1:
  • Statsbudsjettet 2020: Avvikling av 350 kroners grensen
Blogg:

Statsbudsjettet 2020: Avvikling av 350 kroners grensen

07. oktober 2019

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner. Noe som kan bidra til bedre konkurransevilkår for norske butikker. Regjeringen foreslår samtidig flere tiltak for å forenkle systemet både for tilbydere og forbrukere.

Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner. 

For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene passere uten beregning og betaling av avgifter og toll. Den forenklede ordningen legger til rette for lavt gebyr for forbrukere ved import, og at forbrukere får oversikt over den totale prisen inkludert avgift når de handler hos registrerte tilbydere. 

Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen. Med disse grepene slipper utenlandske selgere og e-handelsplattformer å forholde seg til norsk regelverk for toll og særavgifter. Næringsmidlene som er foreslått holdt utenfor den forenklede løsningen varer må deklareres ved innførsel, og merverdiavgift og særavgifter må belastes fra første krone. For mat og drikke fjernes 350-kronersgrensen fra 1. januar 2020.

 

Annet på merverdiavgiftsområdet

  • Oppfølging av NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med en sats.

Finansdepartementet oppnevnte 18. januar 2019 et ekspertutvalg som skulle vurdere en enklere merverdiavgift med færre satser. Utvalget leverte sin rapport 15. mai 2019, og rapporten ble sendt på høring med frist 29. august 2019. Dagens merverdiavgiftssystem har tre satser (12, 15 og 25 pst.) i tillegg til nullsatser. I mandatet ble utvalget bedt om å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan utformes enklere og med færre satser. Utvalget ble også bedt om å vurdere om det kan være hensyn som begrunner reduserte satser og nullsatser i merverdiavgiften, for eksempel fordelingshensyn, folkehelse eller miljø. Utvalget skulle legge frem minst ett forslag med en provenynøytral omlegging og minst ett forslag som gir økte inntekter fra merverdiavgiften.

I første omgang vil Finansdepartementet gå gjennom og vurdere innspillene som har kommet i høringsrunden. Regjeringen vil komme tilbake med sine vurderinger i senere budsjetter.