Blogg:

Mer fleksible faktureringsregler i bygg og anlegg

19. oktober 2020

Jan Terje Kaaby , Senior Manager - Fagavdelingen |

Bilde av byggeleder på anleggsplass

Bygge- og anleggsbransjen skal fra 2021 slippe å fakturere løpende i samsvar med arbeidets fremdrift, så lenge det ikke faktisk mottas delbetalinger fra kundene.

Bygge- og anleggsbransjen har i dag krav om minst tomånedlig løpende fakturering av sine prosjekter, i samsvar med arbeidets fremdrift. Dette følger av bokføringsforskriften § 8-1-2 a

 

Løpende fakturering gir likviditetsulemper

Faktureringen må skje uavhengig av om kunden faktisk betaler kravet. Dette gir en betydelig likviditetsulempe for bransjen, som må innbetale utgående merverdiavgift til staten selv om kundene ikke gjør opp for seg. Ulempen blir særlig tydelig ved omtvistede krav.

Det er kun to unntak fra kravet om løpende fakturering i samsvar med fremdriften:

  • Tilbakeholdt beløp (innestående) kan tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- eller anleggsarbeidet.
  • Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokumentet utstedes senest en måned etter at arbeidet er fullført («complete contract»)

 

Forenklinger i statsbudsjettet for 2021 løser utfordringen

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å forenkle faktureringsreglene for bygg og anlegg, for å redusere de likviditetsulempene som kravet om løpende fakturering påfører bransjen.

Endring gjør det mulig for aktører i bygge- og anleggsbransjen å utsette fakturering, og dermed også innbetaling av merverdiavgift, til arbeidet er fullført. Fakturering må skje senest innen en måned etter utløpet av den merverdiavgiftsterminen da arbeidet ble fullført. Løpende fakturering kan eventuelt skje frivillig, med mulighet for kreditering hvis kunden ikke betaler kravet.

Hvis det faktisk mottas delbetalinger underveis i prosjektet, i samsvar med arbeidets fremdrift, må det imidlertid faktureres for akkurat disse konkrete delbetalingene. Faktureringen må skje senest innen en måned etter utløpet av den merverdiavgiftsterminen da delbetalingen ble mottatt. Rene forskuddsbetalinger gir fortsatt verken rett eller plikt til å fakturere.

Det forventes at endringen trer i kraft 1. januar 2021.

 

Vil du vite mer?

Da kan du lese i statsbudsjettet for 2021 kapittel 9.4 her.

Ta gjerne kontakt med oss i BDO hvis du behøver bistand. Vi har et nasjonalt bransjenettverk for bygg og anlegg, med internasjonal tilknytning, det kan du lese mer om her.

www.bdo.no/regnskap