• Nytt forslag ut på høring: Foreslår å fjerne 350-kronersgrensen
Blogg:

Nytt forslag ut på høring: Foreslår å fjerne 350-kronersgrensen

11. juni 2019

Helene Hval, Senior Manager, BDO Advokater |

Finansdepartementet har sendt et forslag om fjerning av avgiftsfritaket for varer som blir sendt fra utlandet, den såkalte 350-kronersgrensen, ut på høring.

Bakgrunnen for at 350-kronersgrensen ble innført var blant annet at lavverdivarer skulle unngå høye gebyrer ved fortolling. Grensen ble økt fra kr 200 kr til kr 350 i 2016.

I behandlingen av budsjettet for 2019 fattet Stortinget et anmodningsvedtak om å fjerne grensen på kr 350, og å gjeninnføre avgift for varesendinger av lav verdi fra utenlandske selgere/tilbydere til forbrukere i Norge fra 1. januar 2020. En skulle i denne forbindelse også se hen til EUs nye ordning med avgift på all import som skal tre i kraft 1. januar 2021.

 

Ønsker lik avgift for forbrukerne

Finansdepartementet har gjennom dette nye forslaget lagt vekt på å sikre at forbrukere betaler lik avgift, uavhengig av om varene omsettes i Norge eller sendes fra utlandet. I tillegg er forslaget utformet på en måte som gjør at forbrukeren ikke må betale høye gebyrer til transportører. Hadde dagens ordninger blitt stående, med kun en fjerning av grensen på 350 kroner, ville forbrukerne risikert å betale langt mer i gebyrer enn i faktisk toll og avgifter på lavverdisendinger. Forslaget gjelder alle varer, utenom næringsmidler, alkohol og tobakk, med verdi opp til kr 3 000 som sendes fra utenlandsk selger eller elektronisk plattform til forbrukere i Norge. I forslaget skal fortsatt varer til en verdi under kr 350 kunne leveres uten ordinær tollbehandling.

 

Ny løsning 

Den nye løsningen vil bli lik den som i dag gjelder for omsetning av elektroniske tjenester, der den utenlandske selgeren vil kreve inn merverdiavgift ved salget til forbrukerne i Norge og betale inn avgiften til Skatteetaten via en forenklet nettløsning. Løsningen for elektroniske tjenester ble innført i 2011 for å fjerne konkurransevridning som ligger i at kjøp fra utlandet kunne foretas uten merverdiavgift, mens tilsvarende kjøp fra norske selgere var med merverdiavgift. Denne løsningen har fungert godt i Norge, og både registrerte virksomheter og utbyttet øker hvert år. I 2018 var 300 utenlandske virksomheter registrert, og det ble innbetalt omtrent 1,5 milliarder kroner i mva.

Merverdiavgiften og eventuelle gebyrer til speditører/transportører kan gjennom denne ordningen dermed inngå i prisen som forbrukeren tilbys. Forbrukeren og transportøren vil med den nye løsningen ikke ha noe med avgiftsbetalingen til skattemyndighetene å gjøre. Dette vil likestille nettkjøp fra utlandet med innenlands kjøp. Norske nettbutikker er registrert for merverdiavgift, og krever i dag inn merverdiavgift ved salg.

 

Forenklet registreringssystem

Skatteetaten skal før ordningen trer i kraft utarbeide en nettløsning med et forenklet registreringssystem for utenlandske aktører (VAT On Small Consignment – VOSC), som skal være enkel å bruke. Næringsmidler med lav merverdiavgiftssats på 15 % vil derfor holdes utenfor systemet, som kun vil gjelde varer med ordinærsats på 25 %. Det er også foreslått at varer som er tollbelagt (unntatt næringsmidler som allerede er utenfor systemet) vil få fritak for toll opp til kr 3 000. Næringsmidlene som er foreslått holdt utenfor den forenklede løsningen varer må deklareres ved innførsel, og merverdiavgift og særavgifter må belastes fra første krone.

Det vil også bli krav til fysisk merking av forsendelsene i VOSC-ordningen, som viser at avsender har ansvaret for fastsetting og innbetaling av merverdiavgift, og at det dermed ikke skal fastsettes og betales merverdiavgift ved innførsel.

 

Økonomiske konsekvenser

Skatteetaten har anslått at innføringen av et VOSC-system vil ha en kostnad på omtrent 12-16 millioner kroner. I 2017 rapporterte Posten at det ble innført omtrent 33 millioner pakker til Norge med verdi under 350 kroner fra utenlandske nettbutikker. Det anslås at verdien av denne handelen vil være mellom 2,5 og 4,1 milliarder kroner.


Høringsfristen er satt til 5. august 2019.