• IFRS 9
Blogg:

IFRS 9 Finansielle instrumenter

26. oktober 2018

BDO IFRS in Practice: Applying IFRS 9 to related company loans & Applying IFRS 9 to Related company loans in the real estate sector.

IFRS 9 Finansielle instrumenter hadde ikrafttredelse for regnskapsperioder som starter 01.01.2018 eller senere. Standarden innførte en rekke endringer i forhold til regnskapsmessig klassifisering og måling av finansielle eiendeler, som medførte en rekke konsekvenser for banker og andre finansielle institusjoner. Foretak utenfor finansiell sektor blir i mindre grad påvirket av ikrafttredelsen av IFRS 9, dette primært fordi omfanget av finansielle eiendeler ofte er begrenset til kundefordringer og bankinnskudd. 

Det er derimot viktig å være bevist på at standarden også kommer til anvendes på lån til nærstående parter, slik som datterselskaper (i selskapsregnskapet) og tilknyttede selskaper. Publikasjonene «Applying IFRS 9 to related company loans» og «Applying IFRS 9 to Related company loans in the real estate sector» adresserer vanlige problemstillinger knyttet til denne type lån.

Applying IFRS 9 to related company loans
Ser på hvilke lån til nærstående som er i virkeområde til IFRS 9, og hvordan vanlige betingelser og forhold knyttet til lån til nærstående vil påvirke klassifisering og måling av denne type lån. Publikasjonen tar også for seg hvordan modellen for forventet tap vil på virke regnskapsføringen av denne type lån.

Applying IFRS 9 to Related company loans in the real estate sector
Tar for seg de samme temaene som «Applying IFRS 9 to related company loans» men fokuserer på forhold og situasjoner som er spesielt relevant for eiendomssektoren.