Generell del

 

1   Innledning og definisjoner

1.1    Med "BDO", "vi", eller "oss" menes i denne sammenheng BDO AS (org.nr. 993 606 650) og BDO Advokater AS (org. nr. 996 798 577). Med "BDO-nettverket" menes det globale nettverk av separate og uavhengige selskaper som innehar betegnelsen BDO.

1.2    Våre tjenester og eventuelle ytterligere vilkår vil reguleres i Engasjementsbrev, Engasjementsavtale eller Oppdragsavtale. Engasjementsbrev, Engasjementsavtale og Oppdragsavtale omtales i disse vilkår som "Oppdragsavtale".

1.3    Levering av våre tjenester reguleres av disse vilkårene ("Vilkårene"), samt Oppdragsavtale. Om det er motstrid mellom Vilkårene og Oppdragsavtale, er det Oppdragsavtalens bestemmelser som har forrang.

1.4    Særvilkårene for de respektive tjenestene i Vilkårenes del II er en integrert del av og supplerer Vilkårenes generelle del I. Ved motstrid mellom Vilkårenes generelle del I og særvilkår for de ulike tjenestene, har særvilkårene forrang.

1.5    Kunden" er den som BDO har sendt Oppdragsavtale til, og som er har inngått avtale om tjenestene.

1.6    Med Oppdragsansvarlig menes personen som angis i punkt 2.3 og/eller 2.4.

 

2    Leveransen fra BDO

2.1    Vi leverer tjenester innenfor revisjon, regnskapsføring, advokatvirksomhet og rådgivning. Vi tilbyr rådgivning som en selvstendig tjeneste. Det kan knytte seg rådgivning direkte til vårt arbeid med revisjon, regnskapsføring og advokatvirksomhet, men det kan ikke anses inngått avtale om levering av selvstendige rådgivningstjenester av særlig omfang utover dette, uten at dette er avtalt i egen Oppdragsavtale.

2.2    Omfanget av det enkelte oppdrag eller tjenesteleveranse blir regulert av oss og Kunden i Oppdragsavtalen. Omfanget av det enkelte oppdrag vil imidlertid kunne bli endret, utvidet eller redusert i løpet av oppdraget på grunnlag av instrukser som mottas fra Kunden, hvordan oppdraget utvikler seg, andre ytre omstendigheter osv. Dersom partene ønsker å avtale at oppdraget skal være av vesentlig annen karakter eller vesentlig annet omfang enn det som fremgår av Oppdragsavtalen, skal det utarbeides en ny Oppdragsavtale eller avtales skriftlig på annen måte. Dersom oppdraget endres i forhold til oppdragsbeskrivelsen, har vi rett til å justere honoraret i henhold til på det tidspunktet gjeldende priser.

2.3    Våre tjenester og leveranser er kun ment til det formål som er fastsatt i Oppdragsavtalen eller senere avtaler mellom oss og Kunden.

2.4    Vi vil i Oppdragsavtale alltid angi en person som er ansvarlig for levering av tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre på vårt leveranseteam. Ved advokattjenester utpekes en ansvarlig advokat eller rettshjelper som Oppdragsansvarlig for oppdragets juridiske sider.

 

3    Kundens forpliktelser

3.1    Kunden skal stille til rådighet for oss all informasjon, dokumentasjon og ressurser som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Dette gjelder uavhengig av om vi har bistått Kunden med tidligere oppdrag og derved allerede sitter med informasjon om Kunden.

3.2    Kunden skal holde oss løpende informert om forhold og eventuelle endrede forutsetninger som kan ha innvirkning på utførelsen av oppdraget.

3.3    Kunden skal ikke videreformidle, la andre få tilgang til eller bruke vår tjenesteleveranse, med mindre dette er a) avtalt særskilt i Oppdragsavtalen eller annen avtaledokumentasjon mellom Kunden og oss, b) følger av lov eller forskrift, eller c) gjort med skriftlig forhåndssamtykke fra oss. Det samme gjelder hva Kunden gjennom leveransen får vite om våre ideer, konsepter, modeller, informasjon, know-how, metodikk mv.

3.4    Med mindre annet er særskilt avtalt, fremkommer av særvilkårene til de respektive tjenestene i Vilkårenes øvrige deler eller fremkommer av lov eller forskrift, er vår leveranse – herunder eventuelle rapporter – kun ment til internt bruk hos Kunden og til det formål som fremgår av oppdragsavtalen for det enkelte oppdrag. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for tredjeparts bruk av leveranser og rapporter ment for Kunden. Ansvar og omkostninger som følge av ethvert krav fra tredjepart, herunder som følge av uberettiget ekstern bruk av rapporter eller øvrige leveranser, skal fullt ut påhvile Kunden.

Dersom rapporter, brev, informasjon eller råd gitt av BDO til Kunden skal brukes av tredjepart, forbeholder vi oss retten til å inngå særskilt avtale med Kunden om dette, eller til å kreve at tredjeparten inngår avtale med BDO. Med mindre annet er avtalt skriftlig, har BDO ikke ansvar ut over det som allerede gjaldt på tidspunktet for vårt råd eller rapport.

Kunden skal ikke forplikte oss til å gi våre råd eller rapporter til tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Hvert slikt samtykke vil være underlagt vilkår (som skal være avtalt med Kunden og/eller tredjepart), herunder regulering av erstatningsansvar.

3.5    Kunden plikter å holde oss skadesløs for eventuelle tap, skade eller kostnader pådratt som følge av Kundens mislighold av sine forpliktelser i punkt [3]. Vi skal ikke være erstatningsansvarlig for skade påført som følge av Kundens manglende overholdelse av Kundens forpliktelser.

3.6    Der bruk av IT-systemer er en del av vår leveranse, enten direkte eller ved bruk av tredjepartsleverandører, skal kunden akseptere de gjeldende vilkår for de(t) relevante system(er).

 

4    Opphavsrett

4.1    Kunden har rett til fritt å benytte dokumenter og materiell Kunden særskilt har betalt for å få utviklet, med de begrensninger som følger av disse Vilkårene, Oppdragsavtalen og eventuelt andre avtaledokumenter partene imellom. Vi beholder imidlertid opphavsretten og alle andre immaterielle rettigheter til materiale som overleveres Kunden, samt rettigheter til materialer, software, ideer, konsepter, modeller, informasjon, know-how og lignende som fremkommer eller er utviklet i tilknytning til tjenestene.

 

5    Honorarer og betalingsforpliktelser

5.1    Vilkårene i kapittel 5 er gjeldende med mindre annet er beskrevet i Oppdragsavtalen eller særvilkårene til de respektive tjenestene i Vilkårenes øvrige deler, jf. punkt 1.3 og 1.4 i disse Vilkårene.

5.2    Avtalte honorarer og kostnader fremgår av Oppdragsavtalen. Med mindre annet er oppgitt, er honorar alltid spesifisert eksklusive merverdiavgift. For dekning av kostnader knyttet til ulike IT-verktøy og administrative arbeidsoppgaver utført av andre enn dedikerte personer på oppdraget, vil det påløpe et administrasjonsgebyr på 3 % av påløpt timehonorar. Dette vil inkludere tid medgått til registrering av kundeforholdet og utarbeidelse av oppdragsbekreftelse.

5.3    Ved fakturering forbeholder vi oss retten til å foreta en helhetsvurdering med hensyn til beløpets størrelse, der forhold som spesialkompetanse, erfaring, risiko og andre forhold rundt oppdraget vil bli tatt hensyn til. Vi forbeholder oss retten til å foreta forskudds- eller à kontofakturering der det måtte passe. Kunden samtykker til at vi kan motregne forfalt honorar mot slike innbetalte beløp.

5.4    Merverdiavgift vil bli beregnet i tillegg til netto honorar i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. I den grad myndigheter etter utstedelse av faktura til Kunden ilegger merverdiavgift på noen av tjenestene, har vi rett til å etterfakturere Kunden for slik utgående merverdiavgift. Foreldelsesfristen på ubetalt merverdiavgift starter å løpe fra datoen for vedtaket om etterberegning av merverdiavgift.

5.5    Alle omkostninger og utlegg som reisetid, reisekostnader, overnatting osv. blir fakturert sammen med honoraret. I tillegg til honorar og utlegg/omkostninger kommer eventuell merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende regler. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre egen merverdiavgift på utlegget.

5.6    I den grad vi bruker underleverandører, vil dette bli fakturert i henhold til gjeldene satser med tillegg av eventuell merverdiavgift.

5.7    Vi fakturerer normalt utført arbeid hver kalendermåned, uavhengig av om oppdraget er avsluttet eller ikke. Hvis Kunden har spesielle ønsker knyttet til hvordan arbeidet skal faktureres, skal Oppdragsansvarlig orienteres om dette før oppdraget påbegynnes slik at vi kan ta stilling til om vi er i stand til å etterkomme slike ønsker. Betalingsfrist er 14 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt mellom Partene. Det vil påløpe forsinkelsesrente etter lovens gjeldende forsinkelsesrentesats for beløp som ikke betales ved forfall.

5.8    Eventuelle innsigelser mot faktura skal fremsettes straks og i alle tilfeller innen 60 dager etter betalingsfristen for fakturaen.

5.9    Kunden har ikke rett til å motregne i våre tilgodehavender med krav som Kunden har eller mener å ha mot oss.

5.10    Dersom oppdraget avsluttes, og uavhengig av årsaken til avslutningen, skal Kunden betale honorar for utført arbeid med tillegg av omkostninger og utlegg frem til oppdraget avsluttes.

5.11    Dersom ikke annet er avtalt, justeres kundespesifikke honorarer årlig i henhold til konsumprisindeksen for tjenester hvor arbeidskraft dominerer med virkning fra 1. januar.

 

6    Elektronisk kommunikasjon

6.1    Vi benytter oss av elektroniske kommunikasjonsmidler i kommunikasjon med Kunden og tredjeparter. For våre kommunikasjonskanaler gjelder egne vilkår. Det vil alltid være en viss sikkerhetsrisiko forbundet med elektronisk kommunikasjon. Partene er ansvarlige for på hver sin side å sørge for at vanlige forholdsregler ved elektronisk informasjonsutveksling blir ivaretatt, herunder at en har installert, og holder oppdatert, adekvat programvare for virusbeskyttelse og lignende.

6.2    Våre spam- og virusfiltre og sikkerhetsforanstaltninger kan av og til avvise eller filtrere ut legitime e poster. Kunden bør derfor følge opp viktige e-poster per telefon dersom det ikke er mottatt svar innen rimelig tid. Vi skal ikke ha noe ansvar dersom våre filtreringsprogrammer skulle vise seg ikke å være tilstrekkelig effektive og Kundens systemer skulle bli smittet av virus eller på annen måte bli negativt berørt på grunn av en e-post fra oss.

 

7    Taushetsplikt

7.1    Vi og Kunden forplikter oss til kun å anvende den andre parts konfidensielle informasjon i tilknytning til utførelse av angjeldende tjeneste, og skal ikke la andre få tilgang til den, bortsett fra i tilfeller det er påkrevd ved lov eller forskrift. Vi kan imidlertid gi konfidensiell informasjon til andre i BDO-nettverket, BDO Advokater AS eller aktuelle underleverandører, og/eller til Kundens rådgivere som er involvert i den aktuelle saken, så lenge de har et saklig behov for informasjonen og er bundet av taushetsplikt.

7.2    BDO AS er underlagt tilsyn og faglige kvalitetskontroller fra Finanstilsynet, BDO Global og bransjeorganisasjoner vi er medlem av. Kunden skal gi BDO AS og overnevnte tilsynsmyndigheter eller kontrollorganer tilgang til relevant materiale og fullt innsyn i fysiske og elektroniske arkiv som dokumenterer BDO AS sitt arbeid, herunder nødvendig tilgang til IT-systemene, som ledd i slikt tilsyn eller kontroll.

7.3    Vi kan henvise til Kunden og de tjenestene vi har bistått Kunden med i forbindelse med markedsføringen av våre tjenester.

 

8    Interessekonflikt

8.1    Kunden samtykker til at vi kan utføre tjenester for Kundens konkurrenter og for andre som kan ha en interessekonflikt med Kunden.

8.2    Det vises for øvrig til de særskilte regler om interessekonflikt som gjelder for enkelte av tjenestetypene, som nærmere beskrevet i Del II.

 

9    Personvern

9.1    Som ledd i utførelsen av våre tjenester vil vi behandle personopplysninger. Vi vil behandle slike personopplysninger enten som behandlingsansvarlig eller som databehandler. Med mindre annet er angitt i disse Vilkårene eller Oppdragsavtalen, eller annet er avtalt med Kunden, behandler vi personopplysninger som behandlingsansvarlig. Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig finnes på vår nettside.

9.2    For vår behandling av personopplysninger som databehandler gjelder vår databehandleravtale, med mindre annet er avtalt med Kunden. Ved eventuell motstrid mellom databehandleravtalen, Vilkårene og/eller Oppdragsavtalen, skal databehandleravtalen ha forrang for forhold spesifikt knyttet til databehandling.

 

10    Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

10.1    Vi er underlagt lover og forskrifter om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi vil derfor kunne be Kunden om opplysninger som vi trenger for å utføre nødvendig kontroll og kundetiltak. Dersom vi ikke mottar de nødvendige opplysninger kan vi være forhindret fra å påta oss oppdraget.

10.2    Kunden forplikter seg til på forespørsel fra oss å gi fullstendige og korrekte opplysninger for gjennomføring av kontroll og kundetiltak.

10.3    Kunden forplikter seg til på forespørsel fra oss å gi oss fullstendige og korrekte opplysninger for gjennomføring av vår hvitvaskingskontroll.

 

11    Bruk av data

11.1    I tillegg til å bruke data som ledd i utførelse av våre tjenester, anerkjenner Kunden at vi kan bruke slike data, inkludert personopplysninger, til (i) utvikling og testing, statistikk, forskning, kunnskapsforvaltning, og (ii) arkivering, fakturering, administrasjon og andre interne forretningsmessige formål.

11.2    Kunden godtar at vi kan trekke ut data fra Kundens regnskapssystem og andre systemer som Kunden gir oss tilgang til i den utstrekning det er relevant for å yte vår tjeneste. Slike data kan også brukes som nevnt i punkt 11.1.

11.3    Kunder som ønsker å reservere seg mot bruk av data som nevnt i punkt 11.1 (i) og 11.2, kan gjøre dette på vår hjemmeside.

11.4    Vi vil kunne sende nyhetsbrev, arrangementsinvitasjoner og andre henvendelser til relevante personer hos Kunden pr. epost eller sms. Personen vil gis mulighet til å avmelde seg dette. For øvrig vil vi kunne sende slike henvendelser basert på personers samtykke.

11.5    BDO har retningslinjer for etisk bruk av data samt rutiner for bruk av sensitiv informasjon og personopplysninger. Se for øvrig avsnitt 7 om Taushetsplikt og avsnitt 9 om Personvern om begrensninger for bruk av data.

Dersom vår leveranse inkluderer overlevering av en datamodell, forutsettes de prinsippene som ligger til grunn for modellen å være diskutert i møte mellom oss og Kunden. Det er Kunden som tar den endelige beslutningen om hvilke prinsipper som ligger til grunn for datamodellen. 

Vi er ikke kjent med hvilke beslutninger Kunden i fremtiden vil kunne ta basert på modellen, og all bruk skjer således for Kundens regning og risiko. Vi tar således ikke ansvar for resultatet av beslutninger basert på bruk av datamodellen.

 

12    Overdragelse av avtalen

12.1    Uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke kan ingen part overdra, overføre eller delegere sine rettigheter eller forpliktelser, krav eller dekning for krav som springer ut av denne avtalen. Enhver overdragelse uten slikt samtykke er ugyldig. Krav om forhåndssamtykke gjelder også ved selskapsrettslig fusjon eller fisjon.

 

13    Force majeure

13.1    Ingen av partene har erstatningsansvar overfor den andre part dersom det inntreffer forhold som medfører at en part ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av omstendigheter som parten ikke med rimelighet visste om eller burde ha visst om ved inngåelse av oppdraget, og verken forholdet eller konsekvensene med rimelighet kunne vært unngått eller løst av den annen part.

 

14    Ansattes tilgang til kundens bankkonto

14.1    Ingen ansatte i BDO skal ha private tilganger til Kundens bankkontoer. Eventuell banktilgang skal administreres gjennom BDOs tilgangsavtaler med aktuelle banker etter fullmakt fra Kunden.

 

15    Ansvarsbegrensning

15.1    Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv.

15.2    Med mindre annet følger av lov skal ingen partnere, styremedlemmer eller ansatte hos oss ha noe personlig ansvar i forbindelse med oppdrag som påtas eller arbeid som utføres av oss.

15.3    Vi har ikke ansvar for råd og/eller opplysninger gitt av andre enn egne ansatte, selv om vi har formidlet kontakt med eksterne rådgivere, med mindre dette er særskilt avtalt. Dersom vi benytter andre selskaper i BDO-nettverket utenfor Norge, som underleverandør, kan Kunden ved mislighold som skyldes underleverandøren, kun fremme krav mot BDO i Norge og innenfor rammen av det som fremgår av Vilkårene.

15.4    Med mindre det fremgår noe annet av Oppdragsavtalen, er vi ikke ansvarlig for informasjon gitt av kunden i oppgaver til offentlige myndigheter, herunder skattemelding med bilag, kostnadsrefusjoner, tilskudd, aksjonærregisteroppgaver, skattelempning mv.

15.5    Med mindre annet er avtalt i oppdragsavtalen, vil maksimalt erstatningsansvar for BDO, inklusive eventuelt ansvar for den oppdragsansvarlige, der denne er personlig ansvarlig for oppdraget, være det høyeste av 10 ganger påløpt honorar (inklusive merverdiavgift) for den påstått mangelfulle tjenesten og NOK 1 million, begrenset oppad til NOK 50 millioner.

15.6    Disse bestemmelser om ansvarsbegrensning gjelder så langt de ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

16    Avslutning av avtalen

16.1    Kunden kan si opp avtalen med 30 dagers skriftlig varsel, såfremt det ikke fremgår noe annet av Oppdragsavtalen eller særvilkår for den aktuelle leveranse i Del II nedenfor. Såfremt det ikke bryter med relevante profesjonskrav, eller annet fremgår av Del II eller Oppdragsavtalen, kan også vi si opp avtalen med 30 dagers skriftlig varsel.

16.2    Med mindre annet følger av reguleringer av særvilkår for de respektive tjenestene, kan avtaleforholdet avsluttes med umiddelbar virkning av en part, dersom (i) den andre part vesentlig misligholder avtalen og ikke retter misligholdet innen 7 dager etter å ha blitt oppmerksom på misligholdet, (ii) det er sannsynlig eller fremstår som sannsynlig at den andre part ikke er i stand til å betale sine forpliktelser eller blir insolvent, eller (iii) avtalen, eller handlinger som springer ut av den (inkludert enhver  form for oppgjør), kan eller vil kunne innebære et brudd på lov eller forskrift.

 

17    Klager og tvisteløsning

17.1    Klage på utførelsen av oppdraget skal rettes til den i BDO som ifølge Oppdragsavtalen er oppført som oppdragsansvarlig eller administrerende direktør, samt til klage@bdo.no. For øvrig gjelder slike klageregler som angitt i særvilkår for den aktuelle tjenestetype, i Del II nedenfor.

17.2    Avtalen og enhver uenighet knyttet til avtalen, enten i eller utenfor kontrakt, reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister i forbindelse med vår tjenesteleveranse, i og utenfor kontrakt, skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved de ordinære domstolene i Norge. BDO har rett til å bestemme at søksmål må anlegges ved Oslo tingrett, uavhengig av om BDO er saksøker eller saksøkt.

 

18    Endringer til avtale

18.1    Vi vil kunne gjøre endringer i disse Vilkårene med virkning for nye oppdrag, eller ved fornyelse av oppdragsavtale. Gjeldende versjon av Vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelig på vår nettside, www.bdo.no. Eventuelle endringer trer i kraft med virkning for nye oppdrag inngått etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside. Tidligere versjoner kan fås på forespørsel.