Blogg:

SMB-bedrift? Da bør du vurdere å leie en økonomisjef

16. desember 2020

Nina Tjeldflaat, Senior Manager, regnskap |

Bilde av mann og kvinne i dialog

Små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør 99 prosent av alle bedrifter i Norge, og de står for 47 prosent av landets verdiskaping, ifølge tall fra NHO. En stor andel av disse har begrenset tilgang på økonomisk og administrativ kompetanse, og har derfor behov for å sette ut økonomifunksjonen i selskapet sitt. For å fylle dette behovet, tilbyr BDO utleie av ressurser som fyller CFO-rollen i din virksomhet. 

Mange SMB-bedrifter setter ut hele økonomifunksjonen til en regnskapsfører. I disse tilfellene, faller oppgavene som normalt håndteres av en controller eller CFO på deg som er daglig leder, i samråd med regnskapsføreren din. I en hektisk hverdag er det fort gjort at dette krever mer av tiden din enn hva som er hensiktsmessig, og viktige oppgaver blir ofte nedprioritert.

 

Velg stillingsprosent etter behov

For å hjelpe deg å dekke dette økonomibehovet tilbyr vi i BDO utleie av ressurser som kan fylle CFO-rollen i din virksomhet: i korte eller lengre perioder, og i en full eller redusert stillingsprosent. På denne måten kan også mindre foretak, som ofte ikke kan forsvare å ansette en rendyrket økonomiressurs, få løst oppgavene som vanligvis tilfalles CFO – samtidig som du reduserer den finansielle risikoen. 

 

Den øverste ansvarlige for finansiell rapportering

Chief Financial Officer (CFO) oversettes på norsk til finansdirektør eller økonomisjef. Rollen innebærer det overordnede ansvaret for den finansielle rapporteringen i selskapet ditt. I tillegg bistår CFO med analyser av selskapets økonomiske data, modellering av ulike scenarioer, samt oppfølging av likviditet og budsjett. En CFO har erfaring fra regnskap og/eller analysearbeid og understøtter ledelsen i selskapet med beslutningsgrunnlag, samt foretar evalueringer av virksomhetens prestasjoner. CFO er også involvert i vurderingen av finansieringsalternativene til selskapet, og utarbeider de økonomiske analysene forbundet med oppkjøp av andre aktører der hvor det er aktuelt. 

Hvilke krav stilles det til CFO?

CFO-rollen fordrer både kunnskap om og erfaring fra regnskaps-, finans- og analysearbeid. Eksempler på aktuelle analyser er modeller som måler selskapets progresjon, produkt- og kostnadsanalyser, beregning av fremtidsverdier og avkastningskrav samt utarbeidelse av investeringsscenarier m.m.

 

Hva gjør en CFO i en liten eller mellomstor virksomhet?

Rollen som CFO varierer med hensyn til virksomhetens størrelse og modenhet. 

Drift

Hos oppstart- og vekstselskaper har CFO gjerne fokus på regnskap, strukturering av selskapets økonomifunksjon, innhenting og validering av data, og andre oppgaver som ville tilfalt en controller eller business controller i et større foretak. Hos etablerte selskaper vil oppgavene i tillegg omfatte utarbeidelse av budsjetter eller rullerende prognoser og produktkalkyler, samt oppsett av avtaler med blant andre bank, leverandører og utleier. En stor andel av virksomhetene av denne størrelse har ingen egen HR-funksjon, og CFO blir derfor ofte ansvarlig også for dette området.  

Måling og evaluering

CFO er ansvarlig for å implementere nødvendige systemer for å måle selskapets finansielle stilling og utvikling. Målesystemet skal gjenspeile og kommunisere selskapets strategi, og er et svært viktig verktøy for å sikre at bedriften når sine mål. CFO sin rolle er å påse at data i målesystemet er korrekte og at målesystemet gjenspeiler den faktiske virkeligheten  Videre skal CFO  forstå sammenhengene i selskapets  utvikling, og knytte disse til finansielle indikatorer.

Gjennom dette arbeidet får du som daglig leder bedre innsikt og forståelse for hvordan selskapet ditt presterer, og hvorfor. Denne innsikten vil være avgjørende i evalueringen av selskapsstrategien, og gir mulighet til å foreta justeringer ved behov.

For en gründerbedrift vil en annen sentral oppgave være utarbeidelse av prosjektregnskap, både som et internt styringsverktøy for prosjektleder, og for å synliggjøre opptjeningen av tilskudd – som er en viktig faktor i kapitalplanleggingen. Å bistå prosjektleder i arbeidet med å forstå prosjektøkonomien, hvordan den er og hvorfor, er viktig arbeid for selskapets overordnede økonomistyring. Vi vet at mange virksomheter har stort forbedringspotensiale knyttet til dette arbeidet, som kan påvirke bunnlinjen i selskapet ditt med flere prosentpoeng.

Strategi

Selskapsledelsen setter den overordnede strategien for selskapet. CFO sitt ansvar er å vurdere hvordan denne strategien kan realiseres fra et økonomisk perspektiv, og hvordan den passer inn sett opp mot selskapets økonomiske drift. Videre vil CFO, gjennom eierskap til målesystemet, kunne gi deg en pekepinn på hvor effektiv selskapets nåværende strategi er, og bidra til datadrevne beslutningsprosesser i fastsettelsen og revideringen av selskapets foretaksstrategi.

Modellering

For å teste selskapsstrategien, vil CFO ofte utarbeide en modell for å fremskrive den vedtatte strategien i økonomiske utrykk. For oppstartvirksomheter vil likviditetsprognosen være en viktig del av selskapets modellering, da denne forutser selskapets burn-rate og hvor lenge pengebeholdningen varer gitt selskapets nåværende strategi, mål og planer. Prognosen blir derfor ofte utgangspunkt for diskusjoner og revidering av strategi og fremdriftsplaner i selskapets ledelse.  Eksempelvis kan det være at selskapet ditt vurderer hvordan de neste stegene av produktutviklingen skal finansieres, enten via offentlige tilskuddsordninger eller innhenting av kapital fra eksterne investorer.  Spørsmål som bør stilles i denne analysen, er hva kostnadene for utviklingen vil være, hvilke støtteordninger produktutviklingen kvalifiserer for, hvordan opptjeningen av tilskuddet vil se ut og når utbetalingene vil finne sted. Modellering har hverken et fast oppsett eller noen fasit. Hensikten er å reise problemstillinger vedrørende strategi og planer, og teste hvorvidt disse er realiserbare.

 

Oppsummering

Ressursknapphet er en faktor som setter økonomiske premisser for mange små og mellomstore bedrifter. Medarbeiderfunksjonen med ansvar for å følge opp selskapets finansielle stilling og tilrettelegge for effektiv økonomisk drift nedprioriteres ofte, når produktvikling og forretningsutvikling legger beslag på størsteparten av ressursene.

Det er heller ikke alltid oppgavemengden oppleves tilstrekkelig til  å rettferdiggjøre ansettelsen av en CFO på fulltid.  Som et svar på denne utfordringen, og for å dekke opp dette behovet, har BDO utviklet et konsept kalt «CFO-for-hire». Gjennom denne tjenesten får selskapet ditt tilgang på økonomiressurser med lang erfaring - kompetanse man ikke nødvendigvis ville fått tilgang på gjennom å ansette selv på deltid.  Vi fokuserer på de områdene som gir våre kunder merverdi og tilpasser oss ditt behov, både med tanke på omfang og tjenestene du ønsker å dekke.

 

Ta gjerne kontakt med oss eller les mer om management for hire her.