• Statsbudsjett 2019
Blogg:

Personskatt

08. oktober 2018

Trinnskatt

Minstefradrag
Regjeringen foreslår å øke maksimalt minstefradrag i lønn og trygd til NOK 100 800. Dette innebærer at satsen på 45 % videreføres, men den øvre grensen økes til NOK 100 800.
Samtidig foreslås økning av maksimalt minstefradrag i pensjonsinntekt til NOK 85 050. Overgang fra sats på 31 % til øvre grense vil da skje ved NOK 85 050.  

Personfradrag
Personfradraget i alminnelig inntekt foreslås øket til NOK 56 550

Andre grenser og fradrag:
•    Beløpsgrense for skattefrie personalrabatter

Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett 2018 endringer i reglene for skattlegging av naturalytelser. Regjeringen varslet at den ville komme tilbake til fastsettelse av beløpsgrensene for skattefrie personalrabatter og skattefri overtidsmat i statsbudsjettet for 2019.

Regjeringen foreslår at den skattefrie grensen for personalrabatter setter til NOK 7 000.

Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat foreslås satt til NOK 200.

Beløpsgrensene foreslås fastsatt av departementet og Skattedirektoratet i forskrift.

•    Bunnbeløp i reisefradraget 
Fradraget økes til NOK 22 700

•    Maksimalt skattefradrag for pensjonsinntekt 
Øvre grense settes til NOK 30 000.
Innslagspunktet for nedtrapping i trinn 1 i skattefradraget for pensjonsinntekt settes til NOK 198 200. Innslagspunktet for nedtrapping i trinn 2 settes til NOK 297 900.

•    Skattlegging av personer som er skattemessig bosatt i utlandet
Prosentsats for bruttobeskatning av personer skattemessig bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge, ble i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2018 fastsatt av Stortinget til 25 %. Satsen vedtas gjennom Stortingets skattevedtak.
Øvrige beløpsgrenser foreslås beholdt nominelt uendret.

Skattefrie satser ved kostdekning på dagsreiser innenlands
Regjeringen foreslår at de skattefrie satsene for kostdekning på innenlandsreiser uten overnatting reduseres med ca NOK 100 til en sats på NOK 200 for reiser mellom 6-12 timer og med ca NOK 150 til en sats på NOK 400 for reiser over 12 timer uten overnatting.
Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning av høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Samlet øvre grense for reisefradrag
Regjeringen foreslår at det innføres en øvre beløpsgrense i reisefradraget på NOK 97 000 for arbeidsreiser og besøksreiser innenfor og utenfor EØS. Det foreslås at beløpsgrensen også skal gjelde for utgifter til bompasseringer, fergebilletter samt utgifter til flybilletter.
Foreslått ikrafttredelse fra og med inntektsåret 2019.

Skattebegrensning
For å bevare og styrke arbeidsinsentivene for unge trygdemottakere foreslår Regjeringen å lukke skattebegrensningsregelen i sktl § 17-4 for nye brukere fra og med inntektsåret 2018. Ordningen skal videreføres for eksisterende brukere.

Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips.
Tips er etter gjeldende regler skattepliktig inntekt, men i stor grad unntatt fra de alminnelige arbeidsgiverpliktene. Den ansatte skal selv rapportere tips i skattemeldingen, men dette skjer i liten grad. Regjeringen mener dette gir en urimelig forskjellsbehandling av ulike avlønningsformer og strider mot grunnleggende prinsipper bak skattesystemet.


Regjeringen foreslår å oppheve særreglene for tips slik at arbeidsgiver får plikt til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift også for lønn i form av tips.


Endringer i bokføringsforskriften er allerede vedtatt og innebærer at arbeidsgiver fra 1. januar 2019 uansett må holde oversikt over all tips som mottas fra kundene.


Endringene i reglene om arbeidsgiverplikter for tips vil bli gjennomført ved forskriftsendringer med virkning for tips som utdeles til ansatte fra og med 1. januar 2019.


Det foreslås i tillegg endringer i ordlyden til enkelte lovbestemmelser, slik at begrepet «tips» benyttes istedenfor «drikkepenger».

Aksjesparekonto
Regjeringen foreslår å utvide ordningen til at den også gir utsatt beskatning av utbytte fra verdipapirene på aksjesparekontoen. Videre foreslås det å avgrense ordningen sli at det fremgår at aksjesparekonto kan opprettes av personlige aksjonærer bosatt i EØS. I den forbindelse foreslås det at gevinster ved realisasjon av verdipapirer på aksjesparekonto eid av utenlandsk kontohaver, anses som innskudd på kontoen.


Det vises til forslag til endring av skatteloven § 10-21, første, tredje, fjerde, sjette, syvende og åttende ledd. Det foreslås at endringen trer ikraft straks med virkning for inntektsåret 2019.


Ordningen med aksjeparekonto for personlige skattytere ble innført 1. september 2017. Gevinster ved realisasjon av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen. Bakgrunnen for forslaget er at sammenhengen i systemet tilsier at utbytte og gevinster i utgangspunktet bør behandles på samme måte skattemessig.

Oppjusteringsfaktor for utbytte og aksjegevinster
Faktor for 2019 er 1,44, som dermed innebærer en skattesats på 31,68% på utbytte og aksjegevinster.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
Regjeringen foreslår å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for næringsdrivende til 7 % av beregnet personinntekt fra næring mellom 1G og 12 G.


Ordningen er per i dag at selvstendig næringsdrivende, deltakere i selskap med deltakerfastsetting og ansatt eier i aksjeselskap eller allmennaksjeselskap kan få inntektsfradrag for innskudd i pensjonsordning som tilfredsstiller vilkår fastsatt i lov om innskuddspensjon. Fradraget kan maksimalt utgjøre 6 % av beregnet personinntekt fra næring mellom 1G og 12G. (Grensen ble økt fra 4 % ved Revidert nasjonalbudsjett 2017). Næringsdrivende kan også spare i ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført i 2017.


Det vises til forslag til endring i Innskuddspensjonsloven § 2-3 andre ledd. Foreslått ikrafttreden fra og med inntektsåret 2019.

Skattører/fellesskatt
Som følge av regjeringens forslag om å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 % til 22 % foreslås skattesatsen på fellesskatt for personlig skattytere redusert med 0,70 prosentenhet, fra 8,55 % til 7,85 % i 2019.