• Statsbudsjettet 2020: Omtalesaker
Blogg:

Statsbudsjettet 2020: Omtalesaker

07. oktober 2019

Forenkling av skatte- og avgiftsregler 

Regjeringen foreslår flere konkrete forenklinger av skatte- og avgiftsreglene, som ledd i arbeidet med å legge til rette for økt bruk av digitale løsninger.  

Bakgrunnen for forslagene er målsetningene om enklere regler for næringslivet og personlige skattytere, og et mer effektivt skatte- og avgiftssystem som er mindre ressurskrevende å forvalte. Økt digitalisering av prosessene knyttet til skatt og avgift gir størst mulighet for å oppnå disse målsetningene. For å kunne bruke forenklingsmulighetene som digitalisering gir, må skatte- og avgiftsreglene legge til rette for deling og gjenbruk av opplysninger som næringsdrivende og private allerede har, økt maskinell behandling av opplysninger hos skatteetaten, økt bruk av standardiserte digitale formater ved rapportering til skatteetaten osv.  

Dette er bakgrunnen for at Regjeringen fremmer forslag om følgende regelverksendringer: 

  • Skattedirektoratet gis hjemmel til å fastsette forskrift om hvilket format som skal anvendes ved elektronisk levering av skattemeldinger.  
  • Skatteplikt og rett til fradrag for personlig understøttelse foreslås opphevet. 
  • Satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som har betydning for forskuddsutskrivingen foreslås fastsatt kun én gang – i forskuddsutskrivingen før inntektsåret. Forslaget innebærer ikke endring av dagens satser. 
  • Det foreslås å oppheve avgiftsfritaket for tobakksvarer som forbrukes og kvalitetsprøves på fabrikk eller lager. Forslaget gjelder for 2020.  
  • Ordningen med avgiftsmessig nedskriving av vektårsavgift for tunge kjøretøy, som er ment for kjøring på vei, foreslås avviklet. Ordningen foreslås avviklet fra 1. januar 2020. 
  • Regelverket for beregning av engangsavgift for kjøretøy ved opphør av fritaksgrunn foreslås harmonisert, for å forenkle og forbedre regelverket. 

Regjeringen viser også til at det pågår arbeid for å forenkle og forbedre gjeldende regelverk på flere områder. Det vises til arbeidet med å vurdere eventuelle forslag til endringer av regler for å samordne regnskaps- og skatterapporteringen, arbeid med å vurdere om det er mulig å foreta forenklinger knyttet til oppstart og registering av næringsvirksomhet, bl.a. knyttet til registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og vurdering av om skatteregler for fiskere skal endres. I tillegg vises det til at det pågår arbeid med å forenkle særavgiftsregelverket, som hittil har resultert i forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift.   
 

Digital økonomi og skatt 

Stortinget har gjennom tidligere anmodningsvedtak bedt Regjeringen gi en vurdering av hvordan Norge skal følge opp arbeidet med digital skatt som er gjort i OECD, og vurdere konsekvensene av å innføre en omsetningsavgift på digitale tjenester i Norge. 

Regjeringen gir svar på anmodningsvedtakene ved å gjøre rede for arbeidet med digital skatt i regi av OECD, EUs forslag til skattlegging av visse digitale tjenester, enkelte europeiske lands innføring av midlertidige omsetningsavgifter basert på EUs forslag, m.m. 

Vi har tidligere skrevet et blogginnlegg med 10 spørsmål og svar om digital skatt, hvor vi går gjennom de samme tema. Innlegget finner du her. 

I svaret gjentar Regjeringen sitt tidligere standpunkt om at Regjeringens primære mål er å bidra til å finne gode omforente løsninger gjennom det arbeidet som foregår i OECD. 

Regjeringen viser også til at økonomisk aktivitet som hovedregel bør skattlegges på grunnlag av overskudd, ikke på grunnlag av bruttostørrelser som omsetning eller produsert mengde. Basert på dette, og på at EUs forslag til slik midlertidig løsning ble avvist, uttaler Regjeringen at det ikke er like aktuelt å vurdere en bruttoavgift for digitale tjenester i Norge. Regjeringen åpner likevel opp for at slike tiltak kan vurderes hvis det viser seg at OECD ikke blir enige om en felles løsning i 2020. 

Dette betyr at vi fortsatt kan legge til grunn at det ikke er aktuelt å innføre en egen nasjonal løsning på utfordringene med digital skatt i Norge.  

 

Kildeskatt på renter og royalty

I Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter og toll 2019 varslet Departementet at man tok sikte på å sende ut et høringsnotat i 2018 og å fremme et lovforslag i 2019 vedrørende internrettslige hjemler for å ilegge kildeskatt på renter og royalty. 

Bakgrunnen er at flernasjonale selskaper i dag kan flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger fra foretak og filialer som er skattemessig hjemmehørende i Norge, til nærstående foretak i utlandet. Dersom inntektene ikke skattlegges eller skattlegges svært lavt på mottakers hånd, oppstår det dobbelt ikke-beskatning ettersom Norge ikke har internrettslig hjemmel for å ilegge kildeskatt på slike inntekter.

Utredningen av et slikt lovforslag har imidlertid tatt lengre tid enn ventet. Departementet tar sikte på å sende ut et høringsnotat om kildeskatt på renter og royalty i 2019 og å fremme et lovforslag i 2020.

 

Finansskatt

Det er foreslått å videreføre finansskatten på samme nivå som i 2019.

Det vises til forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2020 § 3-3 annet ledd og Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2020.

Det er for tiden under utredning hvordan skatteplikt for offentlige virksomheter med EØS-rettslig aktivitet skal gjennomføres. Departementet avventer å fremme forslag om innføring av en ny finansskatt til prosessen knyttet til like konkurransevilkår for offentlig og privat virksomhet er avklart.