1:
Blogg:

Korona – Håndtering av MVA ved betalingshenstand, betalingsmislighold og rabatter

10. april 2020

Knut Andreassen, Partner BDO Advokater |

Virusutbruddet har utløst en rekke spørsmål knyttet til praktisk håndtering av merverdiavgift der en innrømmer betalingshenstand, betalingsmislighold og rabatter. Disse problemstillingene har spesielt vært aktuelle ved utleie av bygg og anlegg. Skattelovavdelingen i Finansdepartementet har i brev av 8. april 2020 kommet med avklaringer knyttet til noen av disse spørsmålene. Her er essensen i brevet.

 

Betalingsutsettelse

På grunn av likviditetsutfordringer er det allerede gitt regler for utsatt betaling av skyldig merverdiavgift for termin 1/2020 (januar/februar) til 10. juni 2020. Departementet uttaler her at eventuelle ytterligere utsettelser for innbetaling av merverdiavgift vil bli vurdert beroende på hvordan virusutbruddet/økonomien utvikler seg og på hvilke andre tiltak som iverksettes.

 

Kjøper misligholder betalingsplikten

Departementet legger til grunn at selgers likviditetsproblemer knyttet til at kjøper misligholder sin betalingsplikt er imøtekommet med fristutsettelse for innbetaling av merverdiavgift. Det vil derfor foreløpig ikke bli innført endringer i reglene for adgangen til å tapsføre merverdiavgift på krav.

 

Rabatter

I relasjon til at vederlaget skal anses som grunnlag for merverdiavgift, uttaler departementet at leverandører som i den rådende situasjonen velger å frafalle vederlagskrav helt eller delvis, kan være motivert av «dugnaden» som myndighetene har oppfordret til og rent kommersielle hensyn, f.eks. for å opprettholde et marked/markedsandeler. Leverandørers vurdering av de kommersielle vilkårene, herunder om hva markedsprisen til enhver tid måtte være, må som hovedregel legges til grunn. Et eventuelt delmotiv om å bidra til den ovennevnte «dugnaden» bør i utgangspunktet ikke medføre at det foreligger en gave- eller reklameutdeling i merverdiavgiftsmessig forstand. 

Departementet har også tatt stilling til om rabatt/prisavslag bør periodiseres over gjenstående kontraktstid med virkning for fastsettelse av avgiftsgrunnlaget. I denne forbindelse uttales det at virusutbruddet har medført at det i mange bransjer og segmenter råder betydelig usikkerhet om hva som er «markedspris», og om det i det hele tatt er noe marked for den aktuelle varen eller tjenesten. Departementet anser at denne situasjonen tilsier betydelig varsomhet med å overprøve avtalepartenes vurderinger om at rabatter/betalingsfritak fullt ut skal henføres til den perioden det er gitt rabatt/betalingsfritak for. Det presiseres også at en midlertid periode med betalingsfritak for leietaker, ikke vil rokke ved at eiendommen må anses utleid og dermed også i en slik periode vil kunne være omfattet av den frivillige registreringsordningen.

 

Spørsmål eller trenger du bistand? Ta gjerne kontakt med ditt lokale BDO-kontor.