Bank, forsikring og finans

Bank, forsikring og finans


Bank-, forsikrings- og finansbransjen er i stadig endring. Konjunktursvingninger, teknologisk utvikling og nye lover og regler er bare noen av faktorene som endrer rammebetingelsene for bransjen. 

Bil

Bil

Bilbransjen er i stadig endring og er spesielt utsatt for endringer i rammebetingelser og regelverk. Endringer i konjunktursituasjon, skatter og avgifter, miljø og teknologisk utvikling er av betydning for bilbransjen.

Eiendom, bygg og anlegg

Eiendom, bygg og anlegg

Det skjer mye i dagens eiendomsmarked. Flere store og spennende byggeprosjekter byr på mange muligheter. Samtidig betyr det økt konkurranse, små marginer og stor risiko. Dette krever god prosjekt- og risikostyring.

Handel

Handel

Handelsbransjen er i rask utvikling. I et marked som stadig blir mer internasjonalt må aktørene hele tiden tilpasse seg nye omgivelser. For å oppnå suksess må du være endringsvillig og klar til å tenke nytt.

Fornybar energi

Fornybar energi

Energibransjen står overfor store endringer og omstillingsbehov de kommende årene. Endringene vil drives av betydelige investeringsbehov, digitalisering, endringer i reguleringen og økte krav til effektivitet.

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Økte forventinger og strammere økonomiske rammer gir offentlige beslutningstakere større utfordringer med å ta de riktige valgene.

Oppstarts- og vekstselskap

Oppstarts- og vekstselskap

Vi kjenner godt til de utfordringene gründere, start-ups og vekstselskaper møter i næringslivet. Med BDO i ryggen har du en langsiktig partner som guider deg gjennom store og små hindringer.

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Samfunnsnyttige og ideelle virksomheter

Norge er et land med stor dugnadsånd og mye frivillighetsarbeid, og ideelle virksomheter er mye tuftet på dette. Slike organisasjoner er avhengige av donasjoner, medlemsavgifter og statlige tilskudd. De kan også supplere sine inntekter gjennom salg av varer eller tjenester.

Sjømatnæringen

Sjømatnæringen

Norge er verdens nest største sjømateksportør, og det er bred politisk enighet om at sjømatnæringen vil bli enda viktigere for Norge i årene fremover. Innen havbruk, fiskeri og tilhørende leverandørindustri ligger det store muligheter.

Olje og gass

Olje og gass

Norsk olje- og gassvirksomhet har vært landets viktigste næring i over 40 år. Fallende oljepriser og forventet fall i produksjon stiller næringen overfor nye utfordringer: Samtidig må bransjen hele tiden forholde seg til skiftende markedsforhold, geopolitiske utfordringer og kompliserte transaksjoner på tvers av landegrensene.

Industri

Industri

Industribransjen representerer en vesentlig bærebjelke i norsk og internasjonal økonomisk velstand. Samtidig betyr stadige nye krav til avansert teknologi, utdanning og effektivisering at dette er en bransje i kontinuerlig utvikling.

Teknologi, media og telekom

Teknologi, media og telekom

Virksomheter innen teknologi-, media- og telekombransjen opererer i et marked som endrer seg svært hurtig. De må kontinuerlig utvikle sine produkter og ofte revidere sine forretningsmodeller. I tillegg må de forholde seg til nye rammebetingelser og et raskt skiftende forbruksmønster. Tøff, global konkurranse presser marginene.

Tjenesteyting

Tjenesteyting

Norge har gått fra å være avhengig av råvarer, industri og vareproduksjon, til å bli et kunnskapssamfunn. Oljeaktivitetene i Norge har skapt stor etterspørsel etter kompetanse. Universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer har skapt grobunn for innovasjon og nyskapning.

Transport og shipping

Transport og shipping

Lønnsom drift innen transport- og shippingbransjen er avhengig av god infrastruktur, velutviklede kommunikasjonsplattformer og tett dialog med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.