1:

BDO har lansert e-læringskurs i sikkerhetsloven

19. august 2020

Rett før sommeren lanserte BDO e-læringskurs i sikkerhetsloven som trådte i kraft 1. januar 2019. Hovedformålet med sikkerhetsloven er å trygge nasjonale sikkerhetsinteresser.

Ifølge lovproposisjonen er årsaken til ny lov at samfunnet og virkelighetsbildet innen sikkerhet har gjennomgått store endringer de siste to tiårene. Risiko- og trusselbildet er mer sammensatt enn tidligere, hvor det har vært store teknologiske, demografiske og sikkerhetsmessige endringer. Ny teknologi har effektivisert samfunnet, men også ført til økte sårbarheter. Det er flere interesser og flere verdier som omfattes av ny lov enn tidligere lov, og begrepet sikkerhetstruende virksomhet har blitt utvidet. 

 

Flere virksomheter er omfattet

Det er flere virksomheter som vil være omfattet av ny lov enn tidligere. Videre har departementer og enkelte sektormyndigheter med loven fått et større ansvar. Endringen fra mange detaljerte krav til mer funksjonelle krav gjør at virksomheter selv i større grad må vurdere sikkerhetsnivået og egnede tiltak. Dette medfører et økt behov for kompetanse om hvilke krav som stilles og hvordan kravene kan etterleves. For å imøtekomme behovet har BDO utviklet et e-læringskurs i sikkerhetsloven. Kurset tar for seg kravene i loven på en detaljert måte slik at kursdeltakerne sitter igjen med kunnskap og kompetanse om hvilke krav som stilles og eksempler på hvordan disse kan oppfylles.

 

Velg de modulene som passer deg!

Dersom du har en styrende eller kontrollerende funksjon i din virksomhet (og den er eller kan bli omfattet av sikkerhetsloven) passer kurset ypperlig for deg. Dette inkluderer personer i sikkerhetsfaglige stillinger (stab, andrelinje, rådgivere) samt personer med sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp.

Kurset er inndelt i fire læringsmoduler samt en avsluttende prøve. Du står fritt til å velge alle modulene eller de modulene som passer ditt behov best.

 

Modul 1 – Introduksjon til hva sikkerhetsloven går ut på

Denne modulen gir deg en innføring i bakgrunn og årsak til ny lov, hvem og hva loven gjelder for, tilsyn og sanksjoner samt enkelte sentrale endringer.

Modul 2 – Styring av sikkerhetsarbeidet etter sikkerhetsloven

I modul 2 får du innsikt i de fire fasene av styringshjulet for sikkerhet. Du vil lære om hvilke krav som stilles i planleggingsfasen, utførelsesfasen, evalueringsfasen og forbedringsfasen.

Modul 3 – Sikkerhetslovens krav til sikkerhetstiltak for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå

Den tredje modulen tar for seg kravene som stilles for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Du vil få nærmere beskrivelser av kravene til beskyttelse av informasjon, informasjonssystem, objekt og infrastruktur.

Modul 4 – Sikkerhetslovens krav om sikkerhet i anskaffelser

I den siste læringsmodulen vil du lære om kravene som stilles til sikkerhet i anskaffelser. Du vil lære om vurdering av risiko, sikkerhetsavtale, leverandørklarering og varsling.

 

Les mer og bestill kurset her.