1:
  • Statsbudsjettet 2020: Eiendomsskatt
Blogg:

Statsbudsjettet 2020: Eiendomsskatt

07. oktober 2019

Eiendomsskatten er en kommunal skatt på fast eiendom og en objektskatt. Eiendomsskatten beregnes ut fra et eiendomsskattegrunnlag hvor eiendommens objektiviserte omsetningsverdi er øvre ramme. Etter dagens regler er eiendomsskattesatsen mellom 2 -7 promille, og fastsettes av den enkelte kommune i det årlige budsjettvedtaket. Første år kan skattesatsen maksimalt utgjøre 2 promille.

 

Ytterligere reduksjon i maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig

Regjeringen har i sin regjeringsplattform (Jeløya-plattformen) gitt uttrykk for at den vil redusere eiendomsskattesatsen og skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendom. Fra 2020 reduseres maksimal eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger fra 7 til 5 promille. For å begrense kommunenes muligheter til å kreve eiendomsskatt ønsker regjeringen å redusere satsen for bolig og fritidsbolig til 4 promille fra 2021. Forslaget gjelder ikke næringseiendom. Her vil skattesats fortsatt utgjøre mellom to og syv promille. 
Regjeringen varsler samtidig at den vil komme tilbake til reduksjonen i eiendomsskattesatsen som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien, i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021.

Overgangsordning for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåinger kan det være utfordrende å samordne ulike satser for eiendomsskatt i den nye kommunen. Det foreslås derfor en overgangsordning hvor den nye kommunen får anledning i en periode på tre år, til å øke skattesatsen med inntil 1 promille enhet på bolig- og fritidseiendom, og inntil 2 promilleenheter på næringseiendom, per år. Dette betyr at man ikke kan videreføre eksisterende satser på enkelte deler av den nye kommunen, for så å utligne forskjellen i overgangsperioden siste år. 

Det er også anledning til å sette ned skattesatsene i forbindelse med harmoniseringen av eiendomsskatten i den nye kommunen. Kommunen vil fortsatt ha anledning til å ha ulik skattesats for ulike eiendomstyper.
Overgangsordningen kan starte første eller annet år etter kommunesammenslåingen. 

I henhold til forslaget vil den nye kommunen kunne gjennomføre ny taksering av alle eiendommer. Takseringen kan begrenses til de eiendommer som tidligere ikke er taksert. Ved en slik delvis taksering må takstene tilpasses eksiterende takstnivå. Takseringen må være gjennomført før kommunen skriver ut eiendomsskatt etter overgangsregelen. 

Eventuell lokal reduksjonsfaktor vil anses som en del, og taksten og kan først endres ved en ny alminnelig taksering. Ved utløpet av overgangsordningen må reduksjonsfaktoren være den samme for hele kommunen. Enkelte kommuner opererer med bunnfradrag for bolig- og fritidseiendom. Bunnfradrag skal være harmonisert fra første år i overgangsperioden.

Fristen for utskriving av eiendomsskatt er foreslått satt til utløpet av juni det året den nye sammenslåtte kommunen påbegynner overgangsperioden.
Forslaget skal gi den nye kommunen anledning til å harmonisere eiendomsskatten og samtidig gi forutsigbarhet for eiendomsskatteinntektene for kommunen.