1:
Blogg:

Slik påvirker koronaviruset årsregnskapet for 2019

12. mars 2020

Nina Servold Oppi, Partner Fagavdelingen |
Jan Terje Kaaby, Director Fagavdelingen |

Koronautbruddet må tas hensyn til i vurderingen av om fortsatt drift kan legges til grunn for årsregnskapet. Det kan i tillegg være nødvendig med informasjon om økonomiske konsekvenser både i notene og årsberetningen. Dette gjelder både foretak som rapporterer etter god regnskapsskikk og IFRS.  

Utbruddet av koronaviruset kan ha stor betydning for mange norske virksomheter, både små og store. Noen effekter kan være: 

  • Redusert tilgang på varer fordi produsentene midlertidig har lagt ned produksjonen. 
  • Utfordringer med transport av varer både til og fra virksomheten som følge av tiltak hos speditører. 
  • Sykdom hos ansatte, eventuelt ansatte i karantene, som skaper utfordringer i driften. 
  • Verdifall både på finansielle og ikke-finansielle eiendeler.  
  • Redusert etterspørsel etter virksomhetens varer og tjenester. 

 

Hendelser etter balansedagen 

Den betydelige utviklingen og spredningen av koronaviruset inntraff i januar 2020. WHO erklærte koronaviruset som en global folkehelsekrise 30. januar 2020. Koronautbruddet er dermed å anse som en hendelse etter balansedagen uten regnskapsmessig konsekvens.

Det betyr at verdifall på eiendeler som skyldes koronavirusutbruddet, ikke medfører nedskrivning i årsregnskapet for 2019.  

Det er likevel krav til noteopplysninger om effektene det kan ha på regnskapet fremover, hvis det kan være av betydning for vurderinger og beslutninger som regnskapsbrukerne foretar basert på årsregnskapet. Det kan for eksempel være nødvendig med opplysninger om  

  • Verdifall på finansielle eiendeler som aksjer og obligasjoner  
  • Verdifall på ikke-finansielle eiendeler som varelager, driftsmidler og goodwill  
  • Vurdering av om en kontrakt om kjøp eller salg av varer og tjenester er en tapskontrakt 
  • Brudd på lånebetingelser 
  • Avbrudd i leveranser eller annen handel 

 

Fortsatt drift 

Koronautbruddet kan påvirke et foretaks evne til fortsatt drift, og må derfor tas hensyn til i vurderingen av om fortsatt drift kan legges til grunn for årsregnskapet. I vurderingen av forutsetningen om fortsatt drift, benyttes informasjon om hendelser både før og etter balansedagen - helt frem til dato for styrebehandlingen av årsregnskapet. 

Hvis det er usikkerhet om fortsatt drift, men forutsetningen om fortsatt drift legges til grunn, kreves det fyllestgjørende opplysninger både i årsberetningen (for andre enn små foretak) og i notene til årsregnskapet. 

 

Fremtidig utvikling 

Foretak som ikke er små, skal i årsberetningen gi en redegjørelse som gir regnskapsbrukerne grunnlag for å vurdere den regnskapspliktiges fremtidige utvikling. Det skal gis en vurdering av foretakets forventede økonomiske utvikling på et overordnet nivå, med angivelse av de viktigste forutsetningene som er lagt til grunn. De vesentligste risikoene for virksomheten skal også omtales.  

Det vil være relevant å omtale mulige effekter av koronautbruddet, samt hvordan foretaket håndterer dette. Hvis foretaket ikke rammes i særlig grad, kan også dette være relevant for regnskapsbrukerne. Vi anbefaler derfor at foretakene anvender en lav terskel når det gjelder å gi informasjon i årsberetningen om effekter av koronautbruddet.  

 

Mer informasjon 

BDO Global har utarbeidet en publikasjon som omhandler nærmere hvordan koronaviruset påvirker fortsatt drift og nedskrivningsvurderinger etter IFRS.  

Norsk god regnskapsskikk har tilsvarende regler for dette og publikasjonen kan derfor også være nyttig for foretak som rapporterer etter god regnskapsskikk.  

Publikasjonen finner du her