Blogg:

10 spørsmål og svar om force majeure

18. mars 2020

Anette Meidell , Advokatfullmektig, BDO Advokater |
Irene Bredvold Weiby , Advokat, BDO Advokater |

 

Utbruddet av koronaviruset og smittevernstiltakene som er innført medfører at flere bransjer har fått forbud mot å levere sine produkter. Mange mangler ansatte til å oppfylle sine avtaleforpliktelser og sviktende inntektsgrunnlag resulterer i avbestillinger.

Ved såkalt force majeure vil en kontraktspart kunne være fritatt for ansvar ved manglende oppfyllelse av avtalen. Men hva betyr egentlig force majeure?

 

Hva er en force majeure-hendelse? 

Med force majeure menes tradisjonelt upåregnelige ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig for en av kontraktspartene å oppfylle sin del av avtalen. Krig, opprør, naturkatastrofer, brann, pandemier, blokade, importrestriksjoner, streik og lockout er typiske force majeure-hendelser.  

Utbruddet av koronaviruset og smitteverntiltakene som er iverksatt vil kunne defineres som en force majeure-hendelse når dette umuliggjør en av partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen. I de tilfeller hvor det er nedlagt forbud av offentlige myndigheter mot å levere bestemte tjenester eller produkter, vil leverandør kunne påberope seg ansvarsbefriende force majeure. Det samme vil trolig gjelde dersom store deler av arbeidsstyrken er forhindret fra å jobbe som følge av myndighetspålagte krav til isolasjon og hjemmekarantene.  

I de tilfeller hvor ansatte kan jobbe hjemmefra og har forutsetninger for å utføre sine arbeidsoppgaver på en like god eller tilnærmet like god måte som i en normalsituasjon, foreligger ingen uovervinnelig hindring og force majeure kan ikke påberopes. Trolig er ikke en generell frykt for å bli smittet eller rammet av karantene/isolasjon tilstrekkelig for å påberope seg ansvarsfrihet begrunnet i force majeure.  

 

Har kontrakten en force majeure-klausul? 

Dersom kontrakten har en force majeure-klausul, innebærer det at avtalen i seg selv vil definere omstendigheter som mellom partene er avtalt at er godkjente årsaker til å ikke oppfylle forpliktelsene etter avtalen.  Som regel vil dette være andre hendelser enn hva som tradisjonelt anses som force majeure-hendelser.  

Avtaler partene en annen terskel for virkningen av force majeure, vil det ofte være avgjørende hvor klar avtaleklausulen er, for om tolkningen avviker fra den tradisjonelle force majeure-regelen. Vi anbefaler at alle går igjennom eventuelle force majeure-klausuler i kontraktene sine og ser nærmere på vilkårene og virkningene.  

 

Avtalen inneholder ingen bestemmelser om force majeure – hva gjelder? 

I slike tilfeller er det den alminnelige force majeure-regelen som gjelder. Vær oppmerksom på at terskelen for force majeure-hendelser og virkninger av denne vil være ulik fra rettsområde til rettsområde. Eksempelvis vil kjøpsloven og entrepriseretten ha ulike rettsvirkninger som følge av force majeure.

Det må vurderes konkret om det foreligger en slik hindring som umuliggjør oppfyllelse av kontrakten. En frivillig avslutning av kontrakten uten at dette bunner i pålegg fra myndighetene, anses ikke som force majeure. 

 

Må kontrakten oppfylles på et senere tidspunkt? 

Dette må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Ansvarsfrihet forutsetter at det ikke er mulig å overvinne hindringen. Når hindringen ikke lenger eksisterer vil selgers oppfyllelsesplikt gjenoppstå, men bare hvis forpliktelsen fortsatt kan være mulig å oppfylle gitt den tid som er gått.

Vær også oppmerksom på at forsinkelse i leveranse som følge av force majeure vil kunne gi medkontrahenten en rett til å heve avtalen.  

 

Må jeg varsle? 

Ja, dersom det foreligger en force majeure hindring har man plikt til å varsle avtaleparten om dette. Vær oppmerksom på at det kan være korte frister. Oversittes fristen vil det kunne medføre at du mister mulighet til å påberope force majeure eller at du må erstatte motpartens tap som følge av at varsel gis for sent.  

 

Kan oppdrag kanselleres som følge av sviktende økonomi? 

Sviktende økonomi anses som utgangspunkt å være ens egen risiko, og kan ikke påberopes som force majeure. Det er viktig at avtaleparter i en presset økonomisk situasjon går i dialog med avtaleparter for å finne frem til felles løsninger som ivaretar begge parters interesser.  

Ved pålegg fra myndigheter som umuliggjør gjennomføring av avtalen, som for eksempel forbud mot å oppholde seg sammen med andre/portforbud og avtalen dermed ikke er mulig å gjennomføre for eksempel som følge av permitteringer etter slike myndighetspåbud, antar vi at force majeure kan påberopes som ansvarsbefriende hendelse ved avtalebrudd. 

 

Må jeg betale husleie? 

I husleieloven og i standard leieavtale må det foreligge en mangel for å kunne påberope seg heving eller prisavsalg. Utbruddet av koronaviruset vil som utgangspunkt ikke anses som en mangel. I utgangspunktet er det avgjørende om lokalene kan stilles til disposisjon for leietaker. Er dette tilfellet har utleier oppfylt sin del av avtalen, slik at vilkårene for å påberope force majeure ikke er tilstede.  

Leietakers inntektstap som følge av utbruddet av koronaviruset vil heller ikke gi leietaker rettslig grunnlag for leiefritak, reduksjon i leie eller utsatt forfall. Leietakers økonomiske situasjon anses som hovedregel å være leietakers egen risiko – uavhengig av om de er plutselige og utforutsette eller ikke. Uavhengig av rettslig grunnlag, oppfordrer vi alle avtaleparter til å se på muligheter for å lette situasjonen til de som blir hardest rammet av dagens situasjon.

Dersom utleier kan redusere leien eller utsette betalingen av leien, vil dette kanskje være avgjørende for om leietaker kan fortsette videre drift og unngå konkurs. Det er mange som taper inntektsgrunnlaget sitt som følge av smitteverntiltakene. Frisører, skjønnhetssalonger/hudpleieklinikker, teater, konsertarenaer, kinoer, restauranter og utesteder taper i disse tider fort hele sitt inntektsgrunnlag. 

 

Hva gjelder for avtaler som inngås nå? 

Dersom en avtale er inngått etter utbruddet av koronaviruset og de iverksatte tiltakene fra myndighetene ble kjent for avtalepartene, kan som utgangspunkt ikke avtalepartene påberope seg force majeure. Da vil ikke omstendighetene være ukjente for avtalepartene. Det kan imidlertid likevel tenkes at sviktende økonomi vil gjøre at avtalepartene kan finne en ny løsning som ivaretar begge parters interesser. Da må slike løsninger bero på forhandlinger mellom partene. 

Vi vil imidlertid generelt anbefale at det inntas konkrete forbehold om oppfyllelseshindringer i den enkelte avtale.  

 

Hva dekker forsikringen?  

Det er viktig å sjekke forsikringen og hva denne faktisk dekker. Har selskapet en sykeavbruddsforsikring bør det undersøkes i hvilken grad denne kan dekke bedriftens faste kostnader. 

 

Våre råd 

  • Gå igjennom samtlige relevante kontrakter og få oversikt over alle krav og forpliktelser.  
  • Få klarhet i hvilken betydning det vil ha dersom du ikke leverer som avtalt eller at avtalepart ikke oppfyller sin del av avtalen. Vurder hva du kan gjøre for å redusere bedriftens samlede risiko.  
  • Husk å varsle avtaleparter raskt dersom bedriften ikke kan oppfylle leveringsforpliktelsen. 
  • Ta forbehold om oppfyllelseshindringer som følge av korona i nye kontraktsforhold. 
  • Sjekk forsikringsavtalene. 
  • Vi oppfordrer alle til å gå i dialog med avtaleparter for å finne løsninger som ivaretar begge parters forpliktelser.  

 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.