Blogg:

Hvordan unngå likviditetsutfordringer og brudd på lånevilkår etter koronautbruddet?

18. mars 2020

Sigbjørn Selvik, Partner, transaksjonsrådgivning |

 

Koronaviruset rammer nå norsk næringsliv hardt. Mange bedrifter med løpende rente- og avdragsbetalinger kan stå i fare for å misligholde disse forpliktelsene. Brudd på covenants kan også inntreffe. Her er noen råd for utfordringene mange nå møter.

Svært mange bedrifter opplever dramatisk fall i inntjeningen på grunn av usikkerheten og alle tiltakene i samfunnet, som skal begrense smittefaren fra koronautbruddet. Reiseliv, servering, kultur og arrangørvirksomheter, treningssentre, handel utenom dagligvare og rådgivning er bransjer som er særlig hardt rammet.

Ingen vet hvor lenge unntakstilstanden vil vare. Skoler og barnehager ble i første omgang stengt i 14 dager, men myndighetene kommuniserer samtidig at stengningen trolig vil bli forlenget. Vi hører også at det forventes at smittefaren og utbredelsen av sykdommen kanskje kan nå toppen først i mai/juni.

Dette gjør det vanskelig å beslutte hva man skal gjøre med den løpende driften, men kostnadskutt og permitteringer synes uunngåelig. Tapene blir uansett betydelige for veldig mange bedrifter. Dette medfører fort problemer med å overholde betalingsforpliktelser mot ansatte, leverandører, banker, myndigheter og andre.

Løpende rente- og avdragsbetalinger er ikke den eneste utfordringen for norsk næringsliv nå. Også for bedrifter med håndterbare løpende forpliktelser, vil brudd på covenants fort kunne oppstå. Vår erfaring er at disse bedriftene har mye å vinne på å gå tidlig i dialog med bankene for å forberede banken på betalingsutfordringene eller misligholdene som kan oppstå.

 

Tålmodige og konstruktive banker

Vi tror bankene vil være imøtekommende og konstruktive mot kundene sine, spesielt der de blir informert og presentert utfordringene før det blir akutte problemer. Jo bedre man framstiller kommende utfordringer, gjerne med ulike scenarier for forventet utvikling i resultat og kontantstrøm, samt en worst case framstilling med aktuelle tiltaksplaner, jo bedre er sjansen for å komme til en løsning.

Hvis banken blir presentert en gjennomarbeidet analyse hvor ulike inntektsfall og mulige kostnadskutt er tatt med, tror vi bankene nå vil være med på å tilpasse sine krav til det bedriftene selv viser de vil være i stand til å møte. Her vil en detaljert kontantstrømsmodell som viser gjeldsbetjeningsevnen være nyttig, både for bedriften selv og for banken.

Statens krisepakker vil hjelpe på i situasjonen, særlig om de signaliserte garanti- og likviditetstiltakene blir iverksatt. Disse vil avlaste risiko og øke likviditetstilgangen i markedet. Om dette vil være nok vet vi ikke, men det er nok fornuftig å være tidlig ute for å sikre seg mens disse hjelpetiltakene fungerer. Det er mest sannsynlig at bankene må bære mye risiko selv og bankenes kredittavdelinger vil trolig få svært mye å gjøre framover for å vurdere risikoen i eksisterende og nye låneengasjement.

 

Viktig å være konkret

Vår erfaring er at jo bedre man informerer banken, jo bedre tillit og forståelse får man. Det viktigste i første omgang er å opprette dialog med banken. Deretter blir det viktig å belyse konkrete utfordringer, kommunisere tiltaksplaner og diskutere hvilke handlinger banken vil foretrekke og støtte.

Jo bedre man greier å forklare hva de dystre utsiktene betyr i praksis for virksomheten, jo bedre vil banken forstå behovet for tilpasning og støtte. Greier man å presentere et realistisk likviditetsbudsjett vil dette være det beste for å skape forståelse for situasjonen og de forventede utfordringer og behov.

Forhåpentligvis vil bankene med støtten fra staten både kunne utsette avdragsbetalinger, akseptere brudd på covenants og kunne stille opp med økte kredittrammer til de bedriftene som viser hvordan de vil styre gjennom krisetidene og kunne gjenopprette lønnsom drift når markedene begynner å fungere normalt igjen.