• OECD ser på nye skatteregler for den digitale økonomien
Blogg:

OECD ser på nye skatteregler for den digitale økonomien

03. februar 2020

OECD har gjort fremskritt i arbeidet med å finne felles løsninger på utfordringene den digitale økonomien skaper for de internasjonale skattereglene. Målsetningen er å finne en omforent løsning blant G20-landene i løpet av 2020. Vi gir deg en statusoppdatering mens vi venter på den endelige rapporten fra OECD. 

Sekretariatet til samarbeidsorganet Inclusive Framework on BEPS har sendt to forslag om beskatning av multinasjonale selskaper til offentlig høring. De to forslagene skal danne grunnlaget for videre forhandlinger mellom medlemmene, inklusive Norge, i Inclusive Framework on BEPS. 

Forslagene bygger på den ambisiøse arbeidsplanen Programme of Work som ble vedtatt av Inclusive Framework on BEPS i mai 2019, hvor arbeidet ble delt inn i Pilar 1 og Pilar 2. Sekretariatets første forslag kalles “a Unified Approach» og hører til i pilar 1. Det andre forslaget refereres til som «the GloBE proposal», og er del av pilar 2. 

 

Offentlige høringer

OECD har holdt offentlige høringer om begge forslagene. I forkant av de offentlige høringsmøtene ble interesserte aktører oppfordret til å sende innspill til forslagene. OECD mottok en rekke innspill som er publisert på nettsidene til OECD. 

 

Hva går forslaget A Unified Approach ut på?

Forslaget er utformet for å omfordele en del av beskatningsretten til multinasjonale selskapers inntekter i favør av statene hvor markedene og forbrukerne av digitale tjenester er. For å oppnå dette formålet foreslås det å innføre en ny beskatningsrett, som ikke skal baseres på et selskaps fysiske tilstedeværelse i en stat, men på salg i et marked.      

Forslaget kan oppsummeres i følgende hovedpunkter: 

 

1. Virkeområde for nye regler 

Forslaget omfatter som et utgangspunkt selskaper som i stor grad har en digital forretningsmodell, og som kan leverer tjenester til forbrukere som befinner seg langt unna. Forslaget har også en bredere rekkevidde, men fokuserer på selskaper med virksomhet som er rettet direkte mot forbrukere. Eksempler som nevnes er bl.a. markedsføring og salg, og virksomhet som er avhengig av innsamling av data og brukermedvirkning.  

Det foreslås at de nye reglene ikke skal gjelde for industrier som driver med utvinning av naturforekomster og råvarer. Det legges i tillegg opp til at det må vurderes om andre sektorer også skal unntas fra reglenes virkeområde. En sektor som nevnes er bl.a. finansielle tjenester. 

En annet spørsmål som foreslås vurdert er om det skal fastsettes et terskelbeløp, slik at mindre selskap ikke vil rammes av de nye reglene. I forslaget vises det til terskelbeløpet reglene om land-for-land-rapportering bruker, det vil si samlede inntekter på mer enn 750 millioner EURO. Pågående diskusjoner om at dette terskelbeløpet er for høyt antas å ville oppstå også for dette forslaget.    

Forslaget anerkjenner at det gjenstår vurderinger både om den tekniske utformingen av reglene, og om gjennomføringen av dem. Et sentralt tema vil bli definisjonen av consumer-facing businesses.   

 

2. Ny Nexus Rule 

Det foreslås å innføre et nytt tilknytningskrav, nexus rule, som vil omfordele beskatningsrett fra staten hvor selskapet er hjemmehørende, til markedsstaten. Formålet med et nytt tilknytningskrav er å gi beskatningsrett til markedsstater hvor selskaper kan ha betydelige inntekter fra, men hvor de etter dagens regler ikke kan skattlegges så lenge de ikke har fysisk tilstedeværelse i markedsstaten. Den enkleste måten å innføre et nytt tilknytningskrav, vil ifølge forslaget, være å fastsette et terskelbeløp på inntekter fra et marked, som igjen vil indikere tilstrekkelig aktivitet i markedet og derved utløse skatteplikt for et selskap. 

Det foreslås at en ny nexus rule skal bli en selvstendig bestemmelse som vil gjelde i tillegg til dagens regel. Det vil si at vurderingen av et selskaps skattemessige tilknytning til en stat vil bli utvidet, sammenlignet med dagens vurdering av om selskapet har fast driftssted i staten.  

 

3. Nye og reviderte regler om allokering av inntekter 

Når det er slått fast at markedsstaten har beskatningsrett til selskapets inntekter, foreslås det dels nye og dels endringer av regler om allokering av inntekter, for å avgjøre hvor stor del av overskuddet markedsstaten kan skattlegge. 

I forslaget konstateres det at etableringen av en ny nexus rule, gjør det nødvendig å supplere og endre dagens regler om allokering av inntekter i OECDs mønsteravtale. Som en følge av dette, må de nye reglene om allokering av inntekter gå lengre enn armlengdeprinsippet, og lengre enn begrensningene på beskatningsrett som fastsettes basert på fast driftssted, for å bli effektive. På dette punkt avviker forslaget fra grunnleggende prinsipper i gjeldende internasjonale skatteregler. 

Det fastholdes likevel i forslaget at gjeldende retningslinjer om internprising fremdeles skal brukes ved siden av de nye reglene, i tilfeller hvor de fungerer relativt godt i markedsstaten.  

 

Forutsigbarhet viktig

Hensikten bak forslaget er at de nye reglene om allokering av inntekter, sammen med eksisterende retningslinjer for internprising, skal sikre allokering av en rettferdig andel skatteinntekter til markedsstaten, på en forutsigbar måte og samtidig unngå dobbeltbeskatning.

For å legge til rette for dette foreslås en mekanisme kalt Three-tiered Mechanism for allokering av inntekter.  

 

Hva går forslaget The GloBE proposal ut på?

Forslaget fokuserer på det gjenstående arbeidet mot BEPS. Det vil si på regler som skal motvirke overskuddsflytting til lavskatteland, og uthuling av skattegrunnlag. Formålet med forslaget er å sikre at overskuddet til multinasjonale selskaper ilegges skatt over et fastsatt minimumsnivå, uavhengig av hvordan selskapet er organisert, eller hvor det er lokalisert. 

En minimumsskattesats på alle inntekter vil, ifølge forslaget, redusere incentiver for skattyter til å drive med overskuddsflytting, og etablere et grunnlag for skattekonkurranse mellom stater. 

I forslaget legges det opp til å utforme et sett med regler som består av fire komponenter: 

  • An income inclusion rule – som vil skattlegge inntekter fra en utenlandsk filial, eller en kontrollert enhet, hvis inntektene har blitt skattlagt etter en effektiv skattesats som er under et minimumsnivå. 
  • An undertaxed payment rule – som skal gjennomføres ved å nekte fradrag, eller ved å ilegge kildebasert beskatning, på en betaling til en nærstående part, hvis betalingen ikke har blitt skattlagt på eller over et minimumsnivå.
  • A switch-over rule – som vil gi hjemstaten adgang til å bytte fra fritak til kreditmetode, der inntekter kan henføres til et fast driftssted, og er skattlagt etter en effektiv skattesats som er under et minimumsnivå. 
  • A subject to tax rule – som vil supplere the undertaxed payment rule ved å ilegge forskuddstrekk på en betaling, og justere kvalifiseringen for traktatfordeler på visse inntektsposter, hvis betalingen ikke er skattlagt på et minimumsnivå. 

Det er ikke enighet blant medlemmene i Inclusive Framework on BEPS om forslagene som er oppsummert her, de er per dags dato kun forslag til løsninger som skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Det gjenstår både politiske forhandlinger om forslagene, og teknisk utforming før nye regler eventuelt kommer på plass. Regjeringen har uttalt at Norge ønsker å bidra konstruktivt for å oppnå enighet innenfor OECD, om et stabiliserende internasjonalt skatteregime i løpet av 2020.

 

Les mer: 10 spørsmål og svar om digital skatt