1:
Blogg:

Toll og avgift: Viktigste endringer i statsbudsjettet 2021

07. oktober 2020

Sven Cato Huseby, Senior Manager BDO Advokater |

I statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen i dag, 7. oktober 2020, foreslår de blant annet endringer på avgift for lettbrus, kosmetisk kirurgi og el-biler. Her er en oversikt over de viktigste endringene innenfor toll- og avgiftsområdet. 

Av de åtte endringene som er forslått på toll- og avgiftsområdet er det blant annet å oppheve avgiftsunntaket for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, samt å innføre nye regler for utstedelse av faktura og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet. Regjeringen har også foreslått en reduksjon av særavgiften for lettbrus, samt å innføre en trafikkforsikringsavgift for el-biler. 

 

Merverdiavgiftsområdet

 

Merverdiavgift på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi

Regjeringen foreslår å oppheve avgiftsunntak for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi. Tilbydere av alternativ behandling og kosmetisk kirurgi trenger i dag ikke å beregne merverdiavgift ved omsetning til sine kunder. Dette ønsker regjeringen å endre ved å fjerne avgiftsunntaket for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og behandlinger i merverdiavgiftsloven.

Enkelte alternative behandlinger som ytes av autorisert helsepersonell vil fremdeles være omfattet av avgiftsunntaket for helsetjenester.

Forslaget fra Regjeringen vil medføre at slike tjenester vil bli avgiftsbelagt med 25 % merverdiavgift. Endringene skal etter forslaget tre i kraft fra 1. januar 2021.

 

Nye regler for utstedelse av faktura og betaling av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet

Ved bygge- og anleggsvirksomhet skal faktura som hovedregel utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Merverdiavgift skal rapporteres og betales i den termin hvor fakturaen utstedes, uavhengig av om fakturaen blir betalt eller ikke. Dersom partene blir uenige underveis i prosjektet, må likevel faktura utstedes og merverdiavgift innbetales, noe som kan medføre en likviditetsbelastning for entreprenør.

For å bøte på denne ulempen foreslår Regjeringen å endre reglene for når faktura må utstedes. Det skal i bokføringsforskriften åpnes for at faktura kan utstedes først når arbeidet er fullført. På denne måte vil det ikke foreligge plikt for entreprenøren til å utstede faktura og innbetale merverdiavgift løpende i de tilfeller hvor kravet er omstridt, og faktura ikke blir betalt.

Dersom entreprenør faktisk mottar delbetalinger i samsvar med prosjektets fremdrift, skal faktura utstedes for det mottatte beløpet.

Det foreslås at endringen i bokføringsforskriften § 8-1-2a trer i kraft fra 1. januar 2021.

 

Toll- og særavgiftsområdet

 

Reduksjon av særavgiften for lettbrus fra 1. juli 2021

Regjeringen foreslår å redusere særavgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff med 30%. Drikkevarene med høyest sukkerinnhold får uendret avgift. Produkter som kun inneholder naturlig sukker, vil fortsatt være fritatt for avgift. Det er ønskelig at endringen kan bidra til lavere sukkerinnhold i drikkeproduktene. 

 

Overgangsordning for import av varer under 350 kr

Det er innført en overgangsordning som innebærer at deklarasjonsfritaket for varer med verdi under 350 kroner beholdes inntil videre.

Den avgiftsfrie grensen på 350 kroner er imidlertid fjernet, og tilbyder av varer til norske forbrukere er dermed avgiftspliktig fra første krone også i overgangsordningen. For norske forbrukere innebærer dette at varer med verdi under 350 kroner som kjøpes fra utlandet, ikke rutinemessig blir stoppet for deklarasjon ved grensen, og at avgift i slike tilfeller ikke oppkreves i forbindelse med innførsel av varen. Avgiftsplikten påligger den utenlandske tilbyderen og etterlevelsen kontrolleres målrettet av Skatteetaten i samarbeid med Tolletaten og Posten. Kontrollaktiviteten retter seg både mot registrerte tilbydere og mot tilbydere som ikke er registrert. For at den enkelte tilbyder skal omfattes av overgangsordningen, er det et vilkår at tilbyderen er registrert i VOEC-ordningen og etterlever regelverket i denne ordningen.

 

Avgift for el-biler

For 2021 foreslås det å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler med lik sats som for motorsykler.

 

Avgift på nye nikotinprodukter

I dag er det forbudt å importere og selge nye tobakks- og nikotinprodukter, herunder nikotinholdige e-sigaretter/e-væske, nikotinsnus uten tobakk og produkter med oppvarmet tobakk. Forbudet oppheves når EUs tobakksdirektiv (2014/ 40/EU) trer i kraft i Norge, og vil da erstattes med en ny registreringsordning for e-sigaretter/evæske og en ny godkjenningsordning for andre nye tobakks- og nikotinprodukter.

Nye regler kan tre i kraft i 2021, forutsatt at direktivet er innlemmet i EØS-avtalen innen den tid. Forslag om avgift og tax free-kvote på e-sigaretter og andre nye nikotinprodukter vil bli sendt på høring i høst. Det tas sikte på at forslag til endringer fremmes for Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett 2021.

 

Engangsavgift

For 2021 foreslås det å øke satsene i CO2-komponenten for personbiler og varebiler, samt å stramme inn vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Videre foreslås det å innføre WLTP provenynøytralt i engangsavgiften for varebiler. For campingbiler foreslås det fra 2021 og inntil videre å bruke slagvolum i stedet for CO2 som avgiftskomponent.

 

Avvikling av toll på roser fra GSP+land

Tollpreferansesystemet for utviklingsland (Generalized System of Preferences, GSP) innebærer at det enkelte industriland gir utviklingslandene bedre markedsadgang for deres varer. Av hensyn til forutsigbarhet for roseeksportører i Kenya og norske importører, ble det varslet allerede i Revidert nasjonalbudsjett 2020 at regjeringen ville foreslå at toll på avskårne roser fra GSP+land settes til null fra 1. januar 2021. Dette følges nå opp.

 

Her kan du også lese om de viktigste endringene i statsbudsjettet 2021 innenfor næringsbeskatning og her er endringene innen personskatt.

 

Mer om BDO og våre tjenester innen toll- og særavgifter her.

 

Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrev med relevante artikler fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.