Blogg:

Hvordan regnskapsføre tilskudd fra kompensasjonsordningen?

04. mai 2020

Nina Servold Oppi , Partner - Fagavdelingen |
Jan Terje Kaaby , Senior Manager - Fagavdelingen |

 

Foretak som har stort omsetningsfall som følge av koronakrisen, kan søke om tilskudd for mars, april og mai 2020. I denne bloggen redegjør vi kort for hvordan du kan regnskapsføre slike tilskudd, herunder reglene for regnskap, skatt, merverdiavgift og bokføring. 

Vanligvis bør tilskudd fra kompensasjonsordningen presenteres som annen driftsinntekt i årsregnskapet. Tilskuddet er skattepliktig inntekt, men det skal ikke beregnes merverdiavgift. Bokføringen dokumenteres med vedtaket om tildelt tilskudd. 

 

Regnskap (god regnskapsskikk) 

Tilskudd etter kompensasjonsordningen er regnskapsmessig å anse som et offentlig driftstilskudd. Driftstilskudd skal som utgangspunkt resultatføres samtidig med den inntekten de skal øke eller kostnaden de skal redusere, men kan ikke resultatføres før det er sannsynlig at vilkårene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt. Ordningen ble innført i april 2020 og det er derfor ikke aktuelt med resultatføring av eventuelt tilskudd for mars, før tidligst i april. Dette har kun betydning for foretak som avlegger kvartalsregnskap eller har et annet regnskapsår enn kalenderåret.  

Selv om kompensasjonsbeløpet beregnes på bakgrunn av et foretaks faste kostnader, skal tilskuddet kompensere for tapt omsetning. Dette er også kostnader som foretaket hadde pådratt seg uavhengig av om kompensasjonsordningen ble innført. Vår oppfatning er derfor at tilskuddene bør presenteres som annen driftsinntekt i resultatregnskapet. 

Det skal i noter til regnskapet gis opplysninger om typen tilskudd, varighet av tilskuddet, regnskapsmessig behandling og tilskuddsbeløpets størrelse. 

Den regnskapsmessige behandlingen er lik for små og øvrige foretak. 

Regnskapsreglene finner du i norsk regnskapsstandard NRS 4 Offentlige tilskudd. 

 

Skatt 

Kompensasjonsordningen er en søknadsbasert tilskuddsordning, hvor midlene som tildeles er kompensasjon for tapt omsetning. Av den grunn er tilskuddet å anse som skattepliktig inntekt.  

Tilskuddet tidfestes etter vanlige regler, altså når det oppstår et ubetinget krav på tilskuddet. Dette tilsier skatteplikt på det tidspunktet tilskuddet innvilges. 

Informasjon om skattemessig behandling finnes i Prop. 70 LS punkt 2.3.2 .

Merverdiavgift 

Mottak av tilskudd fra kompensasjonsordningen anses ikke som omsetning etter merverdiavgiftsloven § 1-3, altså levering av varer og tjenester mot vederlag. Det skal derfor heller ikke beregnes og betales merverdiavgift etter § 3-1 ved mottak av slike tilskudd. 

Tilskudd fra kompensasjonsordningen skal ikke rapporteres i skattemeldingen for merverdiavgift, heller ikke i post 1 Samlet omsetning og uttak utenfor merverdiavgiftsloven. 

 

Bokføring 

Av hensyn til riktig klassifisering av tilskudd fra kompensasjonsordningen i årsregnskapet, bør slike tilskudd inntektsføres på konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt. 

Mva-kode 7 Ingen mva-behandling (inntekter) kan benyttes, men inntekten kan også bokføres uten mva-kode. 

For å underbygge de bokførte opplysningenes berettigelse, bør det offentlige vedtaket om tildeling av tilskudd benyttes som bilag i bokføringen. 

Forskrift 17.04.20 nr. 820 § 4-6 stiller krav til dokumentasjon av opplysninger i kompensasjonssøknaden, som skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Særskilt dokumentasjon som ikke allerede omfattes av bokføringsreglenes oppbevaringsplikt, kan med fordel inkluderes på bilaget for bokføring av tilskuddet. På denne måten sikres det at dokumentasjonen faktisk blir oppbevart. 

 

Spørsmål eller ønsker du bistand? Ta kontakt med ditt lokale BDO-kontor. Eller se hvordan vi kan hjelpe deg på bdo.no/regnskap.