• 15 % kildeskatt på renter og royalty?
Blogg:

15 % kildeskatt på renter og royalty?

02. mars 2020

Finansdepartementet foreslår å innføre 15 % kildeskatt på renter og immaterielle rettigheter (royalty) fra 1.1.2021. Departementet vil vurdere om skatteplikten også bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske driftsmidler. 

Kildeskatt vil si at inntekter som har en nær tilknytning til Norge også skal kunne skattlegges i Norge ved utbetalinger som foretas til utenlandsk person eller selskap som ikke er skattepliktig til Norge. Norge har i dag ikke intern hjemmel for å ilegge kildeskatt på renter og royaltybetalinger fra Norge til utenlandsk mottaker.  

Finansdepartementets høringsforslag er en oppfølging av Scheel-utvalgets anbefaling og går ut på å innføre kildeskatt på renter og royalty mv. Forslaget har som hovedformål å motvirke overskuddsflytting fra Norge ved kunstig høye rente- og royaltybetalinger mv. til nærstående mottaker i utlandet. Høringsfristen er 27. mai 2020 og departementet tar sikte på at reglene skal tre i kraft med virkning fra 1. januar 2021. Alle betalinger som omfattes av de foreslåtte kildeskattereglene og som foretas etter dette tidspunktet, skal etter forslaget ilegges kildeskatt.

 

Skatteplikten skal omfatte

-    Rentebetalinger til nærstående foretak i lavskatteland og
-    Vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty).

Departementet vil i tillegg vurdere om skatteplikten også bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske driftsmidler. Departementet vil vurdere nærmere om slike leiebetalinger bør omfattes på bakgrunn av de ulike høringsinnspillene. 

Departementet foreslår å sette den internrettslige satsen for kildeskatt på 15 %. Denne satsen vil imidlertid være begrenset av de satser som er tatt inn i de enkelte skatteavtaler med de respektive land.

 

Kildeskatt på rentebetalinger fra Norge til mottakere i utlandet

Regelen er foreslått til kun å omfatte betalinger til nærstående i lavskatteland, og vil slik sett utfylle rentebegrensningsregelen med ytterligere tiltak mot overskuddsflytting gjennom høye rentefradrag. Kildeskatt på renter skal ilegges uavhengig av den skattemessige behandlingen av fradragsretten etter rentebegrensningsreglene.

Kildeskattereglene skal gjelde for rentebetalinger fra selskaper mv. som er hjemmehørende i Norge og filial som et utenlandsk selskap har i Norge til nærstående foretak i lavskatteland. Det er foreslått unntak for kildeskatt i de tilfeller renteinntekt beskattes hos filial i Norge. 

Nærstående skal forstås på samme måte som under de gjeldende regler, dvs. at kildeskattereglene vil benytte de samme kriterier for å definere kretsen av nærstående som i skatteloven § 6-41 femte ledd og skatteforvaltningsloven 8-11. Det betyr at ethvert selskap mv. som oppfyller eier- eller kontrollkravet, ved direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 %, vil omfattes av kildeskattereglene. 

Kildeskatteplikten skal videre gjelde betalinger fra selskap mv. som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven. 

 

Kildeskatt på betalinger for bruk av immaterielle rettigheter (royalty)

Royalty er vederlag for utnyttelse av immaterielle rettigheter. Departementet legger vekt på at hovedformålet med forslaget er å motvirke overskuddsflytting. Kildeskatt skal derfor etter forslaget bare ilegges på betalinger til nærstående i utlandet.

Kildeskatten vil omfatte betalinger fra selskaper mv. hjemmehørende i Norge til nærstående selskap mv. i utlandet, og betalinger fra utenlandsk selskap mv., når betalingen belastes filial i Norge til nærstående selskap mv. i utlandet. 

Kildeskatteplikten skal også gjelde betalinger fra selskap mv. som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven.

 

Kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler

Etter forslaget vil dette typisk omfatte leiebetalinger for fysiske eiendeler, f.eks. skip, rigger og fly. Store kostnader er knyttet til leie av rigger, maskiner og lignende utstyr. Etter forslaget tilsier dette at kildeskatt også bør omfatte leiebetalinger for denne type eiendeler da det er stor risiko for overskuddsflytting også i slike tilfeller. Departementet vil komme tilbake med en nærmere vurdering av dette etter høringsinnspillene før det konkluderes, og vil da se nærmere på omfanget av en slik kildeskatt, og hvilke typer leiebetalinger som bør omfattes. Vi antar at dette vil behandles i forslag til statsbudsjett for 2021, som legges frem i oktober. Leiebetalinger for lovlige eiendeler som skattlegges etter rederiskatteordningen foreslås unntatt fra en slik kildeskatt for leiebetalinger.

En kildeskatt på leiebetalinger for visse fysiske eiendeler foreslås unntatt fra kildeskatt dersom den utenlandske eieren av løsøregjenstanden er begrenset skattepliktig til Norge.

 

Forholdet til NOKUS-reglene

Etter NOKUS-reglene, dvs. skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland, kan norske eiere bli skattlagt løpende for sin forholdsmessige andel av inntekt. Det er behov for å skjerme norske eiere fra dobbeltbeskatning, når betalingen både ilegges kildeskatt og er gjenstand for NOKUS-beskatning. Departementet vil utrede nærmere alternativet om fradrag i fastsatt NOKUS-skatt for en forholdsmessig andel av betalt kildeskatt ev. fradrag i NOKUS-inntekt for en forholdsmessig andel av betalingen. 

 

Tilpasning til EØS-retten

Dette innebærer at det legges opp til en alternativ nettobeskatningsmetode for å tilpasse kildeskatt på renter og royalty mv. til EØS-retten. Mottakere av rente- og royaltybetalinger mv. som er hjemmehørende, reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS, kan velge mellom ileggelse av brutto kildeskatt på betalingen eller bli beskattet i samsvar med de alminnelige reglene for fastsetting av skatt på virksomhets- eller kapitalinntekter.

 

Fastsetting og betaling av skatten

Det legges opp til at kildeskatten fastsettes ved trekk, og at betaleren skal vurdere skatteplikt og foreta riktig skattetrekk. Betaleren kan holdes ansvarlig for manglende trekk. Både den trekkpliktige og skattemyndighetene kan endre fastsettelsen, og dersom den trekkpliktige har betalt for mye skatt skal det være adgang til å søke om refusjon. Den kildeskattepliktige vil etter forslaget ikke pålegges å levere skattemelding.

 

Avsluttende bemerkninger


Forslaget har som hovedformål å motvirke overskuddsflytting, dvs. redusere disposisjoner som kan redusere skattebelastningen i Norge. Foretak med grenseoverskridende aktivitet vil med dette forslaget kunne stå overfor en høyere effektiv samlet skattebelastning, da mulighetene for å utnytte ulikheter i nasjonalt og internasjonalt regelverk vil bli begrenset.