1:
Blogg:

10 spørsmål og svar om force majeure

19. mai 2021

Irene Bredvold Weiby, Partner BDO Advokater |

 

Ved såkalt force majeure vil en kontraktspart kunne være fritatt for ansvar ved manglende oppfyllelse av avtalen. Men hva betyr egentlig force majeure, og kan koronapandemien være en force majeure-hendelse, både i 2020 og i 2021?

Korona-pandemien og smittevernstiltakene som er innført medfører at flere bransjer har fått forbud mot å levere sine produkter. Mange mangler ansatte til å oppfylle sine avtaleforpliktelser, og sviktende inntektsgrunnlag resulterer i avbestillinger.

 

Hva er en force majeure-hendelse? 

Rent språklig betyr «force majeure» en overlegen eller uovervinnelig kraft. Med dette menes hendelser som ingen kan kontrollere, og som ikke var mulig å forutse. Dette er typisk krig, opprør, naturkatastrofer, brann, blokader, importrestriksjoner, streik eller lockout, og ikke minst pandemier. Når en slik hendelse gjør det umulig for en kontraktspart å oppfylle sin del av en avtale, vil det være relevant å vurdere virkningene av force majeure.

Vær oppmerksom på at terskelen for hva som skal være force majeure-hendelser og virkningen av slike vil være ulik fra rettsområde til rettsområde. Eksempelvis vil det kunne være ulike rettsvirkninger av force majeure i kjøpsforhold og entrepriseforhold.

Det må vurderes konkret om det foreligger en slik hindring som umuliggjør oppfyllelse av kontrakten. En frivillig avslutning av kontrakten uten at dette bunner i pålegg fra myndighetene, anses ikke som force majeure. 
 

Har kontrakten en force majeure-klausul? 

Dersom kontrakten har en force majeure-klausul innebærer det at avtalen i seg selv vil definere hva som er godkjente årsaker til å ikke oppfylle forpliktelsene etter avtalen.  Som regel vil dette være andre hendelser enn hva som tradisjonelt anses som force majeure-hendelser. Eksempelvis kan partene regulere at korona-pandemien og tiltak relatert til denne skal, eller ikke skal, utgjøre force majeure-hendelser.

Om avtalen har en egen force majeure-klausul vil det ofte være avgjørende hvor klar avtaleklausulen er. Vi anbefaler at man går nøye gjennom eventuelle force majeure-klausuler i kontraktene sine og ser nærmere på vilkårene og virkningene.  

 

Korona-pandemien som force majeure

Utbruddet av koronaviruset tidlig i 2020 og smitteverntiltakene som er iverksatt vil kunne defineres som en force majeure-hendelse, dersom dette umuliggjorde en av partenes mulighet til å oppfylle avtalen. Et eksempel kan være dersom det ble nedlagt forbud av offentlige myndigheter mot å levere bestemte tjenester eller produkter. Da vil leverandør tenkes å kunne påberope seg ansvarsbefriende force majeure. Det samme vil trolig kunne hevdes dersom store deler av arbeidsstyrken var forhindret fra å jobbe som følge av myndighetspålagte krav til isolasjon og karantene, eller på grunn av forbud mot store forsamlinger.

I de tilfeller hvor ansatte kan jobbe hjemmefra og har forutsetninger for å utføre sine arbeidsoppgaver på en like god eller tilnærmet like god måte som i en normalsituasjon, foreligger ingen uovervinnelig hindring og force majeure kan ikke påberopes. Trolig er ikke en generell frykt for å bli smittet eller rammet av karantene/isolasjon tilstrekkelig for å påberope seg ansvarsfrihet begrunnet i force majeure.  

 

Kan korona-pandemien utgjøre force majeure i 2021? 

Et av de sentrale kjennetegnene ved force majeure-hendelser er at de er uventede. Da korona-pandemien lammet Norge og verden i 2020 oppstod det brått stor usikkerhet og store problemer i relasjon til å oppfylle kontrakter. I slike tilfeller er det mer nærliggende å vurdere force majeure enn i dag da korona-pandemien og utfordringene den medfører må anses for å være kjent stoff. Det er derfor ikke like nærliggende å påberope seg oppfyllelsesproblemer dersom oppfyllelse av en kontrakt inngått under korona-pandemien vanskeliggjøres på grunn av smitte, smitteverntiltak o.l.

Det er altså viktig når kontrakten ble inngått. Om kontrakten ble inngått «før» korona-pandemien vil force majeure kunne være relevant. For kontrakter inngått i dag er det mer nærliggende å si at hver kontraktspart selv burde vurdere om de vil klare å oppfylle en kontrakt som de inngår under pandemien – og da kan man ikke påberope seg force majeure ved problemer. Dette er fordi force majeure-hendelser er uventede hendelser; korona-pandemien mister gradvis preg av å være en slik brå, uforutsigbar hendelse etter hvert som tiden går.

Vi vil likevel generelt anbefale at det inntas konkrete forbehold om oppfyllelseshindringer i den enkelte avtale – for eksempel forhold relatert til pandemien.

 

Kan oppdrag kanselleres som følge av sviktende økonomi? 

Sviktende økonomi – om det skulle være på grunn av pandemien eller ikke – anses som utgangspunkt å være ens egen risiko og kan ikke påberopes som force majeure. Det er viktig at avtaleparter i en presset økonomisk situasjon går i dialog med avtaleparter for å finne frem til felles løsninger som ivaretar begge parters interesser.  

Ved pålegg fra myndigheter som umuliggjør gjennomføring av avtalen, som for eksempel forbud mot å oppholde seg sammen med andre/portforbud og avtalen dermed ikke er mulig å gjennomføre for eksempel som følge av permitteringer etter slike myndighetspåbud, antar vi at force majeure kan påberopes som ansvarsbefriende hendelse ved avtalebrudd. 

 

Hva skjer ved en force majeure-hendelse? 

Må kontrakten oppfylles på et senere tidspunkt? 

Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Ansvarsfrihet forutsetter at det ikke er mulig å overvinne hindringen. Når hindringen ikke lenger eksisterer vil selgers oppfyllelsesplikt gjenoppstå, men bare hvis forpliktelsen fortsatt kan være mulig å oppfylle gitt den tid som er gått.

Vær også oppmerksom på at forsinkelse i leveranse som følge av force majeure vil kunne gi medkontrahenten en rett til å heve avtalen.  
 

Må jeg varsle? 

Ja, dersom det foreligger en force majeure-hindring har man plikt til å varsle avtaleparten om dette. Vær oppmerksom på at du her burde handle raskt – fristen kan være kort. Venter du for lenge vil det kunne medføre at du mister mulighet til å påberope force majeure, eller at du må erstatte motpartens tap som følge av at varsel gis for sent.  
 

Må jeg betale husleie? 

I husleieloven og i standard leieavtale må det foreligge en mangel for å kunne påberope seg heving eller prisavslag. Utbruddet av koronaviruset vil som utgangspunkt ikke anses som en mangel. I utgangspunktet er det avgjørende om lokalene kan stilles til disposisjon for leietaker. Er dette tilfellet har utleier oppfylt sin del av avtalen, slik at vilkårene for å påberope force majeure ikke er til stede.  

Leietakers inntektstap som følge av utbruddet av koronaviruset vil heller ikke gi leietaker rettslig grunnlag for leiefritak, reduksjon i leie eller utsatt forfall. Leietakers økonomiske situasjon anses som hovedregel å være leietakers egen risiko – uavhengig av om de er plutselige og utforutsette eller ikke. Uavhengig av rettslig grunnlag, oppfordrer vi alle avtaleparter til å se på muligheter for å lette situasjonen til de som blir hardest rammet av dagens situasjon.

Dersom utleier kan redusere leien eller utsette betalingen av leien, vil dette kanskje være avgjørende for om leietaker kan fortsette videre drift og unngå konkurs. Det er mange som taper hele eller store deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av smitteverntiltakene. 
 

Hva dekker forsikringen?  

Det er viktig å sjekke forsikringen og hva denne faktisk dekker. Har selskapet en sykeavbruddsforsikring bør det undersøkes i hvilken grad denne kan dekke bedriftens faste kostnader. Det er ingen automatikk i at forsikringer dekker tap o.l. som følge av pandemien, se for eksempel Nordic Choice Hotels’ konflikt med sitt forsikringsselskap i disse dager angående en «pandemiforsikring». 

 

Våre råd

  • Gå igjennom samtlige relevante kontrakter og få oversikt over alle krav og forpliktelser.  
  • Få klarhet i hvilken betydning det vil ha dersom du ikke leverer som avtalt eller at avtalepart ikke oppfyller sin del av avtalen. Vurder hva du kan gjøre for å redusere bedriftens samlede risiko.  
  • Husk å varsle avtaleparter raskt dersom bedriften ikke kan oppfylle leveringsforpliktelsen. 
  • Ta forbehold om oppfyllelseshindringer som følge av korona i nye kontraktsforhold. 
  • Sjekk forsikringsavtalene. 
  • Vi oppfordrer alle til å gå i dialog med avtaleparter for å finne løsninger som ivaretar begge parters forpliktelser.  

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller våre advokater,