Blogg:

Koronasituasjonen kan få alvorlige konsekvenser for finansieringen av det frivillige Norge

16. desember 2020

Bilde av bamse på stol

I vår ble det innført en egen kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Blant frivillige og ideelle organisasjoner har det blitt stilt spørsmål ved om denne kompensasjonsordningen er omfattende nok, og om hvorvidt den vil dekke inntektstapet sektoren vil møte som følge av koronapandemien, i 2020 og fremover. 

Vi mener at organisasjonenes bekymring kan være berettiget. Vi har analysert sammenhengen mellom tilstanden i norsk økonomi og finansiering av frivillig sektor. I enkelte scenarier viser våre prognoser at ideelle og frivillige organisasjoner kan få reduserte inntekter, særlig i 2020 og 2021. Videre viser våre tall at miljøorganisasjoner i særlig grad er utsatt fordi de er spesielt avhengig av inntekter fra private bedrifter og husholdninger. 

 

Kompensasjonsordning for frivillig sektor

Regjeringen innførte i vår en egen kompensasjonsordning spesifikt rettet mot frivillig sektor. Her har det per desember 2020 blitt delt ut over 1 milliard kroner, til over 6 000 organisasjoner. I underkant av 40 prosent av kompensasjonene til frivillig sektor har gått til organisasjoner i Oslo og Viken, mens Nordland og Møre og Romsdal har mottatt minst. Organisasjoner knyttet til kultur og fritid, hvorav mesteparten er idrettslag og foreninger, har mottatt over 75 prosent av kompensasjonstilskuddene. 

 

Økt arbeidsledighet og sparing skaper usikkerhet

Regjeringen har utvidet kompensasjonsordningen til ideelle og frivillige organisasjoner frem til desember 2020. Til tross for dette kan sektoren ha behov for økt støtte frem til 2022. Dette skyldes for det første at husholdningenes inntekter har gått ned som følge av arbeidsledighet og permitteringer. Husholdninger har blitt en stadig viktigere inntektskilde for frivillig sektor de siste årene. For det andre er det større usikkerhet som følge av den økonomiske utviklingen. Dette gjør at husholdningene er mer tilbøyelig til å spare og mindre villig til å gi pengebidrag til frivillige formål. 

 

Frivillig sektor blir stadig mer avhengig av staten og private husholdninger

Historisk sett har staten og private husholdninger stått for omtrent 70 prosent av samlet finansiering til ideelle og frivillige organisasjoner. Resten av finansieringen kommer fra kommuner og fylkeskommuner, samt andre finansieringskilder som i stor grad består av private bedrifter. 

Graf som viser utvikling i finansiering

 

Grafen viser utvikling i finansiering av frivillige og ideelle organisasjoner frem til 2017. Samlet finansiering har økt i takt med utvikling i brutto nasjonalprodukt i Norge.

Statistisk sett varierer andel finansiering mellom de ulike organisasjonskategoriene. Blant annet er organisasjoner knyttet til helse og utdanning i større grad avhengig av finansiering fra offentlig kilder (stat og kommune). Sammensetningen av finansieringen har forholdt seg relativt stabil siden 2011, med unntak av miljøorganisasjoner. Siden 2011 har miljøorganisasjoner hatt en nedgang i andelen statlig finansiering. Miljøorganisasjoner har derfor blitt mer avhengig av finansiering fra husholdninger og private bedrifter. I gjennomsnitt kommer 50 prosent av miljøorganisasjoners finansiering fra husholdninger.

 

Behov for ytterligere offentlig finansiering av frivillig sektor i fremtiden?

Vår prognose som vist i grafen under, viser at de samlede inntektene til ideelle og frivillige organisasjoner vil reduseres i år sammenlignet med 2019. Dette er blant annet basert på antagelser om reduksjon i husholdningens finansiering som andel av disponibel inntekt grunnet økt sparing, og redusert finansiering fra privat sektor.

Graf som viser utvikling i finansiering

 

Vi antar at deler av tapet i inntekt motvirkes av økte statlige bidrag, men at den samlede reduksjonen i finansiering til frivillig sektor, sammenlignet med forventet vekst før koronapandemien, kan beløpe seg til om lag 14 millioner kroner i 2020 og 2021. Tapet kan forventes å ramme alle organisasjonene innenfor frivillig sektor, men kanskje ikke alle i like stor grad. Ettersom organisasjonene støtter seg på ulike finansieringskilder er det naturlig å forvente at visse typer organisasjoner vil oppleve større reduksjoner. Gitt at miljøorganisasjonenes finansiering fortsetter å i stor grad være avhengige av husholdninger og private virksomheter, kan særlig disse organisasjonene risikere å oppleve redusert inntektsgrunnlag i de neste årene. Spørsmålet er derfor om de tiltakene som er satt i gang nå er tilstrekkelige for å møte de utfordringene ideelle og frivillige organisasjoner står ovenfor nå og vil møte i fremtiden.

 

Interaktiv oversikt over kompensasjonsordningen

BDO har kartlagt omfanget av utdelt tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall som følge av korona. I vårt interaktive Norgeskart finner du jevnlig oppdaterte tall, fordelt på fylker og næringer. BDO har også kartlagt økonomiske effekter av nedstengingen av Norge i forbindelse med smitteverntiltakene i mars og april, ved å se på omfanget av permitteringer og estimert tap i økonomisk aktivitet og verdiskaping. Les mer om dette i vår artikkel "Slik rammer koronasituasjonen norsk økonomi".