• Konkurransekraft og lønnsomhet i bygg, anlegg og næringseiendom
Blogg:

Konkurransekraft og lønnsomhet i bygg, anlegg og næringseiendom

12. november 2018

Frode Midttun, Markeds- og kommunikasjonssjef Rogaland |

BDO har i høst gjennomført en omfattende bransjeanalyse for å få større innsikt i og forståelse av bygg- og anleggsbransjen, samt næringseiendom. Analysen involverer ca. 12.000 selskaper i Norge, hvorav 2.066 av dem er kategorisert og analysert for å få en bedre innsikt. Dette gjelder innsikt i lønnsomhet, vekst, konkurranse, struktur og forventninger til fremtiden. 

 

Formålet med bransjeanalysen

 

BDO ønsker å bidra til en større forståelse av en svært viktig bransje for landet. Det er i alles interesse at vi har en bygg- og anleggsbransje som ligger i forkant av utviklingen, og som er i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer. BDO vil derfor dele funnene i bransjeanalysen med våre kunder som beslutningsgrunnlag og verktøy for benchmarking. Data fra analysen er nå gjort tilgjengelig på BDOs hjemmeside

Sammen med næringseiendom er bygg- og anleggsbransjen landets største næring målt i antall bedrifter. Den består av 58.000 virksomheter som omsetter for ca. 526 mrd. kroner. Bransjens evne til å utvikle seg er svært viktig for den videre utviklingen av landet. Bransjen domineres av mindre lokale selskaper med privat eierskap, og sysselsetter ca. 235.000 personer. De få store og mellomstore selskapene står likevel for det aller vesentligste av omsetningen. Det er disse selskapene som best forklarer utviklingen i vekst, lønnsomhet og struktur i bransjen. Derfor har BDO tatt med selskaper i bransjen med en årlig omsetning over 50 mnok. i selve analysen (2066 selskaper). Disse står for 80 % av omsetningen i bransjen.
Videre vil vi belyse noen av hovedfunnene i analysen.

 

Utsikter til fortsatt vekst i bransjen

Norge opplever en sterk utvikling i det makroøkonomiske bildet, og det er gode utsikter
for fortsatt vekst. Verdikjeden innen bygg og anlegg har hatt en gjennomsnittlig vekst i 
omsetning på 9,6 % siste 10 år, mens bransjen samlet har vokst 9,1 % siste år. Med 
verdikjeden snakker vi om de selskapene som utfører produksjonen, fra planlegging til 
oppføring, drift og riving. 

Det er positive utsikter til fortsatt høy vekst fremover og prosjektene blir større. Den 
viktigste driveren for vekst er etterspørsel etter store infrastrukturprosjekter fra det 
offentlige. Staten som kjøper er blitt enda viktigere. Prosjektene er ofte store og kravene 
til kompetanse, prosjektfinansiering og teknologi øker.

 

Store prosjekter gir økt konkurranse fra utlandet

Markedet vokser, og de store prosjektene står for en stadig større del av markedet, samtidig 
som markedet sentraliseres og internasjonaliseres. Det er ikke samsvar mellom økt 
etterspørsel etter store prosjekter og antall store norske selskaper. Konkurransen fra utlandet
vil derfor øke fremover, og det kan antas at utenlandske aktører vil ta markedsandeler.

Oppkjøp og konsolidering av selskaper har økt. Størrelse er viktig for å påta seg større 
prosjekter, redusere prosjektrisiko, investere i teknologi og digitalisering, samt tiltrekke og 
utvikle kompetanse. Større selskaper prises også betydelig høyere enn små selskaper, og eiere 
som planlegger realisering søker derfor vekst gjennom oppkjøp og konsolidering.

 

Høy konkurranse og press på marginer

Det er høy konkurranseintensitet i bransjen, og den er preget av prispress og lave 
driftsmarginer. Bygg og anleggsbransjen har historisk alltid levd med lave marginer. De siste 
års utvikling vitner imidlertid om at de allerede lave marginene er satt ytterligere under 
press. Driftsmarginen i verdikjeden er lave. Den er redusert fra 4,4 % i 2014 til 3,3 % i 2017, 
og trenden er fallende. 

En negativ trend for marginutviklingen gjør at bransjen beveger seg mot kritiske nivåer hvor 
faren for konkurser øker betraktelig. Det er mest kritisk for selskaper innen anlegg og 
tekniske tjenester, og BDO stiller spørsmål om bransjen får godt nok betalt for risiko. 
Det er en felles utfordring for bransjen å øke prisene, redusere kostnadene gjennom 
effektivisering og sikre et økt marginnivå for å redusere risikoen i bransjen.

 

Fremtiden er digital og miljøvennlig

Krav til effektivisering og stadig større fokus på miljø vil medføre at disse driverne blir svært
viktige for hele bransjen i årene som kommer. Bransjen har innført ny teknologi og tatt i bruk 
digitale verktøy i stort tempo de siste årene, men det er vår vurdering at bransjen fremdeles 
er konservativ. Vi bygger hus og veier basert på de samme grunnprinsippene som tidligere, 
verdikjedene er like i dag som det de var for mange tiår siden og hovedprosessene 
gjennomføres på samme måte som tidligere. Den største trusselen, men også muligheten, 
ligger i overførsel av teknologi fra andre bransjer og helt nye måter å utføre arbeidet på.

 

Tilgang til bransjeanalysen


BDO har valgt å legge ut grunndataene som ligger til grunn for analysen på våre hjemmesider. Ved bruk av moderne teknologi har vi satt sammen og visualisert dataene og etablert enkle filtre slik at du kan finne de dataene som interesserer deg og din bedrift. Dataene oppdateres fortløpende og analysene er dynamiske. Her kan du se hele analysen.


Bransjeseminarer og bransjerapport


BDO har allerede avholdt seminarer i Stavanger, Bergen og Egersund, hvor funnene i bransjeanalysen er blitt presentert. I forbindelse med bransjeseminaret i Oslo 14. november vil selve rapporten fra bransjeanalysen bli offentliggjort.
Det vil i tillegg bli arrangert bransjeseminarer Sarpsborg (16.11), Lillestrøm og Hamar (begge 21.11). Her er det bare å følge med på vår seminarside.
Ønsker du å diskutere bransjeanalysen ta kontakt med partner Rådgivning Thomas Lidsheim, [email protected], eller partner Revisjon Henning Dalsegg, [email protected]