Blogg:

Nye regler for utsatt betaling av merverdiavgift etter søknad

04. juni 2020

Knut Andreassen, Partner, BDO Advokater |
Siv Merethe Øveraasen, Partner, BDO Advokater |

Oppdatert 4.juni: De nye reglene for utsatt betaling av merverdiavgift kan tre i kraft med virkning for 1. og 2. MVA-termin 2020

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. og 2. termin er 10. juni. Er det behov for ytterligere betalingsutsettelser må det søkes om dette

Med bakgrunn i den pågående koronakrisen, fikk selskaper som leverer skattemeldinger for merverdiavgift innvilget rentefri utsatt frist med betaling av merverdiavgift for 1. termin 2020 (januar/februar) fra 14. april til 10. juni. Regjeringen har ikke foreslått betalingsutsettelse for merverdiavgift for 2. termin 2020. Dette medfører at fristen for innlevering og innbetaling av merverdiavgift for 2. termin 2020 forfaller samtidig som for 1. termin 2020. Selskaper som har utsatt innbetaling av merverdiavgift for 1. termin må dermed betale skyldig merverdiavgift for både 1. og 2. termin den 10. juni 2020.

Det er en åpning i skattebetalingsloven hvor virksomheter kan søke om utsatt betaling av merverdiavgift. Vilkårene er imidlertid strenge, og utsatt betaling vil normalt bli ilagt forsinkelsesrente med 9,5 pst.

I Revidert Nasjonalbudsjett foreslo Regjeringen nye regler som innebærer en mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for virksomheter som har betalingsvansker som følge av virusutbruddet. Forslaget innebærer videre at rentesatsen reduseres til 6 pst. For å få innvilget betalingsutsettelse, vil det bli stilt vilkår om at virksomheten ikke har ubetalt skatte- og avgiftsgjeld med opprinnelig forfall før 29. februar 2020.

De nye reglene åpner i utgangspunktet for at det kan innvilges betalingsutsettelse for perioden 1. juli til 31. desember 2020.

I brev av 26. mai fra Jan Tore Sanner til Stortinget, har Finansministeren bedt Stortinget om å fremskynde behandlingen av de nye reglene for betalingsutsettelse, ettersom det vil være uheldig om MVA-pliktige ikke kan søke om betalingsutsettelse for 1. og 2. termin som begge forfaller til betaling 10. juni. Det har blitt bedt om at vedtakelsen av de nye forskriftshjemlene i skattebetalingsloven § 15-4 fremskyndes slik at det nye regelverket kan være vedtatt innen utgangen av uke 23, altså senest 7. juni.

Den foreslåtte regelendringen må behandles to ganger av Stortinget, og første behandling var 3. juni. Forskriftsendringen antas vedtatt senest 10. juni, slik at avgiftspliktige vil kunne søke om betalingsutsettelse for innbetaling av merverdiavgift også for 1. og 2. termin med en rentesats på 6 pst.

Regjeringen opplyser at Skatteetaten om kort tid vil legge ut informasjon på sine sider om hvordan selskaper rent praktisk kan søke om betalingsutsettelse etter den nye ordningen.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss eller ditt lokale BDO-kontor.