Blogg:

Medarbeiderundersøkelse som skaper energi og engasjement

26. august 2020

Tradisjonelt har hensikten med medarbeiderundersøkelser vært å få innsikt i feil og mangler ved arbeidsplassen, og resultatene fra undersøkelsen ender ofte opp i en skuff. Medarbeidere involveres sjelden i arbeidet med undersøkelsen og oppfølging utelates. Så hvorfor skal man bry seg om slike undersøkelser når det ikke skjer noe? 

 

Styrker bedriftskulturen

Vi i BDO mener det er flere grunner til at bedrifter og medarbeidere skal bry seg om medarbeiderundersøkelser. Vi har derfor utviklet vår egen metode for slike undersøkelser, med en skissert prosess som inneholder ulike handlingspunkter fra man svarer på undersøkelsen, til man har utarbeidet en konkret handlingsplan for det medarbeiderne ønsker å jobbe videre med. Vi kaller prosessen for KulturStyrk.  

Vi mener at formålet med en medarbeiderundersøkelse bør være å skape engasjement for arbeidsmiljøet og kulturen på jobb, i tillegg til at det legges til rette for læring og utvikling av bedriften. Undersøkelsen gir også et grunnlag for diskusjoner om hva som kan forbedres. Et slikt arbeid bør involvere så mange på arbeidsplassen som mulig slik at alle føler et eierskap til prosessen.

 

 

Utvikling, engasjement og kompetanse

Formålet med KulturStyrk er å sørge for en kontinuerlig utvikling av bedriften ved å fokusere på arbeidskulturen. Gjennom hele prosessen er det særlig tre elementer som går igjen; utvikling, jobbengasjement og kompetanse. Dette er viktige elementer for at bedriften skal kunne bygge et bærekraftig og helsefremmende arbeidsmiljø der ansatte trives og utvikler både seg selv og bedriften gjennom opplevd engasjement. Samtidig er både undersøkelsen og prosessen utviklet med et styrkebasert perspektiv som tilrettelegger for en positiv utviklingsvilje både på individ- og gruppenivå.

Gallup publiserte i 2017 en analyse som beviser at forretningsresultater påvirkes direkte av ansattes engasjement (State of the Global Workplace, 2017). Analysen sammenligner ulike ansattgrupper med forskjellig nivå av jobbengasjement. Sammenligningene viser blant annet at bedrifter med ansatte med høyt jobbengasjement har en en lavere turnovergrad på 55%, en reduksjon i defekter og feilleveringer på 40%, en økt produktivitet på 17% og ikke minst en høyere lønnsomhet på 21%.

 

Bærekraftig kulturbygging

Gjennom å styrke kulturen på arbeidsplassen bidrar man samtidig til særlig to av FNs bærekraftsmål; # 3: God helse og # 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. God helse omfatter mye mer enn fysisk helse og somatiske sykdommer. God helse handler også om at man skal fremme livskvalitet og psykisk helse for alle. Ved å styrke arbeidsmiljøet kan dette lede til en bedre arbeidshverdag med blant annet redusert stress og økt arbeidsglede. Anstendig arbeid og økonomisk vekst handler om at man skal fremme en varig og inkluderende vekst, samt beskytte arbeidsrettigheter, jobbe for lik lønn for likt arbeid og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Så, hvorfor skal du bry deg om medarbeiderundersøkelser? Jo, gjøres prosessen rett, med fokus på involvering, kulturbygging og engasjement, kan dette være en prosess som skaper energi og som leder til utvikling.

 

Spørsmål? Kontakt oss gjerne her eller les mer om KulturStyrk.