1:
  • Kommunelov
Blogg:

Ny kommunelov - regnskapsprinsippene inn i loven

26. juni 2018

Øyvind Sunde, Director Administrasjon |


Det er nå tatt inn i selve loven de grunnleggende regnskapsprinsippene: Arbeidskapitalprinsippet, bruttoprinsippet, anordningsprinsippet og prinsippet om beste estimat. Det innebærer at forsiktighetsprinsippet om at urealisert tap skal regnskapsføres, ikke er eksplisitt uttrykt i loven.

Dette er jo i dag en del av de grunnleggende regnskapsprinsippene. Forsiktighetsprinsippet er jo et ’problematisk’ prinsipp da det hjemler transaksjoner som er i strid med anordningsprinsippet, eksempelvis laveste og høyeste verdis prinsipp for omløpsmidler (tap) og kortsiktig gjeld (oppskrivning).

Slike transaksjoner er ikke inntekt eller utgift etter definisjonen. Likevel antas det å være et behov for dette prinsippet slik at balansen skal gi best mulig uttrykk for de reelle eiendelene og gjelden. Loven bestemmer at regnskapet skal føres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk, og det kan tenkes at denne skikken kan regulere forsiktighetsprinsippet med hjemmel i en forskrift. God kommunal regnskapsskikk må ha hjemmel for å gi unntak fra bestemmelser i kommuneloven