Særvilkår for advokattjenester

 

Disse særvilkår gjelder for forholdet mellom BDO Advokater AS (her omtalt som "oss" eller "BDO") og Kunden.
For granskningsoppdrag utført av BDO Advokater eller BDO AS' advokater og jurister gjelder i tillegg Vilkårenes kapittel 22 (Særvilkår for rådgivningstjenester).

 

19.1    Innholdet av våre juridiske råd

Vi vil i forbindelse med levering av juridiske tjenester gi råd om rettsspørsmål under norsk rett.

Med mindre annet er særskilt avtalt, gir vi ikke juridiske råd om utenlandsk rett.

Vi hefter uansett ikke for resultatet eller utfallet av de prosesser, transaksjoner eller andre forhold våre juridiske råd knytter seg til.

For at BDO skal kunne utføre oppdraget best mulig, må Kunden gi alle relevante opplysninger. Kunden er ansvarlig for at opplysningene vi mottar fra dere er riktige og fullstendige.

 

19.2    Særskilt om honorar ved advokatvirksomhet

Ved prosedyre for domstolene risikerer Kunden ved tap å bli pålagt å dekke motpartens omkostninger, samt gebyret til retten. Tilsvarende gjelder ved voldgift, der Kunden også kan bli pålagt å dekke voldgiftsrettens salær og øvrige utgifter. Det er Kundens eget ansvar å dekke slike krav.

Dersom vårt honorar og utlegg overstiger det som blir tilkjent av retten, vil Kunden likevel være forpliktet til å dekke dette i sin helhet.

 

19.3    Interessekonflikt

Vi vil, før vi påtar oss et oppdrag, kontrollere hvorvidt det foreligger interessekonflikt eller dobbeltrepresentasjon i forhold til en annen klient. Vi vil i så fall kunne være forhindret fra å påta oss oppdraget. Vi vil i den forbindelse forholde oss til Regler for god advokatskikk, men forbeholder oss retten til også å legge strengere vurderingskriterier til grunn for når det kan sies å foreligge interessekonflikt/dobbelrepresentasjon.
 
Det er viktig at Kunden før, og i løpet av, oppdraget gir oss alle opplysninger som kan være av betydning for å avgjøre om det foreligger, eller kan oppstå, interessekonflikt.

Det kan være nødvendig å foreta ny konfliktsjekk dersom omfanget av oppdraget utvides, da vår konfliktsjekk kun omfatter oppdraget slik det fremgår av Oppdragsavtalen.

 

19.4    Klientkonto

Midler som vi oppbevarer på våre klienters vegne, vil plasseres på klientkonto hos finansinstitusjon som har adgang til å drive innskuddsvirksomhet i Norge, i samsvar med gjeldende norsk lovgivning. Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade som følge av insolvens, konkurs eller andre skadevoldende forhold hos finansinstitusjoner hvor klientmidler er innestående.

 

19.5    Diskusjoner med motpart

Kundens henvendelser til og fra dens motparter skal som hovedregel avklares med eller gå gjennom oss. Vi og Kunden skal holde hverandre gjensidig orientert om vesentlig kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

 

19.6    Oppdragets varighet

Oppdraget avsluttes når oppdraget som beskrevet i Oppdragsavtalen er ferdig utført.

Vi kan innstille vårt arbeid dersom det foreligger rimelig grunn til å ikke fortsette oppdraget. Som rimelig grunn regnes blant annet, men begrenses ikke til, at Kunden er i betalingsmislighold eller ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger, at det oppstår en interessekonflikt, det for øvrig vil være i strid med bindende rettsregler eller Regler om god advokatskikk, eller at det vil kunne utsette oss for rettslig ansvar om vi fortsetter å arbeide med saken, eller som ellers angitt i Regler for god advokatskikk. Uansett vil Kunden være ansvarlig for våre honorarer og utlegg for arbeid utført frem til avslutningen av oppdraget.

 

19.7    Klageadgang

Det vises til Vilkårenes punkt 17.

Dersom Kunden mener at et oppdrag er utført i strid med Regler om god advokatskikk, eller ønsker å klage på salærets størrelse, er det også anledning til å klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på seks måneder til disiplinærutvalget.

Fristen løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde ha blitt kjent med omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg. Beslutning fra disiplinærutvalget kan påklages til Disiplinærnemnden innen tre uker.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.advokatforeningen.no.