1:
  • Nye krav til kassasystemer
Blogg:

Nye krav til kassasystemer

10. oktober 2018

Fra og med 1. januar 2017 har det vært krav om at alle kassasystemer skal tilfredsstille Kassasystemslova og kassasystemforskrifta. Alle bokføringspliktige må ha kassasystemer som tilfredsstiller de nye kravene senest 1. januar 2019. Dette betyr at hvis virksomheten har kontantsalg, må dere sette dere inn i de nye reglene. 


Hva er formålet med det nye regelverket? 

Formålet med det nye regelverket er i følge Finansdepartementet å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det har fram til nå vært få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantomsetning. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemer for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. 


De nye reglene gir regler som ansvarliggjør produsenter og leverandører av kassasystemer, dette uavhengig av hvilket land produsenten/leverandøren kommer fra.  Man vil også få bedre og mer effektive kontrollmuligheter. De nye reglene gjelder for leverandører som driver med salg, utleie eller utlån av kassasystemer. 

 

Hovedreglene i de nye reglene kan oppsummeres slik: 

•    Alle bokføringspliktige som er pliktig til å registrere kontantsalget på et kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system må ha et system som oppfyller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. 

  •     Er det kjøpt nye systemer etter 1. januar 2017 må disse tilfredsstille kravene 
  •     Gamle systemer må være oppdatert slik at de tilfredsstiller kravene senest 1. januar 2019. 

•    Leverandørene av kassasystemer skal levere en produkterklæring til Skattedirektoratet om at kassasystemet tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta
•    Det skal finnes en brukermanual til kassasystemet som beskriver hvordan kassasystemet er bygd opp og hvilke funksjoner som er i systemet. 
•    Det er i kassasystemforskrifta gitt regler for hvilke funksjoner et kassasystem skal ha
•    Det er i kassasystemforskrifta gitt regler for hvilke funksjoner et kassasystem ikke skal ha 
•    All kontinuerlig bruk skal lagres fortløpende i en elektronisk journal. Denne elektroniske journalen skal være sikret mot endring og sletting. 
•    Kassasystemet skal for hvert kassapunkt kunne produsere X-rapporter, Z-rapporter, salgskvitteringer og returkvitteringer. 
•    Dersom leverandøren trekker kassasystemet fra markedet eller skattekontoret gir pålegg om dette, må leverandøren uten ugrunnet opphold melde fra til sine kunder. 

Dersom leverandøren ikke har levert produkterklæring eller har kassasystem som ikke oppfyller kravene i lov eller forskrift, kan skattekontoret pålegge leverandøren av kassasystemet gebyr. Gebyret utgjør 30 rettsgebyr og ved ytterligere feil i samme kassasystem innen 12 måneder etter at forrige gebyr ble pålagt er 60 rettsgebyr. 

Bokføringspliktige som ikke registrerer og dokumenterer kontantsalget ved bruk av kassasystem med produkterklæring og som dermed overtrer bokføringsreglene, kan ilegges betinget tvangsmulkt og/eller straffes etter straffeloven §§ 392  til 394.  Det er derfor viktig at dere som bokføringspliktige setter dere inn i de nye reglene og har kassasystem som tilfredsstiller de nye reglene senest 1. januar 2019. 

 

Disse har unntak fra kravet om å ha kassasystemer: 

•    Bokføringspliktige med ambulerende eller sporadisk kontantsalg som ikke overstiger 3G eks mva i løpet av et regnskapsår 
•    Bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr 50 000 eks mva i løpet av et regnskapsår 
•    Salg fra automater
•    Gjelder IKKE ved salg fra drivstoff-, parkerings- og billettautomater 
•    Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater 


Bransjeregler 

•    For taxinæringen videreføres de tidligere reglene om at de skal registrere salget ved bruk av taksameter og skiftlapper 
•    Restauranter og andre serveringssteder skal registrere alt salg av mat og drikke fortløpende på kassasystemet. Dette gjelder selv om betaling skjer når gjesten forlater restauranten/serveringsstedet.  Inngangspenger og garderobeavgift skal registreres i kassasystemet. 
•    Omsetning som veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner har av varer fra kiosk og serveringstjenester er unntatt merverdiavgift når dette skjer i forbindelse med arrangementer og det benyttes ulønnet arbeidskraft. Når dette ikke er avgiftspliktig er det heller ikke krav om å benytte kassasystem. 

 

Endringer i reglene om bruk av kontantfaktura – forslag på høring 

Etter det nye regelverket kreves ikke kontantsalg registrert i kassasystem hvis den bokføringspliktige utsteder kontantfaktura (fra 2019). Det er i høringsnotat av 12. april 2018 foreslått vesentlige endringer i disse reglene. I høringsnotatet er det foreslått at det kun er bokføringspliktige som driver med helserelaterte tjenester (leger, tannleger, fysioterapeuter mv) som skal få unntak fra kravet om bruk av kassasystem hvis de utsteder et salgsdokument som tilfredsstiller kravene til et salgsdokument i bokføringsforskriften. 
Vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort dette er avklart. 

Ta gjerne kontakt med oss i BDO hvis dere ønsker mer informasjon om de nye reglene. 

Skatteetaten har opprettet en egen side om de nye kravene til kassasystemene. Her finner man blant annet en egen oversikt med spørsmål og svar om nye kassasystemer.