1:
Blogg:

Korona-krisen: 3 endringer ideelle virksomheter bør være klar over

02. april 2020

Cathrine Sæther Karlsen, Partner Revisjon |

 

Korona-situasjonen med tilhørende nye lovendringer og tiltakspakker påvirker i høyeste grad også samfunnsnyttige og ideelle virksomheter. Det er mye å sette seg inn. Under finner du 3 punkter som du bør være særlig klar over.  

 

Signering av årsregnskap og avholdelse av årsmøte 

Både aksjeloven og allmennaksjeloven åpner for at styremøte kan holdes uten fysisk møte, for eksempel ved at en, flere eller alle medlemmer deltar pr. telefon eller video. Men hvordan skal samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner som ikke er underlagt aksjeloven forhold seg til signering av årsregnskap og avholdelse av årsmøter? 

 

Midlertidige endringer 

Regjeringen kom nylig med en pressemelding om midlertidige endringer i regelverket for avholdelse av styremøter, generalforsamlinger, årsmøter og lignende, hvor det henvises til midlertidige regler som åpner for at styret mv. ikke må møtes fysisk selv om loven krever det. Dette medfører at møter kan gjennomføres digitalt, og gjelder for allmennaksjeselskaper, aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak. Det samme må antas å gjelde regnskapspliktige foreninger. 

I dette innlegget finner du en oversikt over reglene knyttet til elektronisk avholdelse av styremøte og generalforsamling, og hva som gjelder for elektronisk signering av protokoller, årsregnskap og årsberetning. Reglene det henvises til i blogginnlegget følger av aksje- og allmennaksjeloven, men vil også være veiledende for andre organisasjoner i denne perioden. 

 

Årsmøter kan utsettes 

For samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner med krav om årsmøtet kan det i enkelte tilfeller være utfordrende og lite hensiktsmessig å avholde årsmøtet digitalt. Det er organisasjonens vedtekter og medlemmer som styrer når årsregnskapet må signeres og vedtas, men i dagens situasjon vil styret etter vårt syn kunne fravike eventuelle vedtektsbestemmelser om tidspunkt for avholdelse av årsmøte. Med henvisning til norske myndigheters pålegg om å unngå større forsamlinger der coronaviruset kan spres, åpnes det dermed for at årsmøter kan utsettes. 

 

Årsregnskapet må fortsatt avleveres 

Ovennevnte gir imidlertid ikke fritak fra å levere årsregnskapene innen lovens frist 30.6. Styret avlegger årsregnskap og årsberetning, men det er årsmøtet som skal godkjenne regnskapet og beretningen. Dersom årsmøtet ikke avholdes før etter 30.6, vil man ha oppfylt krav om avleggelse av årsregnskapet, men man vil ikke kunne sende det inn før årsmøtet har godkjent årsregnskapet. Revisorforeningen har bedt om utsatte leveringsfrister for årsregnskap mv., men hvorvidt dette innfris er ikke avklart per dags dato.  

 

UD og NORAD fjerner krav til egenkapital for hjelpeorganisasjoner 

UD og Norad fjerner egenkapitalkravet (10%) for bistandsorganisasjoner som har behov for det i 2020. Formålet er å sette hjelpeorganisasjonene i bedre stand til å bidra i utviklingsland som vil rammes hardt av korona-pandemien. Les pressemeldingen fra regjeringen her

Lempingen av kravet gjelder de organisasjonene som får støtte fra Norads budsjettpost for sivilt samfunn og gjelder både nye og allerede inngåtte avtaler. Norads tilskudd forblir uendret, men organisasjonenes egenkapital kan trekkes fra det samlede budsjettet ved behov. Det gis også 20 % fleksibilitet på endringer i eksisterende budsjettlinjer uten Norads godkjenning i 2020. Dette er en økning fra 10 % sammenlignet med hva Norad har godkjent tidligere. Norad åpner også for forlengelser av avtaler som har avtaleperiode som ender i 2020 og 2021 hvor implementeringen blir forsinket som en følge av korona- pandemien. Les mer om justeringene av UD og Norad her.  

 

Organisasjoner med prosjektstøtte 

Flere samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner mottar prosjektstøtte. Som en konsekvens av korona-pandemien, er det imidlertid flere prosjekter som ikke lar seg gjennomføre og må utsettes. Hvorvidt prosjektmidlene kan benyttes til å dekke kostnader som påløper til tross for at prosjektet ikke utføres/ferdigstilles, herunder lønnskostnader knyttet til permittering o.l., må avklares med tilskuddsgiver. Det vil også være viktig å avklare med tilskuddsgiver om prosjektperioden kan forlenges som følge av et ufrivillig opphold i prosjektet.  

 

Ny dato for seminaret "Ideelt forum" 

Ideelt Forum er et seminar for ideelle organisasjoner som BDO arrangerer fire ganger i året. Seminarene sal være et møtested for å treffe andre i sektoren, få innspill til å takle utfordringene og gripe mulighetene. Neste ideelle forum skulle etter planen vært avholdt 29. april. På grunn av dagens situasjon og iverksatte smittevernstiltak vil vi komme tilbake med en ny dato for gjennomføring, når forholdene legger til rette for det. Vi ønsker ikke å erstatte den fysiske gjennomføringen med et webinar, da denne formen for gjennomføring etter vår oppfatning er avgjørende for gode diskusjoner og erfaringsutveksling. 

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Du kan også lese mer om hva BDO hjelper samfunnsnyttige og ideelle virksomheter med her.

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.