• Omgåelsesnormen lovfestes, men fisjon og skattefritt aksjesalg skal fortsatt være lov
Blogg:

Omgåelsesnormen lovfestes, men fisjon og skattefritt aksjesalg skal fortsatt være lov

23. oktober 2019

Finanskomiteen avga sin midlertidige innstilling til Stortinget den 22. oktober 2019 med enkelte viktige avklaringer. Rettstilstanden som ble etablert av Høyesterett gjennom «ConocoPhillips III-dommen» opprettholdes. Regelen skal ikke omfatte fisjon og etterfølgende skattefritt salg av aksjer, i hvert fall ikke ved fisjon av selskap som eier eiendom. 

 

Omgåelsesegelen blir lovfestet

Finanskomiteen innstiller på å vedta at forslag til lovfesting av en generell omgåelsesregel. Innstillingen er i hovedsak i samsvar med Finansdepartementets forslag. Finanskomiteen foretar likevel en viktig presisering av hvordan lovforslaget skal praktiseres i lys av rettstilstanden som ble etablert gjennom «ConocoPhillips III-dommen» (Rt. 2014 s. 227). 

 

Fisjon og etterfølgende skattefritt salg av aksjer skal fortsatt være lov

Finanskomiteens flertall viser i innstillingen til at departementets omtale av dommen i de generelle drøftelsene i lovforslaget kan skape tvil om rettstilstanden. Dette er også trukket frem av flere av instansenes innspill til lovforslaget. Finanskomiteens flertall uttaler at den praksis som er etablert for «denne typen transaksjoner», er det ikke grunn til å endre. Flertallet legger deretter til grunn at rettstilstanden for «denne typen transaksjoner» ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.

 

Hvor langt rekker Finanskomiteens presiseringer? 

Selv om flertallet legger til grunn at dette lovforslaget ikke endrer gjeldende rett for transaksjoner som nevnt ovenfor (fisjon og aksjesalg), er flertallet helt på linje med proposisjonen når det gjelder betydningen av at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeidene. Det skal ikke ha betydning for domstolenes vurdering i en slik sak, at en mulig omgåelse er nevnt eller kommet opp i lovgivers tidligere behandlinger av saker innenfor dette emnet. 

Helt konkret gjaldt «ConocPhillips III-dommen» fisjon av et selskap som var eier av fast eiendom, med et etterfølgende skattefritt salg av aksjer. Praksis i kjølvannet av dommen og Skattedirektoratets domskommentar har vært en relativt fleksibel praktisering ved bruk av fisjonsinstrumentet for hensiktsmessige omorganiseringer i næringslivet. Vi mener at Finanskomiteens henvisning til rettstilstanden som ble etablert gjennom Høyesterettsdommen også må omfatte andre fisjoner med etterfølgende salg av aksjer enn bare rene eiendomsselskaper.

Det har også vært etablert praksis at aksjonærer som eier aksjer privat på lovlig vis kan bruke fisjon- og fusjon som hjelpemiddel for å etablere holdingstrukturer uten å utløse umiddelbar beskatning. Finanskomiteen omtaler ikke slike omorganiseringer og en lovfesting av omgåelsesregelen kan innebære at praksis her må trekkes opp på nytt.

 

Merverdiavgift

Finanskomiteen behandler også innspillene som har kommet knyttet til lovfesting av omgåelsesregelen også for merverdiavgift. Det vises til at loven skal fortolkes i lys av merverdiavgiftens systematikk og bærende hensyn, og at det fortsatt skal være betydelig rom for formålsorientert lovtolkning på dette området. Selv om regelen i skatteloven og merverdiavgiftsloven benytter felles lovtekst, vil det materielle innholdet i omgåelsesregelen på de to rettsområdene ikke nødvendigvis være identisk i alle sammenhenger, men tilpasset den enkelte skattarts behov og systematikk. 

Komiteen finner ingen grunn til at det bør nedfelles et generelt prinsipp om at terskelen for bruk av omgåelse på de to områdene skal være lik eller ha bestemte avvik. Likevel mener komiteen det er riktig at praktiseringen av omgåelse på de to områdene i utgangspunktet følger samme systematikk, som kan gi grunnlag for felles rettsutvikling der det er grunnlag for det.

 

BFU-bonanza?

Selv om Finanskomiteen kommer med viktige avklaringer, særlig knyttet til fisjon og etterfølgende aksjesalg, kan lovfestingen av omgåelsesregelen skape en usikker rettstilstand i lang tid fremover. Komiteen viser til ordningen med Bindende Forhåndsuttalelser (BFU) og legger til grunn at regjeringen vil sørge for at skattemyndighetene behandler BFUer så raskt det lar seg gjøre slik at næringsliv og andre skattytere får kortest mulig ventetid for å få klargjort myndighetenes syn på en planlagt disposisjon.