• Ny forskrift om momskompensasjon for frivillige, skal gjøre det enklere for de små
Blogg:

Ny forskrift om momskompensasjon for frivillige, skal gjøre det enklere for de små

09. mai 2019

Helene Hval, Senior Manager, BDO Advokater |

Mer enn 24 000 frivillige lag og organisasjoner vil før jul i år få utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,42 milliarder kroner.

Dette er 600 flere lag og organisasjoner enn året før, og tallet stiger hvert år, som kan bety at flere og flere blir oppmerksom på denne gunstige ordningen. I 2018 ble det betalt ut alt i fra 500 kr til 30 millioner og de fleste mottakene lå enten under kategoriene idrett, eller kunst og kultur.

Skal fremme frivillig aktivitet

Siden ordningen startet opp i 2013, har regjerningen økt tilskuddene med over 600 millioner, og ordningen er nå den største tilskuddsordningen over statsbudsjettet til frivillig sektor, og utgjør en viktig grunnstøtte for disse organisasjonene.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet, og skal kompensere for de kostnadene organisasjonene har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er et krav at mottakene er registrert i Frivillighetsregisteret, og kan vise til frivillig drift.

Endringer i forskriften

1. januar 2019 ble det gjort en rekke endringer i forskriften om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Hovedendringen innebærer en omfordeling av midler slik at små organisasjoner samlet får litt mer og store organisasjoner mottar litt mindre kompensasjon. Endringene skal også sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet.

Noen av de andre endringer som er verdt å merke seg er:

  • Endring i beregningsmodell i forenklet modell, og redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen.

  • Redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.

  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.

  • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag (gjelder forenklet modell).

  • Krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap faller bort dersom disse samlet sett har driftskostnader under 5 mill. kroner.

  • Det gis ikke momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter.

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er «Aktive og frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret». For lokal- og regionallag er det ikke et krav om faktisk registrering, men at de tilfredsstiller kravene for å kunne bli registrert.

Virksomhet som er organisert av det offentlige og eller har direkte eller indirekte tilknytning til det offentlige gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan ikke søke, det samme gjelder nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, borettslag og partipolitiske organisasjoner.

Sentralleddet må sende inn

Er organisasjonen din et lokallag eller et regionallag tilknyttet et sentralledd, enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinnes Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Før innsending må sentralleddet utarbeide og kontrollere søknaden som de skal sende inn og har ofte en egen intern frist for underleddene sine, før hovedfristen den 1. september.

Valg av modell

Som organisasjon må man velge mellom to modeller for momskompensasjon. Den forenklede modellen tar utgangspunkt i totale driftskostnader basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor (8 % på de første 5 mil kr, deretter 6 %), mens den dokumenterte modellen tar utgangspunkt i de reelle merverdiavgiftsutgiftene. Denne modellen krever en oppstilling over alle regnskapsbilag med spesifisert mva man ønsker å få kompensert.