Blogg: Økt eiendomsskatt for mange hytteeiere i 2024

Mange hytteeiere i landets mest populære hyttekommuner vil oppleve en kraftig økning av eiendomsskatten i 2024. Klagefristen nærmer seg i enkelte kommuner.

Hvis du er en av dem som får økt eiendomsskatt for fritidsboligen, bør du ta en nærmere gjennomgang av eiendomsskatteseddelen. Den forteller deg hvor mye som skal betales i eiendomsskatt og hvordan kommunen har beregnet eiendomsverdien. Hvis du mener den er feil, kan du klage.

Pass på at du sjekker klagefristen i den kommunen hvor du har fritidsboligen din. Eksempelvis er klagefristen til Hvaler kommune 23. februar og Trysil kommune ca. 15 april.Nøyaktig frist kunngjøres når skattelistene legges ut.

Eiendomsskatt på fritidsboliger i 229 kommuner

Tall fra SSB fra 2023 viser at 322 av landets 356 kommuner har eiendomsskatt, og av disse har 229 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen.

Formålet med eiendomsskatten er blant annet å bidra til kommunens inntektsgrunnlag og finansieringen av viktige samfunnsoppgaver, slik som skole, helse og infrastruktur. I de fleste tilfeller betales eiendomsskatten sammen med andre kommunale avgifter.

I flere av hyttekommunene er det hytteeierne som utgjør majoriteten av skattebetalerne. Disse nyter ikke nødvendigvis godt av alle de ovennevnte tilbudene, da de bor i andre kommuner, men ender likevel opp med å betale en stor del av hyttekommunens regning via eiendomsskatteseddelen.

Sammen med økte vann- og avløpsgebyrer, renovasjon, renter og formuesskatt, er det mange hytteeiere som vil merke kostnadsøkningen.

Takst for verdsettelse av fritidsboliger

Flere av kommunene benytter skatteetatens formuesgrunnlag ved verdsettelsen, som baserer seg på boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

For fritidsboliger er det per i dag ikke et tilsvarende system for beregning av formuesverdien, og disse eiendommene må derfor takseres av kommunen.

Eiendomsskattetaksten vil vanligvis gjelde for en periode på ti år, før kommunene vil gjøre en retaksering.

Når hyttekommuner som Fredrikstad, Kragerø og Nesbyen gjorde slike takseringer, innebar det at mange hytteeiere fikk en kraftig økning av eiendomsskattetaksten.

Nye takster på Hvaler og Larvik i 2024 og Oppdal i 2025

Hvaler kommune og Larvik kommune gjorde en taksering i fjor, som hytteeierne først vil merke konsekvensene av i år.

Oppdal er et eksempel på en annen hyttekommune hvor retakseringen gjøres i løpet av 2024, hvor det er sannsynlig at hytteeierne vil merke økningen først i 2025.

Vår erfaring er at det særlig er ved retakseringer at man har mulighet til å nå frem med klager, ettersom det da er en ny prosess og nye retningslinjer som ligger til grunn for beregningsgrunnlaget.

Økt skattesats og/eller redusert bunnfradrag

Eiendomsskatten kan også ha økt som følge av økt skattesats og/eller redusert bunnfradrag. Det er kommunestyret som hvert år fastsetter skattesatsen og promillen. 

Skattesatsen ligger på mellom 2 og 4 promille. Bunnfradraget er et fast kronebeløp, som trekkes fra taksten før skatten beregnes. Størrelsen på bunndraget varierer stort fra kommune til kommune.

Sett deg godt inn i kommunens retningslinjer

Det er viktig å være oppmerksom på at prinsippene for verdsettelsen varierer fra kommune til kommune. Hvis du vurderer å klage, er det derfor viktig at du setter deg godt inn i retningslinjene og beregningsmodellen i den aktuelle kommunen hvor eiendommen ligger.

Det er vanlig at kommunene deles inn i ulike soner med ulike sonefaktorer, og at det i tillegg benyttes ulike justeringsfaktorer for å beregne verdien på eiendommen, herunder indre og ytre faktor som skal hensynta spesielle forhold ved den enkelte eiendom.

Faktorsettingen er i stor grad basert på taksørenes skjønnsmessige utvendige vurdering av eiendommen og beliggenhet i sonen.

I mange tilfeller benytter kommunene ulike takstfirmaer til å utføre takseringene innenfor samme sone. Det kan da være grunn til å tro at det kan medføre store forskjeller i bruken av indre og ytre faktorer, om de overhodet er benyttet.

Klagen kan ikke omfatte samme forhold flere ganger

Det er ikke mulig å klage over samme forhold flere ganger, og klagen bør derfor være gjennomtenkt og godt begrunnet.

Sjekk eiendomsskattelisten

Hvis du er usikker på hvordan din eiendom er vurdert, bør du kontakte kommunen for å få mer informasjon før du eventuelt sender inn en klage.

Det kan også være hensiktsmessig å sjekke eiendomsskattelistene som legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgengelig i minst tre uker. Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig gjennomsyn på den enkelte kommunes hjemmeside.