• Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og tildeling av spillemidler
Blogg:

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og tildeling av spillemidler

25. februar 2020

Helene Hval, Senior Manager, BDO Advokater |

Fristen for å søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er 1. mars 2020. 

Ordningen om kompensasjon forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og gjelder kostnader til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. 

Kompensasjonsordningen er tett knyttet sammen med tildeling av spillemidler fra Kulturdepartementet, og et av kravene for å kunne søke om kompensert merverdiavgift er at man oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom tilskuddsordningen for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg. Det kan derfor kun søkes om kompensasjon av merverdiavgift knyttet til anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Denne ordningen omfatter ikke drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til anlegget. I slike tilfellene er det den generelle kompensasjonsordningen som gjelder.

 

Søknadsvilkår

Søknaden om tildeling av spillemiddler må være i formell orden (sendt inn og godkjent av kommunen) før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav om at spillemidler er tildelt og utbetalt for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift. I tillegg må anlegget og anleggsregnskapet være ferdigstilt og ferdigattestert av kommunens revisor. For å søke om momskompensasjon må det være minimum 15 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader.

En søker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for inngående avgift der, kan også søke om momskompensasjon etter ordningen om idrettsmoms. Men da skal fradragsført merverdiavgift i det ordinære avgiftsoppgjøret trekkes ut i søknaden om momskompensasjon.

 

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler)

Ordningen om tildeling av spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, forvaltes av Kulturdepartementet, og skal bidra til en infrastruktur som gir alle mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Anlegg i lokalmiljøet som bidrar til å stimulere og tilfredsstille barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt.

Søknadene om spillemidler sendes via kommunen, i henhold til den fristen hver enkelt kommune har satt for søknadsåret. Innen den 15. januar må kommunene oversende søknadene og en redegjørelse for kommunens prioriteringer til fylkeskommunen (der dette er delt), og fylkeskommunen må videresende til departementet innen den 15. april.

Det er eier av anlegget som kan søke om tilskudd, i tillegg må søker ha rett til bruken av grunnen der anlegget ligger. Anlegget må i tillegg være ferdigstilt når søknaden om spillemidler sendes inn.

I 2019 kon det noen endringer i bestemmelsene for tildeling av spillemidler, blant annet ble innhenting av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avviklet og er ikke lenger et krav for å søke. 

 

Spillemidler til utstyr

Det er også mulig å søke om tilskudd til utstyr til bruk i idretten, denne ordningen administreres av Norges Idrettsforbund, og søknadsskjemaer, samt ytterligere informasjon om søknadsprosedyrer og retningslinjer for tildeling av midlene, finnes på hjemmesiden til NIF og hos det enkelte særforbund.