Særvilkår for regnskapsføreroppdrag

 

21.1    Oppdragets innhold

Det er Kunden som plikter å innlevere korrekte oppgaver og utarbeide sine rapporter etter lovgivningen. BDO har kun påtatt seg å levere de tjenester som er regulert i Oppdragsavtalen, basert på opplysninger fra Kunden. Samarbeidet mellom partene er avhengig av god og fullstendig kommunikasjon og at Kunden oppgir korrekte opplysninger.

 

21.2    Utførelse av oppdraget

Vi vil utføre vårt oppdrag i samsvar med Oppdragsavtalen og krav gitt i eller medhold av lov, og i henhold til god regnskapsføringsskikk ("GRFS"), og for øvrig medvirke til at Kundens interesser ivaretas. Kunden plikter lojalt å medvirke til at kravene etterleves. Oppdraget medfører ikke at Kundens eget ansvar for regnskapsføringen reduseres gjennom bruk av regnskapsfører, jf. GRFS punkt 3.2 sjette ledd.

Regnskapsmateriale som overleveres til BDO skal være fullstendig og relatere seg til virksomheten. Frister fremgår av Oppdragsavtalen.

Dersom det ikke klart fremgår av regnskapsmaterialet hvordan det skal behandles, skal Kunden uoppfordret gi nødvendig tilleggsinformasjon.

BDO skal både før oppdraget påbegynnes og løpende ved behov underrettes om alt som kan ha betydning for utførelsen av oppdraget. Kunden skal orientere BDO om faktiske forhold som er nødvendig for at BDO skal kunne utarbeide korrekte rapporter og oppgaver. I tillegg skal kunden opplyse om varsler og informasjon fra det offentlige som er relevant for oppdraget.

Kunden skal så snart regnskapet, rapporter, skattemeldinger mv. er gjort tilgjengelig, gjennomgå disse og gjøre BDO oppmerksom på mulige feil og mangler.

Henvendelser fra BDO skal besvares av Kunden snarest mulig.

Selvstendige tjenester og oppgaver levert fra oss utover det som fremgår av Oppdragsavtalen, skal utføres etter nærmere avtale og ved inngåelse av ny Oppdragsavtale.

 

21.3    Oppbevaring av regnskapsmateriale

Vi skal tilbakelevere Kundens regnskaps-materiale ved oppsigelse eller etter nærmere avtale. Kunden plikter å motta materialet i henhold til avtalen. Dersom ikke annet er avtalt, skal Kunden straks overta regnskapsmaterialet ved opphør av oppdraget. Dersom Kunden ikke har overtatt sitt regnskapsmateriale innen 90 dager etter skriftlig varsel fra BDO, anses Kunden å ha oppgitt regnskapsmaterialet og sine rettigheter og plikter knyttet til dette. Dette innebærer etter GFRS 4.7 bl.a. at Kunden da anses for å ha gitt samtykke til at BDO uten ytterligere varsel kan makulere, slette eller destruere alt regnskapsmateriell, inkl. eventuelle sikkerhetskopier, for Kundens regning og risiko.

Dersom Kunden ikke ønsker regnskapsmaterialet utlevert, og oppbevaringstiden er utløpt, skal regnskapsmaterialet makuleres eller slettes innen ett år etter utløpet av oppbevaringstiden jf. GRFS punkt 4.4.

Vi forbeholder oss retten til å tilbakeholde materiale produsert av oss inntil alle utestående krav er innfridd innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

For perioden fra skriftlig varsel fra BDO er sendt, og frem til oversendelse, makulering, sletting eller destruering av regnskapsmateriale finner sted, kan BDO kreve betaling for eventuelle oppbevaringskostnader, herunder lisenskostnader

 

21.4    Fullmakt til innhenting og utlevering av informasjon

BDO, eller BDOs ansatte, gis fullmakt til å innhente regnskapsopplysninger og andre relevante opplysninger fra tredjeparter.

BDO eller BDOs ansatte gis i tillegg, når det inngår som en del av oppdraget, fullmakt til å:

–    Fylle ut og sende inn offentlige oppgaver via Altinn eller annen innleveringsportal den eller de aktuelle oppgaveetatene har. Dette inkluderer å signere oppgaven(e), så langt lovgivning ikke er til hinder for det.
–    Utlevere reskontroopplysninger til kunder, leverandører, revisorer og myndigheter på forespørsel fra disse.

I den utstrekning det er nødvendig med  fullmaktsforhold overfor tredjeparter under oppdraget, plikter Kunden å gi særskilt skriftlig fullmakt til oss.

Ved signering på vegne av Kunden bekrefter vi som fullmektig kun at innsendte oppgaver stemmer med registrerte og dokumenterte opplysninger, og at opplysningene så langt fullmektigen kjenner til stemmer med de faktiske forhold.

Fullmakten gjelder fra inngåelse av Oppdragsavtalen og inntil oppdraget opphører, eller fullmakten er skriftlig tilbakekalt.

 

21.5    Taushetsplikt

Taushetsplikten som fremgår under punkt 7 i Vilkårene er ikke til hinder for at regnskapsfører gir opplysninger om oppdraget til oppdragsgivers valgte revisor.

 

21.6    Eiendomsrett

Kunden har eiendomsrett til eget innlevert materiale. Kunden har også eiendomsrett til ferdigstilt og ikke-ferdigstilt regnskapsmateriale som BDO har utarbeidet for Kunden.
Regnskapsmateriale og annet som BDO har utarbeidet som del av oppdraget har BDO plikt til å utlevere med mindre reglene om tilbakeholdsrett kommer til anvendelse.
BDO beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. BDO kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som er tilegnet i forbindelse med oppdraget dersom dette ikke innebærer brudd på taushetsplikt eller god forretningsskikk.

 

21.7    Mislighold og tilbakeholdsrett

Ved Kundens mislighold kan BDO stanse arbeidet og/eller utøve tilbakeholdsrett i resultatet av oppdraget inntil misligholdet opphører.

BDO kan ikke utøve tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale som er utarbeidet av BDO og som Kunden har betalt for.

Kunden har risikoen for fristoversittelser som følge av eget mislighold. Når Kundens mislighold opphører, kan BDO mot tilleggshonorar velge å utføre oppdraget med økt innsats eller utover normal arbeidstid slik at fristoversittelser fortrinnsvis unngås.

 

21.8    Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den andre parten heve hele eller deler av avtalen. Før heving gjennomføres må den hevende part redegjøre for misligholdet samt varsle om at heving påberopes.

BDO anses å ha vesentlig misligholdt avtalen dersom:
–    Utførelse av oppdraget avviker vesentlig fra de regler som gjelder for de tjenester som BDO etter oppdragsavtalen har påtatt seg å utføre.
–    BDOs frist for levering ikke er overholdt, og det fortsatt ikke er levert innen en uke etter at skriftlig varsel er mottatt fra Kunden, og fristovertredelsen ikke skyldes forhold på Kundens side

Kunden anses å ha vesentlig misligholdt avtalen dersom:
–    Kunden ikke har betalt forfalt honorar med tillegg av renter innen 14 dager fra BDOs purring.
–    BDO ikke gis mulighet til å utføre oppdraget på forsvarlig måte, ved at BDO ikke får nødvendig dokumentasjon.
–    BDO blir forsøkt pålagt å utføre oppdraget i strid med lover og regler.
–    Kunden bevisst utfører registreringer mv. i systemet for å unndra skatt eller avgift i strid med gjeldende regelverk.

Dersom en av partene urettmessig stenger ute, eller på annen måte hindrer den andre partens tilgang til IT-systemet slik dette er regulert i avtaledokumentet ”bruk av IT-systemer i fellesskap”, regnes også dette som vesentlig mislighold.

Der Kunden vesentlig misligholder Oppdragsavtalen, og BDO hever avtalen, har BDO krav på erstatning med minst tre ganger månedlig regnskapshonorar. Månedlig regnskapshonorar som kan kreves erstattet ved heving skal som hovedregel fastsettes til gjennomsnittlig månedshonorar for siste 12 måneder, eller kortere tidsperiode dersom oppdragets varighet har vært kortere. Dersom honoraret for etterfølgende tre måneder ville ha blitt høyere enn gjennomsnittlig månedshonorar, legges dette til grunn for erstatningskravet

Til forskjell fra hva som fremkommer under punkt 15.5 i del I, er vårt samlede økonomiske ansvar begrenset til 10 ganger årlig regnskapshonorar, oppad begrenset til NOK 1 million.

Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs hos Kunden, eller Kunden blir insolvent, har vi rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, såfremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

 

21.9    Oppsigelse

Partene kan si opp avtalen med 4 måneders skriftlig varsel, regnet fra den første dagen i måneden etter meddelelsen. Dersom annen tid er angitt i Oppdragsavtalen, er den gjeldende. Dersom Kunden ikke bidrar til at vi kan levere de avtalte tjenester i oppsigelsestiden, anses dette som vesentlig mislighold og gir rett på erstatning etter reglene i punkt 21.8

 

21.10    Bruk av IT-systemer

Ved felles bruk av våre IT-systemer er vi ikke ansvarlig for eventuelle endringer, tillegg eller slettinger av registrerte opplysninger som gjennomføres av Kunden i vårt IT-system. Dette omfatter også eventuelle konsekvenser dersom dette medfører feil eller forsinkelser i Kundens regnskap, pliktig regnskapsrapportering og/eller andre offentlige oppgaver mv.

 

21.11    Ansvar for feil som oppstår hos kunden.

BDO fraskriver seg for øvrig ethvert ansvar for feil eller mangler ved IT-system, kommunikasjon, datasikkerhet, manglende vedlikehold, sikkerhetskopi, rekonstruksjon eller andre feil eller mangler.

 

21.12    BDOs bruk av tredjepartsprogramvare

Vi benytter tredjepartsprogramvare i leveranser til våre kunder. Denne tredjeparten er ansvarlig for at tjenesten er tilgjengelig etter vilkår som avtalt mellom oss og tredjepart. Ved feil skal vi melde feilen til tredjepart, men vi har ikke ansvar overfor Kunden utover plikt til å følge opp feilen.

 

21.13    Bruk av underleverandører

Vi forbeholder oss retten til å benytte underleverandører i oppdragsgjennomføringen.