• Statsbudsjett 2019
Blogg:

Merverdiavgiftsområdet

08. oktober 2018

MVA-satser videreføres for 2019

Avgiftssatsene for 2019 er forslått uendret. Den generelle merverdiavgiftssatsen vil fortsatt være 25 %, mens redusert sats vil være 15 % og lav sats vil være 12 %. 


Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker 

Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og bøker fra 1. juli 2019. 
Nærmere bestemmelser om fritak for elektroniske tidsskrift og bøker må fastsettes i forskrift som må sendes på høring før iverksettelse. Fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og bøker innebærer statsstøtte som må notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan tre i kraft. Regjeringen vil komme tilbake med endelig forslag og provenyanslag i Revidert nasjonalbudsjett 2019. 


Vurderer MVA på skadeforsikring

Regjeringen vil utrede konsekvensene av å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring. Skadeforsikring er basert på innbetaling av en konkret forsikringspremie, og forholdene ligger dermed bedre til rette for innføring av merverdiavgift enn for marginbaserte tjenester i finansnæringen. Dersom merverdiavgift innføres for skadeforsikring, bør dagens finansskatt avvikles for denne virksomheten. Det vil gi en mer nøytral og effektiv beskatning av denne delen av næringen.


Departementet påpeker at innføring av merverdiavgift på 25 pst. på skadeforsikring ikke vil føre til en tilsvarende premieøkning på 25 pst. Det skyldes at forsikringsselskapene, i motsetning til i dag, vil få fradrag for merverdiavgift på erstatningsutbetalinger og inngående merverdiavgift på vare- og tjenesteinnsats i produksjonen. 


Avgiftsfritak for import under kr 350 opprettholdes

Avgiftsfritaket for import av varer med verdi under kr 350 er foreslått opprettholdt inntil videre. Departementet vedgår at fritaket innebærer en forskjellsbehandling av den norske handelsnæringen, og vil derfor følge med på utviklingen i EU. På bakgrunn av den handelsbarrieren som avvikling av avgiftsfritaket kan medføre, samt at man vil avvente en vurdering av EUs løsning, vil ikke regjeringen fremme forslag om å avvikle avgiftsfritaket per nå.


Vurderer utvidet opplysningsplikt på MVA-området

Departementet vurderer for tiden om det er behov for å utvide reglene om opplysningsplikt på merverdiavgiftsområdet uten at dette er konkretisert nærmere. Forslag til regler om dette vil eventuelt bli sendt på egen høring og er derfor ikke med i proposisjonen.