1:
  • Statsbudsjettet 2020: Særavgifter
Blogg:

Statsbudsjettet 2020: Særavgifter

07. oktober 2019

Som vanlig prisjusteres de fleste særavgiftene. I tillegg foreslås det å redusere totalisatoravgiften fra 3,7 % til 3,33 % av konsesjonshaver bruttoomsetning. Utover det har regjeringen følgende endringsforslag på særavgifter: Økning av satsen i den generelle avgiften på utslipp av klimagasser, blant annet CO2-avgiften. 

Regjeringen foreslår å øke den generelle avgiften på utslipp av klimagasser med 5 prosent utover prisjustering. Forslaget innebærer at det generelle nivået i CO2-avgiften og avgiftssatsen på HFK/PFK økes fra 508 kroner per tonn CO2-ekvivalenter i 2019 til 544 kroner per tonn CO2-ekvivalenter for 2020. CO2-avgiften for petroleumssektoren økes også med 5 prosent utover prisjustering, fra 462 til 491 kroner per tonn CO2-ekvivalenter.

 

Fjerning av reduserte satser og fritak i CO2-avgiften for fiske og fangst 

Regjeringen foreslår å oppheve den reduserte satsen i CO2-avgiften for mineraolje, og fritaket i CO2-avgiften for LPG og naturgass, levert til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann. For budsjettet 2020 foreslår regjeringen å øke satsene i CO2- avgiften for fiske og fangst i nære farvann fra 109 kr per tonn CO2 for mineraolje og 0 kr per tonn CO2 for naturgass og LPG til 544 kr per tonn CO2 for alle mineralske produkter. 

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig kompensasjonsordning som trappes ned over tid for å lette omstillingen for næringen. For 2020 foreslås det å tilføre kompensasjonsordningen midler tilsvarende 1,06 kroner per liter mineralolje, som tilsvarer refusjonssatsen i 2019. Kompensasjonsordningen deles inn i tre grupper som vil bestå av kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. 

Både kompensasjonsordningen og økte satser i CO2-avgiften for mineralske produkt levert til fiske og fangst i nære farvann foreslås innført fra 1. januar 2020. Forslaget legger til grunn at dagens refusjonsordning av CO2-avgift til næringen avvikles fra samme dato. Forslaget berører ikke refusjonsordningen for innbetalt grunnavgift på mineralolje.

 

Fjerning av fritaket for CO2-avgiften på naturgass og LPG til enkelte industriprosesser

Regjeringen foreslår å oppheve fritaket for CO2-avgift på naturgass og LPG som leveres til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser. For bedrifter som benytter seg av fritaket og driver virksomhet som gir ikke-kvotepliktige utslipp, betyr forslaget at naturgass og LPG ilegges CO2-avgift tilsvarende det generelle nivået på 544 kroner per tonn CO2 fra 2020. Det vil si 1,08 kroner per Sm3 for naturgass og 1,63 kroner per kg for LPG. For bedrifter som benytter seg av fritaket og driver virksomhet som gir kvotepliktige utslipp, betyr forslaget at naturgass og LPG blir ilagt CO2-avgift med reduserte satser. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO2-avgift på naturgass og LPG og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd. For 2020 er den reduserte satsen for naturgass og LPG på henholdsvis 31 og 0 kroner per tonn CO2. Det vil si 0,061 kroner per Sm3 for naturgass og 0 kroner per kg for LPG.

 

Nye regler for måling og beregning av utslipp for nye personbiler og varebiler 

Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av kjøretøyets vekt og utslipp av NOX og CO2. Dataene hentes fra typegodkjenningen som er basert på EUs felles regelverk.

EU har vedtatt nye regler for måling og beregning av utslipp for nye personbiler og varebiler. Blant annet er det innført en ny kjøresyklus (WLTP) som vil gi mer realistiske utslippsverdier enn dagens kjøresyklus (NEDC). 

Frem til 2021 vil det bli fastsatt CO2-utslipp basert både på WLTP og NEDC for alle nye person- og varebiler.

Regjeringen foreslår en provenynøytral innføring av WLTP som avgiftsgrunnlag for personbiler og minibusser med virkning fra 1. januar 2020. Siden WLTP i gjennomsnitt gir høyere målte utslipp enn NEDC, vil innslagspunkt i CO2-komponenten justeres med en fast omregningsfaktor på 1,242. Innslagspunktene økes med denne faktoren, mens satsene nedjusteres.