1:
Blogg:

Redd arveavgiften kommer tilbake? Dette må du tenke gjennom før du gir barna forskudd på arv

04. juni 2020

Trine Agathe Lorentzen, Partner BDO Advokater |

Du er kanskje blant de som vurderer et generasjonsskifte, fordi du har hørt at arveavgiften kan komme tilbake med en eventuelt ny regjering. Vi har gått gjennom hva du bør tenke på – før du foretar deg noe!

 

Er arveavgiften på vei tilbake?

Flere aviser har skrevet om store aksjeposter som er blitt overført til arvinger, uten skatt for den eldre generasjon og uten arveavgift for barna. BDO opplever også at kunder nå vurderer dette. Om, og i hvilken form, arveavgiften eventuelt kommer tilbake i, vites ikke i skrivende stund. Men; det blir trolig ikke gunstigere å foreta generasjonsskifter i fremtida. Sannsynligvis er det tidligst mulig fra 2021, noe som kan gjøre 2020 til året å planlegge. Her er fem viktige sjekkpunkter om du vurderer et generasjonsskifte:

 

 1. Hvilke verdier ønsker du å overføre til barna mens du selv lever, og hvilke verdier ønsker du skal overføres først når du dør?
  For overføringene du ønsker gjort mens du selv lever, er det viktig å tenke gjennom hvem som skal ha hva, og hvordan du selv skal sikres. 
   
 2. Skal du skal overføre eiendeler til barna i fellesskap?
  Da bør du vurdere om det skal utarbeides en sameieravtale, og avtale/tinglyse bruksrett dersom du selv skal benytte eiendelen i et gavebrev. 
   
 3. Skal gaven skal avkortes i fremtidig arv eller ikke? 
  Dette blir særlig viktig når ny arvelov trer i kraft, da det ikke lenger vil være tilstrekkelig å kunne vise til at giver ønsket å dele arven likt mellom barna. 
   
 4. Hva vil du gjøre med verdiene du ønsker å overføre etter at du er gått bort? 
   
 5. Har du opprettet et testament som sier noe om denne fordelingen? 
  Også her bør du tenke igjennom behovet for sameieravtaler, aksjonæravtaler, bruksrettsavtaler o.l., for eksempel for gjenlevende ektefelle eller søsken. 

 

Gaver uten realitet får ikke virkning

Vær oppmerksom på at gaver som ikke får en realitet før du dør, ikke vil bli ansett overført i et arveavgiftsrettslig perspektiv. For at gaven skal anses overført, må den ha en realitet både for deg som giver og for gavemottakeren mens du lever.

 

Overføring av virksomhet/aksjer

Overføring av virksomhet bør ses i sammenheng med overføring av øvrige verdier du eier. Er det et av barna dine som peker seg ut til å overta familiebedriften, bør du tenke gjennom hvordan dette kan skje, og hvordan øvrige barn kan kompenseres.

Så hva bør du ellers tenke på når du skal planlegge et generasjonsskifte i familiebedriften?

 • Ønsker noen av barna å overta virksomheten, eller skal virksomheten selges?
 • Skal barna arve virksomheten sammen, eller skal en overta virksomheten alene? 
 • Hvordan skal i tilfellet de andre barna kompenseres?
 • Har du særkullsbarn som må hensyntas i en slik sammenheng?
 • Skal du overføre alt på en gang, eller skal du overføre over tid?
 • Skal du betinge deg en pensjon for fremtiden i forbindelse med overføringen?
 • Har du en optimal eierstruktur i selskapet som fungerer også i forbindelse med generasjonsskiftet?
 • Skal du gi aksjer til barna personlig eller til barnas holdingselskaper?
 • Har du oversikt over hvilke verdier du eier utover virksomheten?
 • Hvordan skal disse verdiene fordeles mellom barna?
 • Har du testament, ektepakt og/eller aksjonæravtaler som regulerer generasjonsskifte fra før? 
 • Er det behov for å vurdere beslagsforbud for å verne mot barnas kreditorer?
 • Hvilken effekt får gaven på formuesskatten?

 

Arveloven setter rammer 

Vær oppmerksom på at arveloven legger noen begrensninger på hvilke disposisjoner du kan foreta. Pliktdelsreglene er en slik begrensning. Disse er besluttet utvidet fra en million kroner pr livsarving, til 15 G, det vil si ca.1,5 millioner kroner. Tidligere har verdien av eiendelene måttet ligge innenfor den frie tredjedelen for at du kan disponere over dem i testament, men med ny arvelov vil du selv kunne bestemme dette selv uten å bli begrenset. Den nye loven åpner også for at du i mye større grad enn før kan bestemme hvilke eiendeler som skal overføres til hvem. Det er noe uklart når den nye arveloven trer i kraft, men trolig fra 1. januar 2021. 

 

Optimal selskapsstruktur

Omdanning

Eier du en virksomhet privat gjennom et enkeltpersonforetak men ønsker å legge denne inn i et aksjeselskap før du foretar generasjonsskiftet, er det muligheter for å overføre virksomheten skattefritt til et aksjeselskap gjennom reglene for skattefri omdanning. Deretter kan du gi aksjene til barna. 

Holdingstruktur

Eier du ditt eget aksjeselskap privat og ønsker å overføre aksjene til barna, kan det være hensiktsmessig å vurdere å opprette en holdingstruktur for barna før de overtar aksjene. Dette vil kunne gi dem større fleksibilitet med hensyn til ulik disponering av fremtidig avkastning, og åpner for at fremtidige utbytter og gevinster vil kunne mottas tilnærmet skattefritt av holdingselskapet. Deretter vil det være opp til det enkelte barn å ta utbyttet ut til seg personlig og da betale skatt av dette utbyttet.  

Fisjon

Driver aksjeselskapet du eier forskjellige virksomhetsområder i ett selskap, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å skille ut de ulike virksomhetene i egne selskaper gjennom reglene for skattefri fisjon før du overfører aksjene til barna. Dette kan spesielt være lurt å tenke på dersom barna skal overta ulike deler av virksomheten som ligger i selskapet. Vær oppmerksom på hvem som gir gaven - indirekte gaver kan gi skatt!

 

Indirekte gaver kan gi skatt

Hvis du selv eier aksjer i familiebedriften via et eget eid holdingselskap, må du være oppmerksom på at ditt ønske om å gi aksjer i familiebedriften, innebærer en overføring av aksjene fra holdingselskapet ditt, ikke fra deg. Det igjen kan utløse skatt på selskapets hånd etter uttaksreglene, og utbytte på din hånd. For å unngå dette bør du derfor vurdere å overføre aksjer i holdingselskapet isteden, ev. skille ut en aksjepost ved hjelp av fisjonsreglene før du overfører til barna. 

 

Nærmere om overføring av aksjer

Aksjeklasser

Er barna relativt unge, kan det dessuten tenkes at du ikke ønsker å overføre alle aksjene på en gang, men sitte på kontrollen en stund. I så fall vil du kunne løse dette ved å opprette aksjeklasser i selskapet, for eksempel med ulik stemmerett og utbytterett. I et slikt tilfelle anbefaler vi en aksjonæravtale som regulerer eierforholdet i selskapet. 

Skatteposisjoner

Før du gjør dette bør det avklares hvilke skatteposisjoner som knytter seg til de enkelte aksjene du eier, herunder hvilke inngangsverdier aksjene har, ev om den er negativ på noen av aksjene. Dessuten hvilken skattemessig innbetalt kapital som knytter seg til de enkelte aksjene. Gir du aksjene til barnas holdingselskap, bør du vurdere å ta ut denne skatteposisjonen først, da den ellers blir borte. Vær oppmerksom på at opplysningene som fremkommer av beholdningsoppgaven din ikke nødvendigvis er korrekte. Du bør derfor også kontrollere at både inngangsverdiene som fremgår, skatteposisjoner og eventuell gammel RISK knyttet til aksjene er korrekt. 

Realitet er avgjørende

Basert på tidligere arveavgiftsregler har det vært avgjørende for at aksjene skal anses overført til barna, at det er realitet i overføringen både for giver og mottaker. Hvilke økonomiske og organisatoriske rettigheter er overført? Skattemyndighetene har uttalt tidligere at mottakeren må ha rett til avkastning på aksjene for at overføringen skal anses å ha en realitet. Det er en konkret vurdering som må foretas; størrelsen på utbyttet vil være et moment, men også andre forhold - som hyppigheten av utdelinger, om utbyttet dekker mer enn formues- og utbytteskatt, om det er begrensninger for barna i å selge eller pantsette aksjene i en viss tidsperiode mv. Vårt utgangspunkt er at gaven må ha realitet ut over det helt symbolske.

Ta en kikk på historikken

Dersom dere har påbegynt eller gjennomført et generasjonsskifte allerede, kan det være grunn til å ta en kikk på historikken nå, for å vurdere om det skal gjøres ytterligere grep eller tiltak for å sikre at det som er gjort står seg ved en eventuell gjeninnføring av arveavgiften.

Mindreårige

Vær oppmerksom på at ved å overføre aksjeposter til unge barn under utdanning, der aksjene har høye formuesverdier, vil det kunne medføre at de får for høy formue til at de kan motta stipend fra Lånekassen. Husk også at dersom aksjeoverføringen skal avkortes i senere arv, må dette fremgå av gavebrevet. Det samme gjelder for særeieklausuler, som må fremgå av gavebrevet og av testamentet. 

Dokumenter i sanntid hva som er gjort

Vær nøye med at du formaliserer gaver som gis til barna ved gavebrev. Dette gir notoritet over disposisjonen, og det vil være klart for barna også år senere hva som ble overført og på hvilke betingelser. Det er etter vårt syn en god ide å få samtlige barn til å signere på gavebrevet at de er kjent med dette, i tillegg til giver og gavemottakeren selv. 

Vilkårene for gaven

Det bør også fremgå av gavebrevet om du ønsker at gaven, ev. avkastningen på gaven, skal være barnas særeie eller ikke. Er barna umyndige, bør du vurdere forholdet til vergemål i forbindelse med gaven. Har du barn med privatøkonomiske utfordringer, bør du vurdere å knytte et beslagsforbud til gaven. Alle disse forholdene er forbundet med en del formaliteter som du bør sette deg inn i slik at gavebrevet gjenspeiler dine ønsker i forbindelse med overføringen. 
Ønsker du at gaven skal avkortes i fremtidig arv slik at samlet arv blir fordelt likt mellom barna dine, bør dette klart fremgå av gavebrevet. Dette bør videre harmoniseres med et testament der fordeling av øvrige verdier fremgår, og med eventuell aksjonæravtale som inngås. 
 

Spørsmål? Kontakt oss gjerne eller ta kontakt via ditt lokale BDO-kontor.