• Statsbudsjettet 2020: Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten
Blogg:

Statsbudsjettet 2020: Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til skatteetaten

07. oktober 2019

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Skatteetaten vil dermed får et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Forslaget må ses som en fortsettelse av utviklingen de senere årene, der ansvaret for skatte- og avgiftsforvaltningen har blitt samlet i Skatteetaten. 

Forslaget begrunnes med at det vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi mer effektiv ressursbruk, og gi forenklinger for skattytere. 

Ansvaret for skatteoppkrevingen er i dag delt mellom Skatteetaten som har det faglige ansvaret, og kommunene som har det administrative ansvaret. Kommunene er forutsatt å utføre tre oppgaver: Skatteinnkreving, arbeidsgiverkontroll og føring av skatteregnskapet.

Tiden har til dels løpt fra dagens ordning, som nå fremstår lite hensiktsmessig, både faglig, styrings- og ressursmessig. Fagmiljøene blir ofte for små, og kommunenes prioritering av området for lav. Det legges vekt på at etter de omfattende endringene i skatteetaten de senere årene er ikke lenger skatteoppkrevingen en stedsavhengig oppgave, men mer en  regelstyrt oppgave som ikke fordrer lokal tilstedeværelse.

Fordi det legges opp til en regional fordeling av oppgavene, vil mange ansatte i mange kommuner ha mulighet til å følge oppgavene over i Skatteetaten.

Omleggingen vil gi skattyter en etat å forholde seg til, og dermed et kontaktpunkt for forespørsler om skatt, arbeidsgiveravgift og mva.  

Skatteoppkreverens oppgaver er hovedsakelig hjemlet i skattebetalingsloven med tilhørende forskrifter, se særlig §§ 2-1 til 2-3.  

Departementet foreslår at endringen skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer.