Blogg:

Korona-tiltak – Slik kan endringer i merverdiavgiften virkelig monne

24. mars 2020

 

Regjeringen foreslår stadig nye tiltak som skal hjelpe næringslivet under korona-krisen. Ett av de er endringer i merverdiavgiften. For at dette virkelig skal monne er det flere justeringer som må til.

 

Reduksjon av lav MVA-sats

En midlertidig endring av lav mva-sats fra 12 % til 8 % krever uforholdsmessig med ressurser, og gir ingen økonomisk lettelse for bedriftene, om en skal følge ordinære regler. Tvert imot vil det medføre en tvungen merbelastning, da valg av avgiftssats ikke er valgfritt. 

Den samlede økonomiske positive effekten reduseres ytterligere ved at virkningstidspunkt nå også er flyttet fra 01.01.2020 til 20.03.2020. Perioden for redusert lav mva-sats er frem til 31.10.2020. Endring av tidspunkt skyldes utfordringene en endring av mva-sats tilbake i tid medfører, og plikten til å korrigere ovenfor kjøper.

Beholdes differansen mellom 12 % og 8 % merverdiavgift av selger, antar Finansdepartementet at det vil utgjør en statsstøtte som krever notifisering, og som først kan iverksettes etter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) eventuelt har godkjent støtten.

Når kundene kommer tilbake, vil en lavere mva-sats kunne gi økte inntekter. For svært mange vil behovet for endringer i systemer mv. for en så kort periode bli kostbare i forhold til forventede økte inntekter som følge av lavere merverdiavgift på tjenester som leveres frem til 31.10.2020.

En midlertidig lavere merverdiavgiftssats vil gi en langt mindre økonomisk positiv effekt enn forutsatt. Dette med mindre en slik midlertidig løsning bekreftes å falle utenfor det som anses som statsstøtte, og kan løses så enkelt at differansen mellom 12 % og 8 % godskrives som økt fradrag for inngående merverdiavgift.

En slik løsning vil medføre at en unngår endringer i systemer både for næringsdrivende og det offentlige. Faktura utstedes som tidligere med 12 % merverdiavgift, bokføres og innberettes som tidligere. Mva-meldingen kan forbli uendret, da differansen mellom 8 % og 12 % merverdiavgift kan beregnes og bokføres ved en direkteføring på konto for inngående merverdiavgift. 

Skattemyndighetene bør ved en slik løsning videre bekrefte at spesifisert merverdiavgift med 12 % på faktura vil være fradragsberettiget for kjøper av tjenestene, slik at en unngår manuelle endringer ned til 8 % der merverdiavgiften er fradragsberettiget. 

 

Både utleiere og leietakere behøver fleksible løsninger 

Husleie er en betydelig fast kostnad for mange virksomheter. Enkelte utleiere av fast eiendom velger å gi leiefritak som sitt bidrag til at leietakere skal være i drift også i tiden etter at korona-bølgen har lagt seg. Dette antar vi er en løsning som skattemyndighetene aksepterer så lenge leiefritaket gjelder frem i tid. 

For å avhjelpe også utleiere, må leiefritak kunne gis uten en periodisering av fremtidige leieinntekter, med tilhørende plikt til å beregne utgående merverdiavgift på leie som periodiseres til perioden det gis leiefritak for. 

Tilsvarende romslighet bør gis for utleiere som gir betalingsutsettelse på husleie. Dette kan løses ved at skattemyndighetene gir aksept for at fakturering av husleie, beregning og innberetning av utgående merverdiavgift, kan skyves en periode frem i tid. Dette uavhengig av klausuler i leieavtalen. 

 

Forventninger til skattemyndighetene

Skattemyndighetene oppfordres til å gi klare uttalelser, slik at næringsdrivende som ønsker å bidra kan iverksette slike tiltak uten at merverdiavgiften øker den likviditetsmessige belastningen. Videre vil det være viktig med trygghet for at det unngås at merverdiavgift på sikt kan bli en endelig kostnad ved at merverdiavgift på tap på krav nektes tilbakeført.

Les også 10 spørsmål og svar om husleie og MVA under korona-krisen.

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.