1:
  • Statsbudsjettet 2020: Formueskatt
Blogg:

Statsbudsjettet 2020: Formueskatt

07. oktober 2019

Regjeringen foreslår å oppheve den særskilte verdsettelsesregelen for nystiftede selskap. I tillegg foreslås det endringer som fastslår at ikke-børsnoterte aksjer i selskap som har vært det overtakende selskapet i to spesifikke fusjonstilfeller skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret, og ikke den 1. januar i inntektsåret. Dette gjelder ved fusjoner mellom selskaper med samme eier samt ved omvendte mor-datterfusjoner. Det foreslås ikke endringer i formuesskattesatsen på 0,85 % eller i bunnfradraget på 1,5 mill. kroner.​

Begge forslagene er basert på Departementets forslag om endringer i skatteloven § 4-13 som ble sendt på høring 29. april 2019 med høringsfrist 31. juli 2019.

Etter dagens regler verdsettes ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskap til summen av aksjenes pålydende (aksjekapitalen fordelt på antall aksjer) og overkurs. Adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer basert på aksjekapital og overkurs har gitt rom for uønskede tilpasninger som kan redusere formuesskattegrunnlaget. Regelen medfører blant annet at det blir en betydelig reduksjon i formuesverdien for ikke-børsnoterte aksjer i de tilfeller der det f.eks. foretas reorganiseringer.  

Forslaget om å oppheve denne verdsettelsesregelen vil medføre at samtlige ikke-børsnoterte aksjer i norske aksje- og allmennaksjeselskap skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi. Etter departementets oppfatning vil dette også gi en mer ensartet verdsettelsesmetode for ikke-børsnoterte aksjer og dermed bidra til at like formuesobjekter i større grad enn i dag verdsettes likt. Verdsettelsestidspunktet for aksjer i nystiftede selskaper vil fortsatt være 1. januar i året etter inntektsåret.

På grunn av utfordringer med rapportering av formue for aksjonærer i selskaper som har vært gjenstand for kapitalendringer, samt i nystiftede selskap, og der formuesverdien ikke er fastsatt når aksjonæren skal levere sin skattemelding, utvikler Skatteetaten en løsning som skal gjøre at slike aksjonærer får tilsendt opplysninger om aksjenes skattemessige formuesverdi. Løsningen går ut på at aksjonærregisteret henter opplysninger om selskapets skattemessige formuesverdi når selskapet har levert skattemelding. Aksjonærregisteret vil da produsere ny aksjeoppgave (RF-1088) som sendes til aksjonæren i Altinn. Denne løsningen vil også omfatte rapportering av formuesverdier for personlige aksjonærer i nystiftede selskap som ikke har fått forhåndsutfylt verdi på skattemeldingen. En slik rapporteringsløsning vil antakelig kunne innføres allerede for inntektsåret 2019 (skattefastsettingsåret 2020). 

Etter dagens regler forskyves verdsettelsestidspunktet ved kapitalendringer i et selskap for å fange opp verdiendringer i løpet av inntektsåret. De samme hensynene som begrunner en slik regel ved kapitalendringer, gjør seg også gjeldende i visse tilfeller hvor det ikke har skjedd kapitalendringer. Dette vil gjelde ved forenklede fusjoner mellom selskaper med samme eier samt ved omvendte mor-datterfusjoner. Ved slike fusjoner vil ikke en verdiøkning fanges opp, og gjeldende regler åpner for at verdier kan unntas fra formuesskattegrunnlaget gjennom selskapsrettslige disposisjoner. 

Når det gjelder forslaget om forskyvning av verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer i overtakende selskap ved nevnte fusjonstilfeller til 1. januar i skattefastsettingsåret vil dette føre til at verdioverføringer som følger av slike fusjoner, fanges opp ved formuesfastsettingen for det aktuelle inntektsåret, uavhengig av om det gjennomføres en kapitalendring ved fusjonen.

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft straks med virking fra og med inntektsåret 2019. Forslaget vil fremgå av skatteloven § 4-13 og § 4-19.