Blogg: 10 spørsmål og svar om force majeure

Ved såkalt force majeure vil en kontraktspart kunne være fritatt for ansvar ved manglende oppfyllelse av avtalen. Men hva betyr egentlig force majeure, og vil pandemier, ekstremvær og krig alltid anses for å være en force majeure-hendelse?

Hva er force majeure-hendelse?

Rent språklig betyr «force majeure» en overlegen eller uovervinnelig kraft. Med dette menes hendelser som ingen kan kontrollere, og som er vanskelig å forutse. Dette er typisk krig, opprør, naturkatastrofer, brann, blokader, importrestriksjoner, streik eller lockout, og ikke minst pandemier. Når en slik hendelse gjør det umulig for en kontraktspart å oppfylle sin del av en avtale, vil det være relevant å vurdere virkningene av force majeure.
Vær oppmerksom på at terskelen for hva som skal være force majeure-hendelser og virkningen av slike vil være ulik fra rettsområde til rettsområde. Eksempelvis vil det kunne være ulike rettsvirkninger av force majeure i kjøpsforhold og entrepriseforhold.
Det må vurderes konkret om det foreligger en slik hindring som umuliggjør oppfyllelse av kontrakten. En frivillig avslutning av kontrakten uten at dette bunner i pålegg fra myndighetene, anses ikke som force majeure. Det må altså være umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle kontrakten slik man hadde avtalt for at noe skal anses som en force majeure-hendelse.

Pandemi, ekstremvær og krig – force majeure i nåværende og fremtidige avtaler

Et av de sentrale kjennetegnene ved force majeure-hendelser er at de er uventede. Pandemi, ekstremvær og krig vil normalt være hendelser som faller inn under den tradisjonelle definisjonen av force majeure-hendelser, og som vil kunne gi fritak for eller lemping av kontraktsforpliktelser.
Det skilles imidlertid vanligvis mellom kontrakter som inngås før og etter slike hendelser inntreffer. Det er altså viktig når kontrakten ble inngått. Om kontrakten ble inngått «før» en pandemi eller en krig vil force majeure være relevant. Det samme gjelder dersom en kontrakt inngås før et ekstremvær slår til. Ekstremvær blir ofte omtalt som «ekstraordinære værforhold». Det må altså være en værtype som oppleves sjeldent og som kan føre til stor skade for liv og verdier, dersom det skal kunne anses som en force majeure-hendelse.
For kontrakter inngått etter slike force majeure-hendelser har inntruffet, er det mer nærliggende å si at hver kontraktspart selv burde vurdere om de vil klare å oppfylle en kontrakt som de inngår under for eksempel en pandemi – og da kan man ikke påberope seg force majeure ved problemer. Dette er fordi force majeure-hendelser er uventede hendelser. Er en kontrakt inngått etter at et ekstremvær allerede er varslet og forventet, må det forventes at kontraktspartene var klar over de utfordringene som forelå i nærmeste fremtid.
Vi vil likevel anbefale at det inntas konkrete forbehold om oppfyllelseshindringer i den enkelte avtale, samt ta nødvendige forbehold dersom slike hendelser skulle vedvare.

Har kontrakten en force majeure-klausul?

Derom kontrakten har en force majeure-klausul innebærer det at avtalen i seg selv vil definere hva som er godkjente årsaker til å ikke oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Som regel vil dette være andre hendelser enn hva som tradisjonelt anses som force majeure-hendelser. Under korona-pandemien var det eksempelvis mange parter som regulerte at korona-pandemien og tiltak relatert til denne skulle, eller ikke skulle, utgjøre force majeure-hendelser.
Om avtalen har en egen force majeure-klausul vil det ofte være avgjørende hvor klar avtaleklausulen er. Hvorvidt en hendelse er en force majeure-hendelse, må da i hovedsak avgjøres på bakgrunn av en tolkning av den konkrete kontrakten mellom partene. Vi anbefaler at man går nøye gjennom eventuelle force majeure-klausuler i kontraktene sine og ser nærmere på vilkårene og virkningene.

Er kontrakten uklar eller regulerer ikke force majeure?

En kontrakt som er uklar, eller ikke har klausuler som regulerer force majeure, må suppleres av lovfestede og ulovfestede regler om force majeure dersom en force majeure-hendelse inntreffer.
Lovregler om force majeure finnes blant annet i kjøpsloven. Force majeure-regelen er også etablert som en ulovfestet regel som fritar kontraktspartene fra å oppfylle sine forpliktelser så lenge force majeure-hendelsen vedvarer. Dette innebærer at dersom verken kontrakten eller loven som regulerer kontrakten har regler om force majeure, kan likevel de ulovfestede reglene om force majeure gjelde. Straks force majeure-hendelsen bortfaller plikter imidlertid partene normalt å oppfylle sine forpliktelser igjen, med mindre forutsetningene for kontrakten har bristet eller kontrakten er urimelig som følge av endrede forhold.
Hvorvidt vilkårene for force majeure i kontrakt, lov eller etter de ulovfestede reglene om force majeure er oppfylt, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.  

Behovet for spesifikke force majeure-klausuler

Dersom man ønsker å inkludere force majeure-klausuler i en kontrakt, er det hensiktsmessig å tilpasse klausulen kontraktsforpliktelsene og bransjen partene opererer i. Force majeure-klausulen bør ta høyde for konkrete risikofaktorer for den enkelte kontrakt.
En force majeure-klausul bør regulere hvilke hendelser som kvalifiseres som force majeure, hvilke tiltaksplikter kontraktspartene har når force majeure-hendelsen inntreffer og hvilke virkninger en force majeure-hendelser skal få for kontrakten. 

Kan oppdrag kanselleres som følge av sviktende økonomi?

Sviktende økonomi anses som utgangspunkt å være ens egen risiko og kan ikke påberopes som force majeure. Det er viktig at avtaleparter i en presset økonomisk situasjon går i dialog med avtaleparter for å finne frem til felles løsninger som ivaretar begge parters interesser.
Ved pålegg fra myndigheter som umuliggjør gjennomføring av avtalen antar vi at force majeure kan påberopes som ansvarsbefriende hendelse ved avtalebrudd.

Hva skjer ved en force majeure-hendelse?

Må kontrakten oppfylles på et senere tidspunkt?
Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Ansvarsfrihet forutsetter at det ikke er mulig å overvinne hindringen. Når hindringen ikke lenger eksisterer vil selgers oppfyllelsesplikt gjenoppstå, men bare hvis forpliktelsen fortsatt kan være mulig å oppfylle gitt den tid som er gått.
Vær også oppmerksom på at forsinkelse i leveranse som følge av force majeure vil kunne gi medkontrahenten en rett til å heve avtalen.

Må jeg varsle?

Ja, dersom det foreligger en force majeure-hindring har man plikt til å varsle avtaleparten om dette. Vær oppmerksom på at du her bør handle raskt – fristen kan være kort. Venter du for lenge vil det kunne medføre at du mister mulighet til å påberope force majeure, eller at du må erstatte motpartens tap som følge av at varsel gis for sent.

Må jeg betale husleie?

I husleieloven og i standard leieavtale må det foreligge en mangel for å kunne påberope seg heving eller prisavslag. I utgangspunktet er det avgjørende om lokalene kan stilles til disposisjon for leietaker. Er dette tilfellet har utleier oppfylt sin del av avtalen, slik at vilkårene for å påberope seg force majeure ikke er til stede.
Leietakers inntektstap vil heller ikke gi leietaker rettslig grunnlag for leiefritak, reduksjon i leie eller utsatt forfall. Leietakers økonomiske situasjon anses som hovedregel å være leietakers egen risiko – uavhengig av om de er plutselige og uforutsette eller ikke. Uavhengig av rettslig grunnlag, oppfordrer vi alle avtaleparter til å se på muligheter for å lette situasjonen til de som blir hardest rammet av dagens situasjon.
Dersom utleier kan redusere leien eller utsette betalingen av leien, vil dette kanskje være avgjørende for om leietaker kan fortsette videre drift og unngå konkurs.

Hva dekker forsikringen?

Det er viktig å sjekke forsikringen og hva denne faktisk dekker. Har selskapet en sykeavbruddsforsikring bør det undersøkes i hvilken grad denne kan dekke bedriftens faste kostnader.

Våre råd

  • Gå igjennom samtlige relevante kontrakter og få oversikt over alle krav og forpliktelser.
  • Få klarhet i hvilken betydning det vil ha dersom du ikke leverer som avtalt eller at avtalepart ikke oppfyller sin del av avtalen. Vurder hva du kan gjøre for å redusere bedriftens samlede risiko.
  • Husk å varsle avtaleparter raskt dersom bedriften ikke kan oppfylle leveringsforpliktelsen.
  • Sjekk forsikringsavtalene.
  • Vi oppfordrer alle til å gå i dialog med avtaleparter for å finne løsninger som ivaretar begge parters forpliktelser.

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller våre advokater,