1:
  • Uklarheter rundt driftstilskudd for private barnehager
Blogg:

Uklarheter rundt driftstilskudd for private barnehager

11. april 2019

Frode Hogstad, Karen Oftedal Eikill, Ruth Kristine Langeland Myrvågnes |

Det oppstår ofte feil når kommunene skal beregne hvor mye private barnehager skal få i driftstilskudd. Det kan føre til at barnehagene strever med uforutsigbar økonomi.

Private barnehager får inntekter gjennom foreldrebetalinger og driftstilskudd. Det er kommunenes jobb å beregne driftstilskuddet. Det finnes ofte feil eller mangler i denne beregningen, og resultatet er en rekke problemer for barnehagene. 

 

Avdekket feil i halvparten av beregningene

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) gikk nylig gjennom 178 beregninger av driftstilskudd, og avdekket feil eller mangler i halvparten av dem. 

Høsten 2018 var også BDO engasjert av private barnehager i ulike byer for å gjennomgå kommunenes tilskuddsberegning til private barnehager. Vi fant enkle feil som fortegnsfeil, feil indeksregulering av tilskuddssatser og feil beregning av foreldrebetaling til fratrekk. 

Noen av manglene vi avdekket

  • Bruk av feil fortegn
  • Feil indeksregulering av tilskuddssatser
  • Feil i beregning av foreldrebetaling til fratrekk
  • Manglende og lite transparent dokumentasjon

Mange av feilene så ut til å være personavhengige og tilfeldige. Kommunenes beregninger var også satt opp noe ulikt. Dessuten var enkelte elementer av beregningene unødvendig kompliserte.  Dette gjorde også gjennomgangene utfordrende. 

 

Store mengder dokumentasjon, men manglende innhold

Vår gjennomgang viste klare svakheter rundt dokumentasjonen av tilskuddsberegningene hos flere av kommunene. Dokumentasjonen og materialet hadde stort omfang, var lite transparent og var til en viss grad mangelfull. 

 

Les også: Slik beregner du støtten til private barnehager

 

Utgangspunktet for beregningene er barnehagekostnadene i kommunen to år før tilskuddsåret. Også disse kostnadene varierte en god del mellom kommunene. Sammen med de direkte beregningsfeilene ble resultatet av dette tilskuddssatser som var ulike for kommuner som ellers var relativt «like». 

 

Skaper utfordringer for barnehagene

I tillegg til at beregningen av tilskudd skal ta utgangspunkt i kommunenes egne barnehagekostnader, stilles det flere andre krav til beregning av tilskuddet.

Både regelverk og retningslinjer er omfattende og til dels kompliserte. Dette gjør det enda vanskeligere å kvalitetssikre beregningene, både innad i kommunen og for de private barnehagene som ønsker å kontrollere om kommunens beregninger er korrekte.

 

Les også: «Forskrift om tilskudd til private barnehager»

 

I regelverket står det at de private barnehagene har rett til å «gjøre seg kjent med de dokumentene som ligger til grunn for kommunens vedtak». Vi vurderer at dette i praksis betyr at beregningen bør kunne spores tilbake til kommuneregnskapet, og at de private barnehagene skal ha mulighet til å vurdere hvilke poster som er og ikke er inkludert.

 

En svært kort klagefrist

De private barnehagene har tre ukers klagefrist etter at de har mottatt vedtaket fra kommunene. Dette er en svært kort tidsfrist for å kunne be om innsyn. 

Dessuten blir det ekstra vanskelig for barnehagene når det ikke er satt en standard for hvordan kommunene skal fremlegge dokumentasjonen når det bes om innsyn. BDO mener regelverket bør endres slik at det settes konkrete krav til dokumentasjonen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner varslet våren 2018 at regelverket for etablering og finansiering av private barnehager skulle gjennomgås. Vi skal ikke ha meninger om hvorvidt finansieringssystemet bør endres. Men for oss er det helt tydelig at regelverket for dokumentasjon og rett til innsyn bør endres, dersom det er ønskelig politisk at utenforstående skal kunne gjennomføre egne kontroller. 

 

Kan spare både kommunene og barnehagene for ressurser

Selve regelverket for beregning av tilskudd kan også forbedres slik at det er mindre rom for beregningsfeil og ulike tolkninger. Da slipper kommunene og de private barnehagene å bruke like mye ressurser som i dag på kvalitetssikring og klager. 

 

Les også: BDOs rapport om kapitalstruktur i private barnehager

 

Vi mener det bør innføres konkrete krav til dokumentasjon som skal utarbeides og hvordan denne skal struktureres. Dette vil føre til at de private barnehagene kan gjøre egne kontroller uten å bruke mye ressurser. Det bør også være et krav at denne dokumentasjonen er tilgjengelig elektronisk når vedtaket om tilskudd gis.

 

En uavhengig kontroll før det fattes vedtak

Som et alternativt tiltak kan kommunene og de private barnehagene i kommunen bli enige om å gjøre en samlet uavhengig kontroll av kommunens beregninger før vedtakene fattes – med gitte tidsfrister og krav til dokumentasjon. Dette ville redusert behovet for klager, og det ville antakelig også redusert behovet for innsyn. 

Vi tror disse forslagene representerer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak som kan bidra til å sikre likebehandling og forutsigbarhet i tilskuddsberegningene.