• Kjøp og salg i bygg- og anleggsbransjen
Blogg:

Kjøp og salg i bygg- og anleggsbransjen

13. desember 2018

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef, SørVest |

BDO har i høst gjennomført en omfattende bransjeanalyse for å få større innsikt i og forståelse av bygg- og anleggsbransjen, samt næringseiendom. Analysen involverer ca. 12.000 selskaper i Norge, hvorav 2.066 av dem er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt. Dette gjelder innsikt i lønnsomhet, vekst, konkurranse, struktur og forventninger til fremtiden. 

 

Transaksjoner og rådgivning

Vi vil i denne bloggen gå mer i dybden på utviklingen i transaksjonsmarkedet innen bygg og anlegg. Vi vil se nærmere på de viktigste faktorene for prising av selskaper, som inkluderer selskapsstørrelse og overgangen fra virksomhetsverdi til aksjeverdi. 
Det er krevende å komme med generelle råd og anbefalinger når en skal konkludere på rettferdige priser for både kjøper og selger. Så her er rådet å bruke erfarne rådgivere fra BDO når man skal kjøpe eller selge bygg- og anleggsselskaper. Lær mer om BDO sin transaksjonsrådgivning her. 


Rekordhøy aktivitet 

Antall transaksjoner i bygg- og anleggsbransjen i Norden har vært sterkt økende de siste 5 årene. I tråd med transaksjonsmarkedet generelt, har antall transaksjoner registrert i 2018 sunket noe sammenlignet med 2017, som blir stående som et rekordår for nordiske selskaper.
BDO tror på videre konsolidering og industribygging i Norge når vi ser at flere og flere regionale aktører har vekstambisjoner. Vi tror også entreprisetrender innen anleggsmarkedet, og sterkere konkurranse fra utenlandske aktører, vil favorisere videre konsolidering av anleggsaktører. BDO mener at en stadig økende digitalisering av bygg- og anleggsbransjen vil kunne bli en vesentlig katalysator for aktivitet innen transaksjonsmarkedet for selskaper i denne bransjen.

 

Det er ikke bare størrelsen som teller

Mindre og regionale aktører leverer i gjennomsnitt en høyere margin og avkastning enn de store gigantene. Dette funnet er helt i tråd med forventning og observert prising i transaksjoner. Når vi ser på bygg- og anleggsbransjen som helhet identifiserer vi noen generelle trender knyttet til verdivurdering, virksomhetsomfang og størrelse. Vi observerer et markant skille for hvordan markedet for små- og mellomstore entreprenørselskaper prises, sammenlignet med de store og børsnoterte selskapene. Vi tror årsakene til den vesentlige forskjellen i stor grad skyldes prosjektrisiko, diversifisering og stordriftsfordeler. Noen konkrete eksempler på forklaringsfaktorer kan være:

  •      En stor entreprenør med flere pågående prosjekter har ikke den samme sårbarheten for kostnadsoverskridelser som mindre selskaper
  •      En landsdekkende entreprenør er også mindre utsatt for store svingninger i lokal byggeaktivitet
  •      Mindre selskaper er ofte mer utsatt i forhold til risiko knyttet til nøkkelpersoner og kundeforhold
  •      I tillegg har disse selskapene mindre rom for å utforske nye løsninger og ta i bruk ny teknologi. Fokuset ligger heller på foredling av eksisterende know-how for å bedre marginene i dagens marked.

 

Arbeidskapital er en utfordring

For selskaper i bygg- og anleggsbransjen, er det stadig en utfordring å definere normal arbeidskapital og hva som skal være fri likviditet. Det kan være stor varians på prosjektstyring og -portefølje fra selskap til selskap, og betalingsprofilen i entrepriseavtaler kan variere stort. I tillegg kan prosjekter som etter tallene å dømme ser bra ut, representere potensielt store tap som følge av manglende kontroll. Dette er forhold som det er kritisk viktig å avklare i kjøpers due diligence.
Paradoksalt er disse spørsmålene ofte vanskeligere å komme til bunns i for små og mellomstore selskaper. At arbeidskapital er et sentralt tema i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, er i seg selv ikke noe nytt. Mye av grunnen til at det blir et sentralt tema er fordi det ofte kan dreie seg om store pengebeløp, hvor det er rom for ulike oppfatninger.

 

Data fra analysen

BDO har valgt å legge ut grunndataene som ligger til grunn for analysen på våre hjemmesider. Ved bruk av moderne teknologi har vi satt sammen og visualisert dataene og etablert enkle filtre slik at du kan finne de dataene som interesserer deg og din bedrift. Dataene oppdateres fortløpende og analysene er dynamiske.
Selve bransjerapporten kan du lese her.