1:
Blogg:

Potensial for konsolidering i bygg- og anleggsbransjen

11. september 2020

John Giæver, Partner Corporate Finance | Leder verdivurdering |
Sigbjørn Selvik, Partner Corporate Finance |

Til tross for høy oppkjøpsaktivitet er bygg- og anleggsbransjen oppdelt i svært mange selskaper og kjennetegnes av høy konkurranseintensitet. Frem til koronautbruddet i mars 2020 var bransjen på vei til å sette enda en rekord i antall transaksjoner. Selv om transaksjonsaktiviteten har vært høy, er den underliggende veksten enda høyere, og bransjen er mer fragmentert i dag enn for 10 år siden.

BDO følger bygg- og anleggsbransjen tett og gjennomfører hvert år markedets mest omfattende analyse av bransjen. Innsikt fra bransjeanalysen formidler pulsen i markedet, og den gir en unik innsikt i strukturen på en bransje som er i stor utvikling. Her drøfter vi trender og rasjonale for hvorfor selskaper innenfor bygg- og anleggsbransjen arbeider for å konsolidere seg.

 

Stor vekst i markedet og økende antall transaksjoner

Bygg- og anleggsmarkedet har vært preget av høy vekst i omsetning de siste årene med påfølgende utfordrende lønnsomhet, lave marginer og høy risiko. Figuren nedenfor viser omsetningsutviklingen for alle norske selskaper innenfor utøvende bygg, anlegg og teknisk:

 

Kilde: BDO Bygg og anleggsanalyse

 

Det har vært en vekst i antall transaksjoner i Norden, og som nevnt lå nivået på det høyeste før korona-utbruddet. Etter dette har aktiviteten blitt svekket vesentlig. Veksten i antall transaksjoner er imidlertid ikke større enn den underliggende veksten i markedet som helhet.

Kilde: Mergermarket

 

Bygg- og anleggsbransjen fortsetter å være oppdelt i Norge

Et objektivt og interessant mål på markedsandeler, konkurranse og konsolidering innenfor en bransje er å beregne en HHI-verdi (Herfindahl-Hirschman Index). HHI gir uttrykk for hvor konkurranseutsatt en bransje er. Indeksen er et tall mellom 0 % og 100 % hvor 100 % er et monopol, altså kun én bedrift med 100 % markedsandel. 1 % betyr at bransjen er veldig oppdelt med mange aktører i tøff konkurranse. Til sammenligning har den norske dagligvarebransjen, med noen få store aktører, en HHI-verdi på mer enn 30 %.

Å beregne en HHI-verdi er i utgangspunktet veldig vanskelig fordi det krever analyse av alle selskaper innen en bransje. Basert på bransjeanalysen til BDO kan imidlertid HHI estimeres for bransjen gjennom flere år.

HHI-verdien for utførende bygg, anlegg og tekniske installasjoner for 2018 var 0.6 %. Verdier under 1 % tilsier at det er mange konkurrenter og at ingen er særskilt dominerende. Et veldig interessant funn dog er at HHI-verdien for bransjen i 2010 var 0.8 %, og dette betyr at bygg- og anleggsbransjen i Norge har blitt mer oppdelt de siste 8 årene.

Vi har i en årrekke jobbet med konsolidering og sammenslåing av entreprenørselskaper, og ble litt overrasket. Selv om de store selskapene har vokst mye, så har markedet vokst enda mer.

 

 

Kilde: BDO Bygg og anleggsundersøkelse – HHI er beregnet konsern-korrigert (alle selskaper i et konsern er konsolidert)

Figurene og tabellen viser markedsandeler for bransjen i perioden 2010 og 2018, hvor vi sammenligner den totale markedsandelen til de 10 største og 100 største bygg og anleggsselskapene mot markedet totalt sett.

 

Konsolideringen i bransjen vil øke

Vi tror på videre sammenslåing og industribygging i Norge ved at flere regionale aktører har landsdekkende vekstambisjoner. Vi tror også entreprisetrender innen anleggsmarkedet og sterkere konkurranse fra både europeiske og kinesiske aktører, vil favorisere videre konsolidering av anleggsaktører. BDO tror også at digitalisering av bygg- og anleggsbransjen fremover vil kunne bli en vesentlig katalysator for aktivitet innen transaksjonsmarkedet for bygg- og anleggsselskaper.

Et annet rasjonale for konsolidering er prising. Vi vil få verdistigning som følge av større systemverdier og redusert risiko for større entreprenørselskaper. Gjennom direkte involvering i en rekke transaksjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen er BDO godt kjent med at verdsettelse er størrelsesavhengig. For å generalisere kan man si at mindre entreprenørselskaper kan omsettes for omtrent 5x driftsresultat, mens børsnoterte entreprenørselskaper kan omsettes for mellom 10-13x driftsresultat.

Uavhengig av fremtidig konsolidering vil inngående forståelse av bygg og anleggsbransjen, med dens utfordringer og muligheter, være viktig for å oppnå konkurransekraft.

Vi anbefaler å gjøre seg bedre kjent med vår bransjeanalyse som gir en faktabasert innsikt til hele verdikjeden, les mer på våre bransjesider for bygg- og anlegg.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.