomhetenes forretningsmessige skjønn i denne situasjonen.

Har du spørsmål til temaet eller ønsker bistand, må du gjerne ta kontakt med oss i BDO Advokater eller kontakte oss via ditt lokale BDO-kontor.