Særvilkår for rådgivningstjenester

 

22.1    Oppdraget

Disse vilkårene gjelder særskilt for rådgivningsoppdrag, der oppdragets art, omfang og leveranse avtales i Oppdragsavtalen.

Selv om våre rådgivningsoppdrag kan innebære kontroll av finansiell eller ikke-finansiell informasjon, vil våre rådgivningsoppdrag ikke være juridisk rådgivning eller advokattjenester underlagt domstolsloven, revisjon, forenklet revisorkontroll, attestasjon eller beslektede tjenester basert på standarder utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Det utstedes egne Oppdragsavtaler for oppdrag innenfor nevnte områder.
 
Skulle vi i vårt oppdrag om rådgivningstjenester likevel utføre tjenester som faller inn under de nevnte områder, skal våre generelle vilkår i del I samt det relevante kapittel under del II gjelde for våre tjenester selv om det ikke skulle være utstedt egen Oppdragsbekreftelse for disse.

Når det gjelder granskninger gjennomføres disse både i BDO Advokater AS og i BDO AS i henhold til Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger. Granskninger gjennomført som advokatoppdrag er som det klare utgangspunkt underlagt full taushetsplikt og beslagsfrihet i tråd med alminnelige regler for advokatoppdrag. Disse reglene kommer i utgangspunktet ikke til anvendelse på granskningsoppdrag utført av BDO AS. Unntaket er tilfeller der involveringen av advokater er av en slik art at granskningen blir å anse som et advokatoppdrag.

 

22.2    Ansvaret for underlagsinformasjon

Kunden er innforstått med at informasjonen han utleverer eller videreformidler til oss kan være avgjørende for kvaliteten på våre leveranser. Vi vil som ledd i sitt arbeid gjøre en rimelighetsvurdering av informasjonen som mottas, men vil – om ikke annet er særskilt avtalt – ikke foreta noen form for verifisering av informasjonen. BDO har uansett ikke ansvar for eventuelle mangler og/eller feil ved leveransen som måtte være følge av at mottatt informasjon ikke er fullstendig, korrekt eller oppdatert.

Kunden skal holde BDO skadesløs for ethvert tap som springer ut av uriktig eller ufullstendig informasjon som BDO får fra Kunden eller deres representanter, inkludert. Skadesløsholdelsen er ikke betinget av uaktsomhet hos Kunden eller deres representanter.

BDOs arbeid gjennomføres innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av analysene som vil bli foretatt må ses i lys av dette. BDO kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert.

Kunden kan ha behov for muntlig dialog med vår prosjektleder eller andre i prosjektteamet. Slik dialog er ikke å regne som en leveranse fra BDO med mindre annet et skriftlig avtalt. Leveranser kan skje i muntlig dialog mellom BDO og kunden dersom dette er skriftlig avtalt. Kunden må da be om slik skriftlig avtale. BDO vil da gjennomføre ordinær kvalitetssikring, som kan innebærer involvering av andre ressurser og partner, som vil bli fakturert. Uten at muntlig rådgivning er skriftlig avtalt og slik kvalitetssikring er gjennomført, vil ikke BDO stå ansvarlig for kundens bruk og resultat av denne bruk av muntlig dialog utført av ansatte i BDO.

 

22.3    Referanse/markedsføring

Vi kan henvise til Kunden og vår rolle i transaksjonen på generell og overordnet basis i forbindelse med salg og markedsføring av våre tjenester, samt ved registrering i våre interne transaksjonsdatabaser, og på våre hjemmesider.