1:
  • Statsbudsjett 2019
Blogg:

Skatt på alminnelig inntekt

08. oktober 2018

Regjeringen foreslår at skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 til 22 pst.
Skattenivået for petroleums- og vannkraftsektoren opprettholdes ved å justere grunnrentebeskatningen.

For selskapssektoren foreslås det at finanssektoren fortsatt skal betale skatt på overskudd med en sats 25 pst.


Lavere skatt på alminnelig inntekt vil gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte. For å redusere motivet til slik inntektsskifting økes skatten på utbytte mv.  slik at den samlede marginalskatten på utbytte mv. (inklusive selskapsskatt) holdes om lag uendret på 2015-nivå. Dette gjennomføres ved at oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes fra 1,33 i 2018 til 1,44 i 2019.


Forslaget vil fremgå av Stortingets skattevedtak for inntekståret 2019 § 3-2, 3-3, 3-5 første ledd og 4-1 siste ledd og skatteloven § §§ 10-11 første ledd annet punktum, 10-21 fjerde ledd tredje punktum og åttende ledd tredje punktum, 10-31 første ledd fjerde punktum og annet ledd annet punktum, 10-42 tredje ledd bokstav b, 10-44 første ledd tredje punktum, 10-65 annet ledd tredje punktum, 10-67 annet ledd, samt skattebetalingsloven § 11-5.


Lovendringene i skatteloven foreslås å tre i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2019, mens endringen i skattebetalingsloven foreslås å tre i kraft 1. januar 2019.


Grunnrenteskatten og særskatt på petroleumsvirksomhet 
Som for 2018 foreslås en provenynøytral omveksling der selskapsskatten reduseres og grunnrenteskatten økes. Samlet marginalskattesats blir da 59 pst.


Forslaget vil fremgå av Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 § 3-4.


For å oppnå provenynøytralitet og unngå økte vridninger i petroleumsskatten, foreslår regjeringen at særskattesatsen økes med én prosentenhet til 56 pst. samtidig som friinntektssatsen reduseres fra 5,3 pst. til 5,2 pst. per år. Fradragsverdien av friinntekten vil da være uendret samtidig som marginalskatten for petroleum er uendret på 78 pst.


Forslaget vil fremgå av Stortingets skattevedtak for 2019 § 4-2.


Finansskatt
Regjeringen foreslår at den generelle reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt ikke omfatter finansskattepliktige virksomheter. Satsen foreslås å forbli på 25 pst. 
Forslaget vil fremgå av Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2019 § 3-3 annet ledd og Stortingsvedtak om fastsettelse av finansskatt på lønn for 2019.