Særvilkår for revisjons- og andre attestasjonsoppdrag

 

20.1    Formål

20.1.1    Revisjon

Hensikten med vårt arbeid som revisor er å bidra til at brukere av Kundens årsregnskap kan ha tillit til at regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav, herunder det relevante rammeverk for finansiell rapportering.

20.1.2    Forenklet revisorkontroll

Hensikten med forenklet revisorkontroll er å øke tiltenkte brukeres tillit til at enhetens (års)regnskap er utarbeidet i samsvar med gjeldende rammeverk for finansiell rapportering.

20.1.3    Andre attestasjonsoppdrag

Hensikten med attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon er å fremskaffe enten betryggende eller moderat sikkerhet, alt etter hva som er relevant, for at informasjonen om saksforholdet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

20.1.4    Avtalte kontrollhandlinger

Hensikten med avtalte kontrollhandlinger er å bistå kunden med et avtalt formål, som er nærmere angitt i Engasjementsbrevet. Vår rapport kan ikke brukes til noe annet formål og er kun til informasjon. Ved avtalte kontrollhandlinger utfører vi de kontroller som er eksplisitt avtalt, og rapporterer våre funn ut fra disse.

Siden BDO verken beslutter omfang av kontroller eller fastsetter noen terskel for hva som skal inngå i rapporteringen eller ikke, utgjør ikke avtalte kontrollhandlinger revisjon, forenklet revisorkontroll eller annen form for attestasjon. Vi vil derfor ikke avgi noen uttalelse som inneholder en konklusjon om annet enn det som konkret er avtalt i Engasjementsbrevet.

 

20.2    Revisjonsoppdrag

20.2.1    Våre oppgaver og plikter ved revisjon av regnskaper

Når vi er valgt revisor, skal vi revidere Kundens årsregnskap, som består av balanse, resultatregnskap, en beskrivelse av anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Der det er aktuelt, er også oppstilling over endringer i egenkapital og/eller kontantstrømoppstilling en del av årsregnskapet. Dersom Kunden er morselskap i konsern, som avlegger konsernregnskap, består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap, som hver for seg har et innhold som beskrevet ovenfor.

Vi vil avgi en revisjonsberetning der vi gir uttrykk for en mening om hvorvidt: årsregnskapet, eller andre regnskaper, etter revisors mening gir et rettvisende bilde, eller er avlagt, i samsvar med det regnskapsregelverket som er benyttet og om det oppfyller gjeldende lovkrav.

Hvis det sammen med årsregnskapet avgis årsberetning, vil vi gi uttrykk for en mening om hvorvidt årsberetningen etter revisors mening er konsistent med årsregnskapet og om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

 

20.2.2    Rammene for oppdraget

20.2.2.1    Revisjon av regnskaper

Vi vil utføre vår revisjon i samsvar med god revisjonsskikk, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene), vedtatt av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). For øvrig vil vi utføre tilknyttede tjenester i tråd med tilsvarende standarder som gjelder for slike tjenester, jf. angivelsen av dette nedenfor.

20.2.2.2    Attestasjon på rapportering til skatte- myndigheter

Revisor skal etter skatteforvaltningsloven underskrive (attestere) næringsoppgaven og skjema for lønns- og pensjonskostnader for revisjonspliktige som også er skattepliktige og/eller har rapporteringspliktige lønns- og pensjonskostnader. Det kan også være andre aktuelle vedlegg som skal attesteres, eksempelvis skjema for konsernbidrag.

Hensikten med slik attestasjon er at skattemyndighetene får betryggende sikkerhet for at grunnlaget for opplysninger om skatte- og avgiftsmessige forhold i næringsoppgaven er i overensstemmelse med skattelovgivningen.

Ved eventuell manglende attestasjon av næringsoppgaven eller skjema for lønns- og pensjonskostnader, vil dette bli rapportert til skattemyndighetene ved at de får kopi av begrunnelsen i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav.

Vi vil utføre vårt arbeid med attestasjon av næringsoppgaven og skjema for lønns- og pensjonskostnader for revisjonspliktige i samsvar med den norske attestasjonsstandarden SA 3801.

20.2.2.3    Forholdet til ansvar hos styret og ledelsen hos Kunden

Vår revisjon vil bli utført med utgangspunkt i at styret og ledelsen hos Kunden har ansvaret for
a)    utarbeidelsen av årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsreglene;
b)    at regnskapsføringen er i samsvar med bokføringsloven;
c)    at lovgivningen for selskapets skatte- og avgiftsrapportering blir fulgt;
d)    at selskapet håndterer risikoen for misligheter og feil på forsvarlig måte ved å ha en velfungerende internkontroll samt gode regnskaps- og rapporteringsrutiner;
e)    å legge til rette for revisjonen ved å gi oss adgang til å foreta de undersøkelser og gi oss de opplysninger vi finner nødvendig for utførelsen av oppdraget, inkludert ubegrenset tilgang til personer i selskapet
f)    å sørge for rettidig fremleggelse av all relevant dokumentasjon og avstemminger av regnskapsposter; og
g)    å avgi slike skriftlige uttalelser som vi ber om i forbindelse med revisjonen.

20.2.2.4    Rapportering

Etter at regnskap og eventuell årsberetning er avgitt av Kunden, vil vi avslutte årets revisjonsarbeid og avgi vår revisjonsberetning i tråd med revisorloven § 9-7, som viser resultatet av den lovfestede revisjonen til generalforsamlingen hos Kunden.

20.2.2.5    Kommunikasjon med selskapet

I henhold til revisorloven § 9–5 skal revisor rapportere alle forhold som er fremkommet ved revisjonen og som styret bør gjøres kjent med for å kunne ivareta sitt ansvar og oppgaver, herunder vesentlige mangler i foretakets interne kontroll, brudd på bokføringsreglene og andre lovkrav og avdekkede misligheter i nummerert skriftlig kommunikasjon til selskapets styre. Slik korrespondanse skal oppbevares på en ordnet og betryggende måte.
Revisor skal angi hva forholdet gjelder, og hvilke konsekvenser det vil ha for revisjonen hvis forholdet ikke følges opp. Revisor skal se etter at de kommuniserte forholdene er behandlet av styret. Det skal fremgå av den skriftlige kommunikasjonen at den er gitt etter revisorloven § 9–5.
I foretak som ikke har styre, skal kommunikasjonen skje til annet relevant ledelsesorgan.
I de tilfeller hvor det fremkommer av lov, skal det årlig avholdes et møte med styret og revisor, uten ledelsen til stedet. Hensikten med møtet er at styret og revisor skal diskutere punkter i regnskapet som revisor mener er å anse som vesentlige svakheter og mangler i vurderingene som ledelsen har gjort, i tillegg til andre punkter som revisor mener styret bør kjenne til.
 
20.2.2.6    Oppsigelse og fratreden

Revisjonsoppdraget løper inntil det blir sagt opp enten av Kunden eller av oss.

I gitte situasjoner har vi plikt og/eller rett til å trekke oss fra revisjonsoppdraget, jf. revisorlovens § 9–6.

Oppsigelse skal skje skriftlig.

 

20.3    Andre attestasjonsoppdrag enn revisjon

20.3.1    Uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

Både for kunder hvor vi er valgt revisor, og for andre oppdragsgivere, kan vi påta oss å avgi uttalelser, bekreftelser eller redegjørelser der det er aktuelt etter selskapslovgivningen. Slike særattestasjoner vil ikke inngå som del av vårt generelle revisjonsoppdrag.
Vi vil utføre vårt arbeid med slike særattestasjoner i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802.

20.3.2    Øvrige attestasjoner

Vi kan også ved nærmere avtale påta oss å gi øvrige uttalelser eller bekreftelser, der det er aktuelt.

Slike uttalelser eller bekreftelser gjennomføres i samsvar med standarder for forenklet revisorkontroll (ISRE 2400–2410), standarder for attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon av historisk finansiell informasjon (ISAE 3000) samt ISAene.

 

20.4    Avtalte kontrollhandlinger

Vi kan ved nærmere avtale påta oss å avgi rapport etter avtalte kontrollhandlinger.

Når det gjelder slike tjenester, avgir vi rapport om våre funn, i henhold til hva som er avtalt i Engasjementsbrevet og standarden, uten at vi rapporterer noen uttrykt mening slik som ved en attestasjon.

Vårt oppdrag vil bli utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger».

Et oppdrag om avtalte kontrollhandlinger som utføres i henhold til ISRS 4400, innebærer at vi utfører de handlingene som er avtalt med kunden, og at vi kommuniserer funnene i en rapport om avtalte kontrollhandlinger. Funn er de faktiske resultatene av de avtalte kontrollhandlingene som er utført. Kunden (og andre parter dersom det er relevant) bekrefter at handlingene er hensiktsmessige for formålet med oppdraget. Vi uttaler oss ikke om hensiktsmessigheten av handlingene. Oppdraget om avtalte kontrollhandlinger vil bli gjennomført basert på forutsetningen om at kunden er ansvarlig for saksforholdet som de avtalte kontrollhandlingene skal utføres på.

 

20.5    Iboende begrensninger

For begrensning av økonomisk ansvar, se Vilkårenes punkt 15.

Revisjon og andre attestasjonsoppdrag, som beskrevet i Vilkårenes punkt 20.1.2 og 20.1.3, innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis om de forholdene vi skal uttale oss om. Hvilke handlinger som velges, beror på revisors skjønn.

Det utøves også et skjønn ved vurderingen av risikoene for at informasjonen om forholdet vi skal uttale oss om inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil.

På grunn av  revisjonens/attestasjonens iboende begrensninger, samt den interne kontrollens iboende begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet / ikke-finansiell informasjon avdekkes, selv om revisjonen/attestasjonen er planlagt og gjennomført i samsvar med profesjonsstandardene.

 

20.6    Revisjon og intern kontroll

Revisors formål med revisjonen er å gi uttrykk for en mening om regnskapet.

Revisjonen omfatter en vurdering av den interne kontrollen knyttet til utarbeidelsen av regnskapet for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke med det formål å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen.

Mangler som rapporteres til ledelsen begrenser seg til de manglene som revisor har identifisert under revisjonen og som revisor mener er tilstrekkelig viktige til at de bør rapporteres.